admin_civil_kmutt, Author at ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี - Page 4 of 40
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จัดพิธีไหว้ครูขึ้น ณ ลานอเนกประสงค์ชั้น 1 อาคารวิศววัฒนะโดยมี ดร.จุลพจน์ จิรวัชรเดช หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยคณาจารย์ของภาควิชาฯกล่าวให้โอวาทและข้อคิดต่างๆในการศึกษาหาความรู้ โดยมีนักศึกษาปัจจุบัน เข้าร่วมพิธี เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคณาจารย์ผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้และเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป และในปีนี้มีการมอบรางวัลนักศึกษาหลายรางวัลได้แก่ รางวัลพัฒนาผลการเรียนดีเด่น รางวัลผลการเรียนดีประจำปี เกียรตินิยมอันดับ 1  รวมไปถึงการมอบทุนการศึกษา ทุนศิษย์เก่าวิศวกรรมโยธา  และถ่ายภาพหมู่ของนักศึกษาเป็นที่ระลึก  กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565
Read More

ค่ายวิศวกรโยธารุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17 Civil Engineering Camp 17th วันที่ 29 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2565 สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้น ม 5 หรือ ม 6 หรือเทียบเท่า นักเรียนที่ผ่านการเข้าค่ายมีสิทธิได้รับ โควต้าการเข้าศึกษาต่อในภาควิชาวิศวกรรมโยธา ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ -กิจกรรมบรรยาย และ workshop โดย อาจารย์ในภาควิชาวิศวกรรมโยธา -เรียนรู้ในห้องปฏิบัติการของภาควิชาวิศวกรรมโยธา -ดูงานก่อสร้างนอกสถานที่ -กิจกรรมสันทนาการ -เข้าพัก ที่โรงแรม Heliconia House https://heliconiahouse.kmutt.ac.th รับสมัครถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2565 ประกาศผู้มีสิทธิเข้าค่ายภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2565 กำหนดการ https://drive.google.com/.../19EgLpDYrEBAZ6v4U2Do.../view... สมัคร online และ ยื่น portfolio https://forms.gle/kPbmPDzEaQSaZD3Y9 สนับสนุนโดย บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอแสดงความยินดีกับ ดร.จุลพจน์ จิรวัชรเดช ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ประจำปี 2563 จัดโดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย และ รศ. ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น สกว. ประจำปี 2561 ด้านสาธารณะ ในงานเชิดขูเกียรติบุคลากร มจธ. ประจำปี 2562-2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 ณ ห้อง Lunar ชั้น 10 โรงแรมอวานี พลัส ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ
Read More

เมื่อวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 อาจารย์และเจ้าหน้าที่ จาก Institut de Technologie du Cambodge เข้าหารือความร่วมมือระหว่างITC-KMUTT เรื่องงานวิจัย การแลกเปลี่ยนบุคลากร นักศึกษา และเยี่ยมชมภาควิชาฯ โดยมี ดร.จุลพจน์ จิรวัชรเดช หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา กล่าวต้อนรับ และคณาจารย์ของภาควิชาฯ ณ ห้องประชุม CIA ชั้น3 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
Read More

รางวัลบทความดีเด่น สาขาวิศวกรรมปฐพี ในการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรม เดอะ เฮอริเทจ เชียงราย จากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จากบทความวิจัย เรื่อง “การทำนายประวัติเวลาความเครียดการคืบของตาข่ายเสริมกำลังพอลิโพรไพลีนด้วยการทดสอบการคลายความเค้นที่เร่งด้วยอุณหภูมิ” แต่งโดย นาย รวิวาร เอกอินทุมาศ และ รศ. ดร.วรัช ก้องกิจกุล
Read More

On August 18,2022 Dr. Julapot Chiravachradej, Head of  Civil Engineering Department and Assistant Professor Dr.Aphinat Ashakul, Director of International program in Civil Engineering, King Mongkut’s University of Technology Thonburi welcome the delegates from Universitas Kristen Maranatha (Maranatha Christian University), Indonesia. The delegates came to visit and discussion about Project Curriculum Development and Adaptive Learning in Civil Engineering Study at Civil International area, 3Fl. Of Witsawawattana…
Read More

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้รับความอนุเคราะห์จากกรมอุตุนิยมวิทยาในการนำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 โครงการนานาชาติ เข้าเยี่ยมชมสนามอุตุนิยมวิทยา ศูนย์การเรียนรู้ฯ และฟังการบรรยายจากวิทยากร ณ กรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการทางอุทกวิทยา รวมถึงได้เข้าใจถึงกระบวนการการเก็บข้อมูลและการพยากรณ์อากาศ เพื่อจะสามารถนำความรู้และข้อมูลภาคสนามที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับความรู้ทางวิศวกรรมโยธาต่อไป
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษากับนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก “นักศึกษาเก่าวิศวกรรมโยธา” เพื่อเป็นทุนการศึกษา จำนวนทุนละ 20,000 บาท รวม 15 ทุน ดาวน์โหลดฟอร์มใบสมัคร https://kmutt.me/hlgAsA1 นักศึกษาสามารถส่งไฟล์แบบคำขอรับทุนการศึกษาพร้อมหลักฐานในรูปแบบไฟล์ Portable Document Format (PDF) จำนวน 1 ชุด ขนาดไม่เกิน 50 MB กรุณา Merge & Combine PDF file ทุกอย่างเป็นไฟล์เดียวกันและ อัพโหลดได้ที่ลิงก์รับเอกสารของภาควิชาฯ https://forms.gle/iQGwBVYDWxLcenzV7 เลือกประเภทเอกสารที่ต้องการส่ง: แบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษา เปิดรับสมัคร 15-25 ส.ค. 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ 26 ส.ค. 2565 สัมภาษณ์ 30 ส.ค. 2565 ประกาศผลผู้มีสิทธิ์รับทุนฯ 31 ส.ค. 2565 หมายเหตุ: กำหนดการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง
Read More

โครงการแรกพบมดโยธา ปีการศึกษา 2565 เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้น้องๆนักศึกษาใหม่ได้รู้จักภาควิชาวิศวกรรมโยธา รวมถึงอาคารเรียน ข้อมูล และสถานที่ต่างๆภายในมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างน้องๆนักศึกษาใหม่รวมถึงรุ่นพี่ภายในภาควิชาวิศวกรรมโยธา อีกทั้งยังเป็นการสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ทำให้น้องๆนักศึกษาใหม่สามารถใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข โดยโครงการนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นจำนวน 260 คน และได้จัดขึ้นในวันพฤหัสที่ 2-4 สิงหาคม 2565  เวลา 09.00 - 18.00 น. ณ บริเวณ อาคารอาคารวิศววัฒนะ (ภาควิชาวิศวกรรมโยธา)
Read More