admin_civil_kmutt, Author at ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี - Page 5 of 40
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 ภาควิชาวิศวกรรมโยธาได้จัดการปฐมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ทั้งในสถานที่และออนไลน์ (Hybrid) โดยมี ดร.จุลพจน์ จิรวัชรเดช หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา กล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งแจ้งวัตถุประสงค์ เป้าหมายและกิจกรรมของภาควิชาฯ พร้อมกันนี้ยังมีการให้คำแนะนำจากคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ ในการลงทะเบียนเรียนว่ามีขั้นตอนอย่างไร การใช้ชีวิตภายในรั้วมหาวิทยาลัย การวางตัวและกฏระเบียบต่างๆที่จะต้องใช้ชีวิตภายในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ โดยกิจกรรมในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลา  ซึ่งเป็นมาตรการเว้นระยะห่างและป้องกันจากสถานะการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส (โควิด19) โดย ช่วงเวลา 8.30 – 10.00 น. เป็นช่วงกิจกรรมของนักศึกษาหลักสูตรปกติ และในเวลา  10.30 – 12.00น. เป็นช่วงกิจกรรมของนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้อง SCL 216 (ห้องสโลป600) คณะวิทยาศาสตร์
Read More

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดยศูนย์วิจัยด้านนวัตกรรมการก่อสร้างและระบบโครงสร้างพื้นฐานสำหรับอนาคต (Construction Innovations and Future Infrastructures Research Center: CIFIR) ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมจัดแสดงบูธโดยนำเสนอผลงานวิจัย “การประเมินตรวจสอบอาคารคลังสินค้าและชั้นวางสินค้าระบบอัตโนมัติ” ภายในงาน Asia Warehouse Show 2022 ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ผลงานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ อาคารคลังสินค้าอัจฉริยะและระบบอัตโนมัติ (การพัฒนาอาคารคลังสินค้าและระบบอัตโนมัติแบบครบวงจร) ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้โครงการบริหารจัดการแผนงานวิจัยและนวัตกรรมขนาดใหญ่เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี (พ.ศ. 2560 ถึง 2579) โดยมี รศ. ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการ ทั้งนี้งานวิจัยนี้ได้รับความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บริษัท แม่น้ำเมคคานิกา จำกัด บริษัท ดีเอสวี โซลูชั่นส์ จำกัด สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ผลงานการประเมินตรวจสอบอาคารคลังสินค้าและชั้นวางสินค้าระบบอัตโนมัติ เป็นการนำเสนองานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นทางเลือกใหม่ให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมในด้านการประเมิน การตรวจสอบ การทดสอบวัสดุ การทดสอบชิ้นส่วนโครงสร้าง ตลอดจนการทดสอบโครงสร้างชั้นวางสินค้าและอาคารขนาดเทียบเท่าขนาดจริง (Full Scale Building…
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายอัครพันธ์ ทวีศักดิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับอุดมศึกษา จากนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา พร้อมโล่รางวัล ประกาศนียบัตรและเงินรางวัล 5,000 บาท ในการประกวดสุนทรพจน์ เยาวชนคาดหวังอะไรจากพรรคการเมืองในการเลือกตั้งครั้งหน้า และหัวข้อฉับพลัน จัดโดย สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย เมื่อวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยมีอาจารย์นิชาพร ยอดมณี อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาการแข่งขันในครั้งนี้
Read More

ให้นักศึกษาทุกท่านที่มีการเรียนการสอนหรือจำเป็นต้องเข้ามาปฎิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย ขอให้ตรวจชุดตรวจ ATK จากที่พักให้เรียบร้อย แล้วทำการอัพโหลดหลักฐานการตรวจ ผ่านฟอร์มนี้ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ก่อนวันเข้ามาเรียน 24 ชั่วโมง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ลิงก์สำหรับส่งหลักฐานการตรวจ ATK
Read More

ช่องทางส่งเอกสารมายังภาควิชาฯ หมายเหตุ : ขอให้นักศึกษาทำการส่งเอกสารมายังที่ภาควิชาฯก่อน เพื่อให้คณะกรรมตรวจสอบและคัดเลือกก่อน รับสมัคร 3-15 สิงหาคม 2565 คัดเลือก 1ุ6-18 สิงหาคม 2565 ประกาศรายชื่อ+เข้าไปกรอกระบบ NEW ACIS 19-22 สิงหาคม 2565
Read More

ด้วยโครงการวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้าง สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการ จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา วิธีการสมัคร ส่งไฟล์สแกนใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครมายังอีเมล : jittaret.dam@mail.kmutt.ac.th กำหนดการรับสมัคร รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 โครงการฯ จะแจ้งผลและติดติอกลับเพื่อเรียกสอบ สัมภาษณ์เป็นรายบุคคลภายในวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565 ข้อมูลเพิ่มเติม 095-5416265 (คุณจิตเรศ) ใบสมัครผู้จัดการโครงการ ใบสมัครนักบริหารงานทั่วไป
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. จัดสัมมนาประจำปี 2565 เรื่อง “Transformation for the Future - CE ” ณ ไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา หาดเจ้าสาราญ จังหวัดเพรชบุรี วันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2565 โดย มี ดร.จุลพจน์ จิรวัชรเดช หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา กล่าวต้อนรับทุกท่าน  ผศ. ดร.วุฒิพงศ์ เมืองน้อย ประธานกิจกรรมภาควิชาฯ กล่าววัตถุประสงค์ของงาน โดยการสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.ไกรวุฒิ เกียรติโกมล ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กล่าวพิธีเปิด  ศ. ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “คณบดีฯ ขอฝาก” รศ.เอนก ศิริพานิชกร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บรรยายพิเศษในหัวข้อ “แนวทางการร่วมมือของภาควิชาฯ กับภาคอุตสาหกรรม” ศ. ดร.สมชาย ชูชีพสกุล ที่ปรึกษาอาวุโสอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ทิศทางการพัฒนาความเข้มแข็งงานวิจัยของภาควิชาฯ”  คณาจารย์และเจ้าหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา ช่วยกันร่วมระดมความคิดเห็นในการพัฒนาภาควิชาฯ เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาภาควิชาฯต่อๆไป
Read More

ทุนช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อการศึกษาเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 (COVID-19 Emergency Relief Bursary) ในภาคการศึกษาที่ 1/2565 ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 65 ลิงก์รับสมัครสำหรับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา https://forms.gle/VakcHPvZsiaDXUwE6
Read More