กิจกรรมภาควิชา Archives - ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Browsing: กิจกรรมภาควิชา

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จัดพิธีไหว้ครูขึ้น ณ ลานอเนกประสงค์ชั้น 1 อาคารวิศววัฒนะโดยมี ดร.จุลพจน์ จิรวัชรเดช หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยคณาจารย์ของภาควิชาฯกล่าวให้โอวาทและข้อคิดต่างๆในการศึกษาหาความรู้ โดยมีนักศึกษาปัจจุบัน เข้าร่วมพิธี เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคณาจารย์ผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้และเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป และในปีนี้มีการมอบรางวัลนักศึกษาหลายรางวัลได้แก่ รางวัลพัฒนาผลการเรียนดีเด่น รางวัลผลการเรียนดีประจำปี เกียรตินิยมอันดับ 1  รวมไปถึงการมอบทุนการศึกษา ทุนศิษย์เก่าวิศวกรรมโยธา  และถ่ายภาพหมู่ของนักศึกษาเป็นที่ระลึก  กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565
Read More

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้รับความอนุเคราะห์จากกรมอุตุนิยมวิทยาในการนำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 โครงการนานาชาติ เข้าเยี่ยมชมสนามอุตุนิยมวิทยา ศูนย์การเรียนรู้ฯ และฟังการบรรยายจากวิทยากร ณ กรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการทางอุทกวิทยา รวมถึงได้เข้าใจถึงกระบวนการการเก็บข้อมูลและการพยากรณ์อากาศ เพื่อจะสามารถนำความรู้และข้อมูลภาคสนามที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับความรู้ทางวิศวกรรมโยธาต่อไป
Read More

โครงการแรกพบมดโยธา ปีการศึกษา 2565 เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้น้องๆนักศึกษาใหม่ได้รู้จักภาควิชาวิศวกรรมโยธา รวมถึงอาคารเรียน ข้อมูล และสถานที่ต่างๆภายในมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างน้องๆนักศึกษาใหม่รวมถึงรุ่นพี่ภายในภาควิชาวิศวกรรมโยธา อีกทั้งยังเป็นการสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ทำให้น้องๆนักศึกษาใหม่สามารถใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข โดยโครงการนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นจำนวน 260 คน และได้จัดขึ้นในวันพฤหัสที่ 2-4 สิงหาคม 2565  เวลา 09.00 - 18.00 น. ณ บริเวณ อาคารอาคารวิศววัฒนะ (ภาควิชาวิศวกรรมโยธา)
Read More

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 ภาควิชาวิศวกรรมโยธาได้จัดการปฐมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ทั้งในสถานที่และออนไลน์ (Hybrid) โดยมี ดร.จุลพจน์ จิรวัชรเดช หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา กล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งแจ้งวัตถุประสงค์ เป้าหมายและกิจกรรมของภาควิชาฯ พร้อมกันนี้ยังมีการให้คำแนะนำจากคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ ในการลงทะเบียนเรียนว่ามีขั้นตอนอย่างไร การใช้ชีวิตภายในรั้วมหาวิทยาลัย การวางตัวและกฏระเบียบต่างๆที่จะต้องใช้ชีวิตภายในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ โดยกิจกรรมในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลา  ซึ่งเป็นมาตรการเว้นระยะห่างและป้องกันจากสถานะการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส (โควิด19) โดย ช่วงเวลา 8.30 – 10.00 น. เป็นช่วงกิจกรรมของนักศึกษาหลักสูตรปกติ และในเวลา  10.30 – 12.00น. เป็นช่วงกิจกรรมของนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้อง SCL 216 (ห้องสโลป600) คณะวิทยาศาสตร์
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. จัดสัมมนาประจำปี 2565 เรื่อง “Transformation for the Future - CE ” ณ ไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา หาดเจ้าสาราญ จังหวัดเพรชบุรี วันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2565 โดย มี ดร.จุลพจน์ จิรวัชรเดช หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา กล่าวต้อนรับทุกท่าน  ผศ. ดร.วุฒิพงศ์ เมืองน้อย ประธานกิจกรรมภาควิชาฯ กล่าววัตถุประสงค์ของงาน โดยการสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.ไกรวุฒิ เกียรติโกมล ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กล่าวพิธีเปิด  ศ. ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “คณบดีฯ ขอฝาก” รศ.เอนก ศิริพานิชกร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บรรยายพิเศษในหัวข้อ “แนวทางการร่วมมือของภาควิชาฯ กับภาคอุตสาหกรรม” ศ. ดร.สมชาย ชูชีพสกุล ที่ปรึกษาอาวุโสอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ทิศทางการพัฒนาความเข้มแข็งงานวิจัยของภาควิชาฯ”  คณาจารย์และเจ้าหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา ช่วยกันร่วมระดมความคิดเห็นในการพัฒนาภาควิชาฯ เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาภาควิชาฯต่อๆไป
Read More

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จัดพิธีไหว้ครูช่างวิศวกรรมโยธาประจำปี 2564 โดยในปีนี้ได้จัดพิธีไหว้ครูในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting และ Facebook live ผ่าน กลุ่ม Civil KMUTT News โดยมีคณาจารย์ของภาควิชาฯกล่าวให้โอวาทและข้อคิดต่างๆแก่นักศึกษา พิธีไหว้ครูครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคณาจารย์ผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้และเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป และในปีนี้มีการมอบรางวัลนักศึกษาหลายรางวัลได้แก่ ทุนการศึกษาศิษย์เก่าวิศวกรรมโยธา รางวัลผลการเรียนดี รางวัลผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 และ รางวัลการแข่งขันเกม ใน Civil Game-Esport หลังจากพิธีประกาศรางวัลเสร็จสิ้น ในช่วงท้ายของการจัดงาน นักศึกษาได้จัดทำวิดีโอขึ้นเพื่อขอบคุณ รศ.ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ และ ผศ.ดร.ดวงฤดี โฆษิตกิตติวงศ์ ที่กำลังจะครบวาระการดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาฯและตำแหน่งเลขานุการภาควิชาวิศวกรรมโยธา ที่คอยดูแลและช่วยเหลือนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธาตลอดมา
Read More

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 ภาควิชาวิศวกรรมโยธาได้จัดการปฐมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยมี รศ.ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา กล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งแจ้งวัตถุประสงค์ เป้าหมายและกิจกรรมของภาควิชาฯ พร้อมกันนี้ยังมีการให้คำแนะนำจากคณาจารย์ รวมไปถึงคำแนะนำจากรุ่นพี่ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้จัดในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้นจำนวน 160 คน
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดการเรียนการสอนรายวิชา CVE 473 วิศวกรรมจราจร (Traffic Engineering) ให้แก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี ผศ. ดร.วศิน เกียรติโกมล เป็นอาจารย์ผู้สอน ซึ่งตามแผนการสอนของรายวิชาฯ มีกำหนดจัดบรรยายพิเศษหัวข้อเรื่อง “New Business Initiative for Engineering Students” โดยได้รับเกียรติจาก คุณปรีดา ปัญจมะวัต (Business Growth & People Development Consultant, Owner) จากบริษัท บิสซิเนส ลิงค์ แมเนจเมนท์ จำกัด ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 10:30 น. - 12:30 น.ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings (การเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์) เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคตได้
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จัดพิธีไหว้ครูขึ้น ณ ลานอเนกประสงค์ชั้น 1 อาคารวิศววัฒนะโดยมี รศ. ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ หัวหน้าภาควิชา เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยคณาจารย์ของภาควิชาฯกล่าวให้โอวาทและข้อคิดต่างๆในการศึกษาหาความรู้ โดยในปีการศึกษา 2563 นี้ มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมพิธี เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคณาจารย์ผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้และเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป และในปีนี้มีการมอบรางวัลนักศึกษาหลายรางวัลได้แก่ รางวัลผลการเรียนดีประจำปี รางวัลผลการเรียนดีสะสม 3 ปี รวมไปถึงการมอบทุนการศึกษา ทุนศิษย์เก่าวิศวกรรมโยธา ทุนโยธาบางมด ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ได้แก่ ทุนPlatinum(full) ทุนPlatinum(Half) ทุนOutstanding หลังจากเสร็จพิธีมอบรางวัล ได้มีพิธีถ่ายภาพหมู่ของนักศึกษาแต่ละห้องเป็นที่ระลึก กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 100 คน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการ Live สดผ่านช่องทางFacebook เพจ CEKMUTT ของภาควิชาฯอีกด้วย
Read More