กิจกรรมภาควิชา Archives - ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Browsing: กิจกรรมภาควิชา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จัดพิธีไหว้ครูช่างวิศวกรรมโยธาประจำปี 2564 โดยในปีนี้ได้จัดพิธีไหว้ครูในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting และ Facebook live ผ่าน กลุ่ม Civil KMUTT News โดยมีคณาจารย์ของภาควิชาฯกล่าวให้โอวาทและข้อคิดต่างๆแก่นักศึกษา พิธีไหว้ครูครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคณาจารย์ผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้และเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป และในปีนี้มีการมอบรางวัลนักศึกษาหลายรางวัลได้แก่ ทุนการศึกษาศิษย์เก่าวิศวกรรมโยธา รางวัลผลการเรียนดี รางวัลผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 และ รางวัลการแข่งขันเกม ใน Civil Game-Esport หลังจากพิธีประกาศรางวัลเสร็จสิ้น ในช่วงท้ายของการจัดงาน นักศึกษาได้จัดทำวิดีโอขึ้นเพื่อขอบคุณ รศ.ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ และ ผศ.ดร.ดวงฤดี โฆษิตกิตติวงศ์ ที่กำลังจะครบวาระการดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาฯและตำแหน่งเลขานุการภาควิชาวิศวกรรมโยธา ที่คอยดูแลและช่วยเหลือนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธาตลอดมา
Read More

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 ภาควิชาวิศวกรรมโยธาได้จัดการปฐมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยมี รศ.ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา กล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งแจ้งวัตถุประสงค์ เป้าหมายและกิจกรรมของภาควิชาฯ พร้อมกันนี้ยังมีการให้คำแนะนำจากคณาจารย์ รวมไปถึงคำแนะนำจากรุ่นพี่ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้จัดในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้นจำนวน 160 คน
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดการเรียนการสอนรายวิชา CVE 473 วิศวกรรมจราจร (Traffic Engineering) ให้แก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี ผศ. ดร.วศิน เกียรติโกมล เป็นอาจารย์ผู้สอน ซึ่งตามแผนการสอนของรายวิชาฯ มีกำหนดจัดบรรยายพิเศษหัวข้อเรื่อง “New Business Initiative for Engineering Students” โดยได้รับเกียรติจาก คุณปรีดา ปัญจมะวัต (Business Growth & People Development Consultant, Owner) จากบริษัท บิสซิเนส ลิงค์ แมเนจเมนท์ จำกัด ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 10:30 น. - 12:30 น.ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings (การเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์) เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคตได้
Read More

วันที่ 14-18 ธันวาคม 2563 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จำนวน 81 คน เข้ารับการฝึกอบรม Civil Engineering Workshop 2020 ณ ศูนย์ฝึกอบรม ไทย โอบายาชิ (TOC Training Center) จังหวัด ชลบุรี โดยศูนย์แห่งนี้ก่อตั้งเพื่อเป็นศูนย์การฝึกอบรมเรียนรู้เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีการก่อสร้าง สำหรับพนักงานฯและเป็นศูนย์การศึกษาทางด้านอุตสาหกรรมการก่อสร้างสำหรับนักศึกษาและอาจารย์จากสถาบันต่างๆ โดยการอบรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา CVE112 CIVIL ENGINEERING WORKSHOP ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ ทำให้นักศึกษาได้รับข้อมูลที่มีประโยชน์ที่นอกเหนือจากภายในชั้นเรียนและสามารถนำความรู้จากการอบรมนำไปประยุกต์ใช้ต่อไปในอนาคต
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จัดพิธีไหว้ครูขึ้น ณ ลานอเนกประสงค์ชั้น 1 อาคารวิศววัฒนะโดยมี รศ. ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ หัวหน้าภาควิชา เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยคณาจารย์ของภาควิชาฯกล่าวให้โอวาทและข้อคิดต่างๆในการศึกษาหาความรู้ โดยในปีการศึกษา 2563 นี้ มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมพิธี เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคณาจารย์ผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้และเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป และในปีนี้มีการมอบรางวัลนักศึกษาหลายรางวัลได้แก่ รางวัลผลการเรียนดีประจำปี รางวัลผลการเรียนดีสะสม 3 ปี รวมไปถึงการมอบทุนการศึกษา ทุนศิษย์เก่าวิศวกรรมโยธา ทุนโยธาบางมด ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ได้แก่ ทุนPlatinum(full) ทุนPlatinum(Half) ทุนOutstanding หลังจากเสร็จพิธีมอบรางวัล ได้มีพิธีถ่ายภาพหมู่ของนักศึกษาแต่ละห้องเป็นที่ระลึก กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 100 คน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการ Live สดผ่านช่องทางFacebook เพจ CEKMUTT ของภาควิชาฯอีกด้วย
Read More

เมื่อวันพุธที่ 9 กันยายน 2563 สาขาวิชาเทคนิคธรณี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ได้จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง เทคนิคการออกแบบและขั้นตอนการก่อสร้างอุโมงค์ใต้ดิน ในกรุงเทพฯ โดย คุณโอโชค ด้วงโสน (CE49) วิศวกร อุโมงค์ และเทคนิคธรณี บริษัท Geotechnical & Foundation Engineering Co., Ltd. (GFE) โดยมีเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับ เทคนิคพิเศษและข้อพึงระวัง สำหรับ งานอุโมงค์ ใต้ดินใน กรุงเทพฯ,  ขั้นตอนการก่อสร้างอุโมค์ โดยเครื่องขุดเจาะ Tunnel Boring Machine (TBM), แนวทาง เทคนิค การวิเคราะห์ และการออกแบบ อุโมงค์ ขั้นตอนการก่อสร้างชิ้นส่วนอุโมงค์  รวมไปถึง ปัญหาที่อาจะพบได้ในการก่อสร้างอุโมงใต้ดินในชั้นดินกรุงเทพฯ โดยบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 30 คน ณ อาคารเรียนรวม 5 ชั้น 5 ห้อง CB50509 โดยในครั้งนี้ได้มีการ Live สดผ่านช่องทาง Facebook เพจ CEKMUTT ของภาควิชาฯอีกด้วย…
Read More

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 สาขาวิชาเทคนิคธรณี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ได้จัด บรรยายพิเศษเรื่อง “Ground Improvement Techniques & its Applications in Thailand” โดย ​ Mr.Francisco Baez P. E.Ground improvement director CeTeau BV, The Netherlands โดยบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 25 คน ณ อาคารเรียนรวม 5 ชั้น 5 ห้อง CB50509 โดยในครั้งนี้ได้มีการ Live สดผ่านช่องทาง Facebook เพจ CEKMUTT ของภาควิชาฯอีกด้วย ลิงค์บรรยาย
Read More

เมื่อวันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มอบโล่เกียรติคุณแก่ รองศาสตราจารย์ ดร.พรเกษม จงประดิษฐ์ ซึ่งเป็นผู้มีผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นเกียรติคุณ และสร้างกำลังใจในการสร้างผลงานวิจัยต่อไป และคุณรัชพล สุขจันทร์ เป็นพนักงานสนับสนุนผู้มีผลงานด้านงานวิจัย ประจำปีการศึกษา 2562 เนื่องในโอกาสที่ได้ร่วมสร้างและเป็นส่วนหนึ่งของผลงานวิจัยเรื่อง “Comparison of the Flow Behaviours of Physical and Numerical Models on a Stepped Spillway”
Read More

เมื่อวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 สาขาวิศวกรรมขนส่ง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ได้รับเกียรติจาก ดร.ฐิติกร โพธิ์ศรีบิ้ง (ศิษย์เก่าโยธารุ่น 45) วิศวกรโยธาชำนาญการ สำนักบำรุงทาง กรมทางหลวงชนบท มาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ในหัวข้อการตรวจสอบเครื่องหมายจราจรในงานทาง รวมถึงได้ทำการสาธิตและทดลองใช้เครื่องวัดการสะท้อนแสงของเส้นจราจรและป้ายจราจรภายในบริเวณมหาวิทยาลัย
Read More