กิจกรรมภาควิชา Archives - ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Browsing: กิจกรรมภาควิชา

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. จัดการแข่งขันกีฬาโยธาสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่13 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร.วุฒิพงศ์ เมืองน้อย ประธานจัดงานกล่าววัตถุประสงค์ ดร.จุลพจน์ จิรวัชรเดช  หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา กล่าวการสนับสนุน การเล่นกีฬา และความสามัคคี พร้อมทั้งกล่าวเปิดงานกีฬาฯในครั้งนี้  ซึ่งการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ประกอบไปด้วยกีฬาหลายประเภทด้วยกัน อาทิเช่น เทเบิลเทนนิส แบตมินตัน วอลเลย์บอล ฟุตซอล บาสเก็ตบอล แชร์บอล และEsport โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรทั้งหมดได้มีการทำกิจกรรมร่วมกัน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ตลอดจนเกิดความสามัคคีกลมเกลียว ช่วยเหลือปรองดองซึ่งกันและกัน และเป็นจุดเริ่มต้นให้ตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกายและหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของตนเอง จิตใจร่าเริง สนุกสนาน รู้แพ้ รู้ชนะ ไม่อารัดเอาเปรียบ ให้อภัยซึ่งกันและกัน โดยปีนี้ได้มีการแบ่งสีเป็น 6 สีประกอบไปด้วย สีม่วง สีส้ม สีแดง สีขาว และสีเขียว หลังจากเสร็จสิ้นแล้ว ได้มีการรับประทานอาหารร่วมกัน พร้อมทั้งมอบรางวัลแก่ทีมที่ชนะการแข่งขัน ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-30 มกราคม 2566
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าร่วมจัดกิจกรรม Road to Engineering at Bangmod “เส้นทางสู่วิศวฯบางมด” ปีการศึกษา 2565 จัดขึ้นวันที่ 19-21 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 8:00 - 16:00 น.รวม 3 วัน โดยมีวัตถุเพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ที่มีความสนใจในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ได้รู้จักและเข้าใจถึงกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. และเพื่อแนะนำหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอน เปิดโอกาสให้นักเรียนและผู้สนใจได้เยี่ยมชมสถานที่และอุปกรณ์ รวมถึงสื่อต่างๆ ที่ใช้สำหรับการเรียนการสอนของแต่ละภาควิชา เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ภายในงานมีกิจกรรมแข่งขันทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ (Bangmod Hackathon) กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาทางวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering Quest) กิจกรรมแข่งขันนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science & Technology Idea Contest) ณ ลานอาคารเรียนรวม 5 ชั้น 1คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางมด
Read More

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 พฤจิกายน 2565 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปัจจุบันของภาควิชาฯ จัดกิจกรรม “พี่แนะแนวเตรียมฝึกงานให้น้อง ครั้งที่ 2” โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย การแชร์ประสบการณ์จากพี่ศิษย์เก่า รีวิวสถานที่ฝึกงานจากพี่ปี 4 และแนะนำการเตรียมตัวหลักสูตรสหกิจศึกษา ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น ณ อาคารเรียนรวม CB2 ห้อง 2607
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จัดพิธีไหว้ครูขึ้น ณ ลานอเนกประสงค์ชั้น 1 อาคารวิศววัฒนะโดยมี ดร.จุลพจน์ จิรวัชรเดช หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยคณาจารย์ของภาควิชาฯกล่าวให้โอวาทและข้อคิดต่างๆในการศึกษาหาความรู้ โดยมีนักศึกษาปัจจุบัน เข้าร่วมพิธี เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคณาจารย์ผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้และเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป และในปีนี้มีการมอบรางวัลนักศึกษาหลายรางวัลได้แก่ รางวัลพัฒนาผลการเรียนดีเด่น รางวัลผลการเรียนดีประจำปี เกียรตินิยมอันดับ 1  รวมไปถึงการมอบทุนการศึกษา ทุนศิษย์เก่าวิศวกรรมโยธา  และถ่ายภาพหมู่ของนักศึกษาเป็นที่ระลึก  กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565
Read More

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้รับความอนุเคราะห์จากกรมอุตุนิยมวิทยาในการนำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 โครงการนานาชาติ เข้าเยี่ยมชมสนามอุตุนิยมวิทยา ศูนย์การเรียนรู้ฯ และฟังการบรรยายจากวิทยากร ณ กรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการทางอุทกวิทยา รวมถึงได้เข้าใจถึงกระบวนการการเก็บข้อมูลและการพยากรณ์อากาศ เพื่อจะสามารถนำความรู้และข้อมูลภาคสนามที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับความรู้ทางวิศวกรรมโยธาต่อไป
Read More

โครงการแรกพบมดโยธา ปีการศึกษา 2565 เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้น้องๆนักศึกษาใหม่ได้รู้จักภาควิชาวิศวกรรมโยธา รวมถึงอาคารเรียน ข้อมูล และสถานที่ต่างๆภายในมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างน้องๆนักศึกษาใหม่รวมถึงรุ่นพี่ภายในภาควิชาวิศวกรรมโยธา อีกทั้งยังเป็นการสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ทำให้น้องๆนักศึกษาใหม่สามารถใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข โดยโครงการนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นจำนวน 260 คน และได้จัดขึ้นในวันพฤหัสที่ 2-4 สิงหาคม 2565  เวลา 09.00 - 18.00 น. ณ บริเวณ อาคารอาคารวิศววัฒนะ (ภาควิชาวิศวกรรมโยธา)
Read More

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 ภาควิชาวิศวกรรมโยธาได้จัดการปฐมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ทั้งในสถานที่และออนไลน์ (Hybrid) โดยมี ดร.จุลพจน์ จิรวัชรเดช หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา กล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งแจ้งวัตถุประสงค์ เป้าหมายและกิจกรรมของภาควิชาฯ พร้อมกันนี้ยังมีการให้คำแนะนำจากคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ ในการลงทะเบียนเรียนว่ามีขั้นตอนอย่างไร การใช้ชีวิตภายในรั้วมหาวิทยาลัย การวางตัวและกฏระเบียบต่างๆที่จะต้องใช้ชีวิตภายในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ โดยกิจกรรมในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลา  ซึ่งเป็นมาตรการเว้นระยะห่างและป้องกันจากสถานะการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส (โควิด19) โดย ช่วงเวลา 8.30 – 10.00 น. เป็นช่วงกิจกรรมของนักศึกษาหลักสูตรปกติ และในเวลา  10.30 – 12.00น. เป็นช่วงกิจกรรมของนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้อง SCL 216 (ห้องสโลป600) คณะวิทยาศาสตร์
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. จัดสัมมนาประจำปี 2565 เรื่อง “Transformation for the Future - CE ” ณ ไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา หาดเจ้าสาราญ จังหวัดเพรชบุรี วันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2565 โดย มี ดร.จุลพจน์ จิรวัชรเดช หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา กล่าวต้อนรับทุกท่าน  ผศ. ดร.วุฒิพงศ์ เมืองน้อย ประธานกิจกรรมภาควิชาฯ กล่าววัตถุประสงค์ของงาน โดยการสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.ไกรวุฒิ เกียรติโกมล ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กล่าวพิธีเปิด  ศ. ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “คณบดีฯ ขอฝาก” รศ.เอนก ศิริพานิชกร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บรรยายพิเศษในหัวข้อ “แนวทางการร่วมมือของภาควิชาฯ กับภาคอุตสาหกรรม” ศ. ดร.สมชาย ชูชีพสกุล ที่ปรึกษาอาวุโสอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ทิศทางการพัฒนาความเข้มแข็งงานวิจัยของภาควิชาฯ”  คณาจารย์และเจ้าหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา ช่วยกันร่วมระดมความคิดเห็นในการพัฒนาภาควิชาฯ เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาภาควิชาฯต่อๆไป
Read More

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จัดพิธีไหว้ครูช่างวิศวกรรมโยธาประจำปี 2564 โดยในปีนี้ได้จัดพิธีไหว้ครูในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting และ Facebook live ผ่าน กลุ่ม Civil KMUTT News โดยมีคณาจารย์ของภาควิชาฯกล่าวให้โอวาทและข้อคิดต่างๆแก่นักศึกษา พิธีไหว้ครูครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคณาจารย์ผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้และเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป และในปีนี้มีการมอบรางวัลนักศึกษาหลายรางวัลได้แก่ ทุนการศึกษาศิษย์เก่าวิศวกรรมโยธา รางวัลผลการเรียนดี รางวัลผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 และ รางวัลการแข่งขันเกม ใน Civil Game-Esport หลังจากพิธีประกาศรางวัลเสร็จสิ้น ในช่วงท้ายของการจัดงาน นักศึกษาได้จัดทำวิดีโอขึ้นเพื่อขอบคุณ รศ.ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ และ ผศ.ดร.ดวงฤดี โฆษิตกิตติวงศ์ ที่กำลังจะครบวาระการดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาฯและตำแหน่งเลขานุการภาควิชาวิศวกรรมโยธา ที่คอยดูแลและช่วยเหลือนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธาตลอดมา
Read More

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 ภาควิชาวิศวกรรมโยธาได้จัดการปฐมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยมี รศ.ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา กล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งแจ้งวัตถุประสงค์ เป้าหมายและกิจกรรมของภาควิชาฯ พร้อมกันนี้ยังมีการให้คำแนะนำจากคณาจารย์ รวมไปถึงคำแนะนำจากรุ่นพี่ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้จัดในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้นจำนวน 160 คน
Read More