กิจกรรมภาควิชา Archives - ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Browsing: กิจกรรมภาควิชา

เมื่อวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมปลดไทค์ใส่ช๊อป ปลดช็อปใส่เชิ้ต ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นพิธีมอบเสื้อปฏิบัติการทางวิศวกรรมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และกิจกรรม BYE NIOR ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยในกิจกรรมนี้มีพิธีมอบหมวกวิศวกรแก่นักศึกษาวิศวกรรมโยธารุ่น 60 และมอบเสื้อปฏิบัติการทางวิศวกรรมแก่นักศึกษาวิศวกรรมโยธารุ่น 63 พร้อมทั้งรับฟังโอวาทจากคณาจารย์จภาควิชาวิศวกรรมโยธาและแง่คิดในการเรียน การทำงาน และการใช้ชีวิตต่อไปในอนาคตภายหลังจากจบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้จัดขึ้น ณ ลานใต้ตึกอาคารวิศววัฒนะ 11 ชั้น โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 180 คน
Read More

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้รับเกียรติจาก รศ. เอนก ศิริพานิชกร ประธานที่ปรึกษา อนุกรรมการวิศวกรรมโครงสร้างและสะพานวิศวกรรมสถานฯ (วสท.) และอดีตอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ. ที่มาบรรยายพิเศษเรื่อง “ความปลอดภัยสาธารณะ - หน้าที่และความรับผิดชอบวิศวกร” ให้แก่นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธาชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้เรื่องจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมอีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างประสบการณ์และความรู้เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคต ซึ่งการบรรยายในครั้งนี้ได้บรรยายในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ขอขอบคุณ บริษัท ช. การช่าง จำกัด มหาชน ที่ได้กรุณา ให้นักศึกษาปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา  ของภาควิชาฯ เข้าดูงานการก่อสร้างอุโมงค์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.396 เมตร และงานก่อสร้างปล่องอุโมงค์ในแนวดิ่งสำหรับงาน โครงการงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำตามแนวถนนกาญจนาภิเษกและถนนทางรถไฟสายเก่าจากสถานีสูบจ่ายน้ำบางมด ถึงสถานีสูบจ่ายน้ำสำโรง พร้อมงานส่วนที่เกี่ยวข้อง สัญญา G-TN- 9D พร้อมบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาและพาชมบริเวณรอบพื้นที่ก่อสร้างให้ความรู้ด้านการจัดการพื้นที่ก่อสร้างด้วย เมื่อวันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2566 ที่สถานที่ก่อสร้างปล่องอุโมงค์ 9D-5 และ 9D-6 บริเวณช้างสามเศียร จังหวัดสมุทรปราการ
Read More

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ.ได้รับเกียรติจาก  คุณสุกฤต อนันตชัยยง คุณอัครเดช วัชรเขือนขันธ์คุณกิตติ สุขสว่าง และคุณปิติ มานิตกุล  จาก บริษัท นันทวัน จำกัด (THAI OBAYASHI CORPORATION LIMITED) ที่มาบรรยายพิเศษเรื่อง “การออกแบบและก่อสร้างอาคาร O-NES TOWER” ให้แก่นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธาชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 ณ ห้อง  C04-202 ภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์
Read More

เมื่อวันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2566 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ.ได้รับเกียรติจาก คุณจิระศักดิ์ ประจักษ์วินัยบดี กรรมการและอนุกรรมการโครงการวิศวกรอาสา มูลนิธิเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คุณศุภเกียรติ บุญมา บริษัท ธิสเซ่นครุปป์ อินดัสเตรียล โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด คุณอินทนนท์ บุญวงศ์ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด และ คุณจตุพร พูลเกิด บริษัท เจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์งานก่อสร้าง จาก 4 Generation แนวทางการเรียนต่อต่างประเทศ และการทำงานในต่างประเทศ ให้แก่นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธาชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 ณ ห้อง C04-202ภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์
Read More

วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 ได้รับเกียรติจากายช่างสมพงษ์ บุญศิริ Senior Vice President นายช่างวณิช การุณยวนิช Assistant Manager นายช่างอำนาจ นามหอม นายช่างนพดล พรมวิชัยนายช่างราเมศวร์ สิ่งสิน และนายช่างกฤตธน กันทะโฮ้ง - Mining BU บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จัดบรรยายพิเศษ “การใช้อากาศยานไร้คนขับเพื่อการสำรวจและทำแผนที่ภูมิประเทศ (Topographic Map)”ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ความรู้จากการโครงการทำเหมืองแม่เมาะ จังหวัดลำปาง และเหมืองหงสา ประเทศลาว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับการสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับอีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการทำงานในอนาคต
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ. ขอขอบคุณคุณวรินทร์ โสภณพัฒนากุล จากบรัษัทพีดับเบิ้ลยูดี เอกซ์ จำกัด ที่ให้ความอนุเคราะห์บรรยายพิเศษ หัวข้อ Money Management for New Graduates ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพวิศวกร Navigating the Path to Professionalism in Civil Engineering ให้แก่นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาขอขอบคุณ คุณธนาสันต์ นพคุณ และคุณภัทรวรรณ มาลัยศรี วิศวกรอาวุโสและผู้เชี่ยวชาญงานอุโมงค์   บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด ที่ได้กรุณาบรรยายพิเศษ “การควบคุมงานก่อสร้างอุโมงค์ภูเขา และ อุโมงค์ในดินอ่อน” ตามลำดับ ให้กับนักศึกษาปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา  ของภาควิชา เมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 ที่เนื้อหาครอบคลุม การก่อสร้างและข้อพิจารณาสำหรับการควบคุมงานก่อสร้างโครงการรถไฟรางคู่สายอีสาน และโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาขอขอบคุณ คุณโอโชค ด้วงโสน วิศวกรอาวุโสและผู้เชี่ยวชาญงานอุโมงค์   บริษัทวิศวกรรมธรณีและฐานราก จำกัด ที่ได้กรุณาบรรยายพิเศษ “ข้อพิจารณาและการออกแบบดาดอุโมงค์” ให้กับนักศึกษาปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาของภาควิชา เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 ที่เนื้อหาครอบคลุม หน้าที่และรูปแบบดาดอุโมงค์ประเภทต่างๆ แนวคิดและข้อพิจารณาการออกแบบและก่อสร้างดาดอุโมงค์ ข้อพิจารณาแรงที่กระทำในกรณีต่างๆ
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ. ขอขอบคุณ บริษัท เจเนอรัล เอนจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท เทนคาต้าจีโอซินเทติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ทูพลัส ซอฟท์ จำกัด บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ที่ให้ความอนุเคราะห์บรรยายในโครงการเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพวิศวกร Navigating the Path to Professionalism in Civil Engineering Talk 2: Geotechnical Innovations ให้แก่นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566
Read More