Browsing: กิจกรรมภาควิชา

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. จำนวน 20 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ และสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่กำลังศึกษารายวิชา CVE483 Water Resources Development ในภาคการศึกษาที่ 2/2566  ได้สัมผัสประสบการณ์ทำงานจริง ของงานชลประทาน ระบบคลองส่งน้ำ การระบายน้ำและอาคารในคลองชลประทาน รวมถึงสมดุลและการเปลี่ยนแปลงสภาพแม่น้ำตามธรรมชาติ การควบคุมรักษาสภาพน้ำและการเรียนรู้วิธีการจัดการพัฒนาโครงการสร้างที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำ
Read More

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ.ได้รับเกียรติจาก คุณรณลักษมิ์ เหมนิธิ และ คุณอิฏฐ์ อภิชาตบุตร์ จาก บริษัท อีจีส เรล (ประเทศไทย) จำกัด ที่มาบรรยายพิเศษเรื่อง “The Future of Rails” ที่มีเนื้อหาครอบคลุม ข้อจำกัดและความซับซ้อนของการก่อสร้างรถไฟฟ้าในเขตเมือง แนวคิดการจัดการและเทคนิคการออกแบบและก่อสร้างทั้งก่อนและระหว่างก่อสร้าง ขั้นตอนการวางแผน การจัดการผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ให้แก่นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธาชั้นปีที่ ปีที่ 4 จำนวน 20 คน ณ ห้อง  C04-202 ภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์
Read More

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ.ได้รับเกียรติจาก คุณธนาธิป ศรีสุระ บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่มาบรรยายพิเศษเรื่อง “เรื่องเงินต้องรู้ ฉบับเด็กจบใหม่” โดยมีเนื้อหาบรรยายเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินเดือน/รายรับ การใช้บัตรเครดิต การวางแผนการลงทุนเบื้องต้น การวางแผนความเสี่ยงและการจัดการภาษี/การยื่นภาษีให้แก่นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธาชั้นปีที่ ปีที่ 4 จำนวน 20 คน ณ ห้อง  C04-202 ภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์
Read More

 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   ได้จัดโครงการสัมมนาและกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ระดับบัฑิตศึกษา เพื่อสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในแต่ละสาขาวิชา โดยมีเป้าหมายแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า  คณาจารย์ที่ปรึกษารวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพี่  และรุ่นน้อง  ซึ่งโครงการดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่ 16 - 17 มีนาคม 2567  ณ โรงแรมภูสักธาร รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
Read More

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2567 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ.ได้รับเกียรติจาก  คุณสุกฤต อนันตชัยยง คุณอัครเดช วัชรเขือนขันธ์     คุณกิตติ สุขสว่าง คุณพิษณุ สันป่าแก้ว และคุณปิติ มานิตกุล  จาก บริษัท นันทวัน จำกัด (THAI OBAYASHI CORPORATION LIMITED) ที่มาบรรยายพิเศษเรื่อง “การออกแบบและก่อสร้างอาคาร O-NES TOWER” ให้แก่นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธาชั้นปีที่ ปีที่ 4 จำนวน 40 คน ณ ห้อง  C04-202 ภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาขอขอบคุณ บริษัท ช. การช่าง จำกัด มหาชน และการประปานครหลวง ที่ได้กรุณา ให้นักศึกษาปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา  ของภาควิชาเข้าดูงานการเตรียมการในปล่องก่อสร้างอุโมงค์เพื่อรับการเจาะทะลุของหัวเจาะ (Break in) โครงการงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำตามแนวถนนกาญจนาภิเษกและถนนทางรถไฟสายเก่าจากสถานีสูบจ่ายน้ำบางมด ถึงสถานีสูบจ่ายน้ำสำโรง พร้อมงานส่วนที่เกี่ยวข้อง สัญญา G-TN- 9D พร้อมพาชมบริเวณรอบพื้นที่ก่อสร้างและในปล่องก่อสร้าง เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ที่สถานที่ก่อสร้างปล่องอุโมงค์ 9C-10 บริเวณเลียบทางด่วนกาญจนาภิเษก
Read More

 ภาควิชาวิศวกรรมโยธาขอขอบคุณ การรถไฟแห่งประเทศไทย กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาบริหารโครงการ กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้าง และบริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด ที่ได้กรุณา ให้นักศึกษาปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา  ของภาควิชาเข้าดูงานการก่อสร้างอุโมงค์ในหินสำหรับรถไฟความเร็วสูง โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง ช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา) สัญญา 3-2 งานโยธาสำหรับงานก่อสร้างอุโมงค์ ช่วงมวกเหล็ก -ลำตะคอง พร้อมบรรยายให้ความรู้และพาชมเข้าอุโมงค์ดูการก่อสร้างขั้นตอนต่างๆ เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ที่สถานที่ก่อสร้างปากอุโมงค์มวกเหล็กฝั่งตะวันตก บริเวณผาเสด็จ
Read More