Browsing: ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของศิษย์เก่า

อบรมสัมมนาออนไลน์ ฟรี มูลนิธิเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ และชมรมศิษย์เก่าโยธาบางมดจัดการอบรม 2 หัวข้อ ดังนี้วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 9.00 – 16.00 น.หัวข้อ “การแปรผลจากการทดสอบดิน” PDU 6 หน่วยวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 9.00 – 16.00 น.หัวข้อ “การออกแบบฐานราก” PDU 6 หน่วย วิทยากรให้เกียรติมาบรรยายรองศาสตราจารย์ เกษม เพชรเกตุประธานกรรมการคุณวรพจน์ เพชรเกตุกรรมการผู้จัดการบริษัท เกษมดีซายน์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัดลิงก์เข้าฟังการบรรยาย https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/2814490551
Read More

เรียนเชิญศิษย์เก่าโยธาบางมดรุ่น 29-39 เข้าร่วมงานโยธาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 สถานที่จัดงาน สวนอาหารนาทอง วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2567 เวลา 18.00น. เป็นต้นไป แผนที่ https://maps.app.goo.gl/LPqeYTn2wV6QQw7f7 สอบถามเพิ่มเติมผ่าน https://www.facebook.com/groups/yothabangmod https://www.youtube.com/watch?v=eWmDoTHahIY
Read More

เมื่อวันที่ 19-23 ธันวาคม 2565 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จำนวน 92 คน เข้ารับการฝึกอบรม Civil Engineering Workshop 2022 ณ ศูนย์ฝึกอบรม ไทย โอบายาชิ (TOC Training Center) จังหวัด ชลบุรี โดยศุนย์แห่งนี้ก่อตั้งเพื่อเป็นศูนย์การฝึกอบรมเรียนรู้เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีการก่อสร้าง สำหรับพนักงานฯและเป็นศูนย์การศึกษาทางด้านอุตสาหกรรมการก่อสร้างสำหรับนักศึกษาและอาจารย์จากสถาบันต่างๆ โดยการอบรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา CVE112 CIVIL ENGINEERING WORKSHOP ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ ทำให้นักศึกษาได้รับข้อมูลที่มีประโยชน์ที่นอกเหนือจากภายในชั้นเรียนและสามารถนำความรู้จากการอบรมนำไปประยุกต์ใช้ต่อไปในอนาคต
Read More

นักศึกษาผู้นำ Green Heart นายอัครพันธ์ ทวีศักดิ์ นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้รับคัดเลือกเป็นยุวทูตแห่งเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs Youth Ambassador) ประจำปี พ.ศ.2564 ภายใต้โครงการสร้าง “ยุวทูตเพื่อบรรลุเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” จัดโดย สมัชชายุวชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อไทย (สยพท.) หรือ Young Thai for Sustainable Development Assembly (YSDA) เมื่อวันที่ 21-24 กรกฎาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ค่ายสร้างยุวทูตเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ซึ่งผู้เข้าร่วมจะได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับความรู้ เทคนิค และวิธีการปฏิบัติงานในด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมถึงความรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดย นายอัครพันธ์ ทวีศักดิ์ เป็นหนึ่งในนักศึกษาผู้นำ Green Heart ที่ร่วมเรียนรู้ พัฒนาและเป็นแกนนำสำคัญในการสรรค์สร้างกิจกรรมต่างๆ ภายใต้การให้คำปรึกษาของศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย และกลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา โดยผลการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเน้นสร้างจิตสำนึก ในด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม พลังงาน ความปลอดภัย ให้เกิดขึ้นภายในหมู่นักศึกษา มจธ. อีกทั้งยังสามารถขยายผลไปยังรุ่นต่อไป ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การสร้างสังคมสีเขียวอย่างยั่งยืน ซึ่งการดำเนินงานในกิจกรรมดังกล่าว…
Read More

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 สโมสรนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ได้จัดโครงการ “แรกพบมดโยธา” ประจำปีการศึกษา 2562 โดยจัดทำโครงการในรูปแบจิตอาสาร่วมกับศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (EESH) โดยมีกิจกรรม ซ่อมแซมจักรยานและดูแลจักรยาน ปลูกป่าชายเลน และเก็บขยะรอบสระน้ำ มจธ.บางขุนเทียน ส่วนอีกกลุ่ม ร่วมกันทำความสะอาดข้างหลังอาคารเรียนรวม 5 และทางระบายน้ำ มจธ.บางมด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาชั้นปีที่ 1 กับรุ่นพี่ และรู้จักการช่วยเหลือในรูปแบบจิตอาสา
Read More