Browsing: ข่าวสาร

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2567
Read More

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2567 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีร่วมกับ มูลนิธิเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (องค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง ของสภาวิศวกร) ได้จัดโครงการการอบรมหัวข้อ “สรุปสาระสำคัญการออกแบบและการเสริมกำลังอาคารเพื่อต้านทานแผ่นดินไหว สำหรับผู้ออกแบบและผู้ควบคุมงาน” ให้กับ วิศวกร สถาปนิก ผู้ควบคุมงานในโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการก่อสร้าง โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานวิจัยและการบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มาเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ การบรรยายในครั้งนี้มุ่งหวังที่จะเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่วิศวกร และ ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบถึงสาระสำคัญในการออกแบบและการเสริมกำลังอาคารเพื่อต้านทานแผ่นดินไหว สำหรับผู้ออกแบบและผู้ควบคุมงาน เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบและควบคุมการก่อสร้างอาคาร นำไปสู่การลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินจากเหตุแผ่นดินไหว ซึ่งการบรรยายครั้งนี้จัดขึ้นโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยมีผู้เข้าร่วม จำนวน 300 คน
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้รับรางวัล Best Paper Award สาขาวิศวกรรมสำรวจและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ งานประชุมวิชาการโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 29 (NCCE29) ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2567 หัวข้อปริญญานิพนธ์ที่ได้รับรางวัล “การศึกษาการทรุดตัวของขยะในพื้นที่ฝังกลบในประเทศไทย โดยใช้เทคโลยีภาพถ่ายทางอากาศ” ทีมนักศึกษา นายพรหมพล ท้าวแผนบุญ นายวัชรธร หมู่ทองคำ และนายศิระวิทย์ วิศวะโยธานันท์ ที่ปรึกษา ผศ. ธีระ ลาภิศชยางกูล
Read More

วันที่ 29-30 เมษายน พ.ศ. 2567 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีร่วมกับ มูลนิธิเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (องค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง ของสภาวิศวกร) การอบรมหัวข้อ “การแปรผลจากการทดสอบดิน” และหัวข้อ “การออกแบบฐานราก” โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ เกษม เพชรเกตุ ประธานกรรมการ บริษัท เกษมดีซายน์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด และประธานจัดหาทุน มูลนิธิเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และคุณคุณวรพจน์ เพชรเกตุกรรมการผู้จัดการ บริษัท เกษมดีซายน์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด โดยการบรรยายในครั้งนี้ มุ่งหวังที่จะเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่วิศวกร และให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงประโยชน์ และวิธีการแปรผลจากการทดสอบดิน การออกแบบฐานราก รวมถึงหลักการแก้ไขปัญหาฐานรากที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งการบรรยายครั้งนี้จัดขึ้นโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยมีผู้เข้าร่วม จำนวน 450 คน
Read More

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2567 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ.ได้ตอนรับนักเรียนจากหลากหลายประเทศ ที่มาเข้าร่วมงานประกวดนวัตกรรมระดับนานาชาติ  ICIA และในครั้งนี้ได้จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมีนักเรียนประมาณ 150 คน ที่สนใจเรียนต่อด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงขอเข้าเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการต่างๆของภาควิชาฯ ได้แก่ ห้องวิจัยปฏิบัติการด้านชลศาสตร์ ห้องวิจัยปฏิบัติการด้านปฐพีกลศาสตร์ ห้องวิจัยปฏิบัติการคอนกรีต และห้องวิจัยปฏิบัติการด้านวัสดุ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเข้าเรียนต่อกับ มจธ.ในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ภาควิชาฯ คณะฯ และมหาวิทยาลัย ให้กับชาวต่างชาติที่สนใจเข้าศึกษาต่ออีกด้วย
Read More

ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มจธ., Ehime University และ CANAAN Ltd. Co. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ. ได้รับเกียรติจาก Prof.  Jun Shinohara และ Dr. Jose’ Rodrigues Neto มาบรรยายแบบ Mini-Lecture ในหัวข้อ GMS3 Implementation in Thailand และนำอุปกรณ์ GPR รุ่นต่างๆมาสาธิตให้รับชม พร้อมมีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ MOA เมื่อวันศุกรที่ 26 เมษายน 2567 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมรับฟังจากทั้งสถาบันการศึกษา องค์กรภาครัฐและบริษัทชั้นนำในประเทศไทย
Read More

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ.ได้รับเกียรติจาก Associate Professor Bojan Durin และ Assistant Professor Nikola Kranjcic จาก University North Croatia ประเทศโครเอเชีย มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและบรรยาย เรื่อง Transcontinental Exchange: Enhaning Academic Mobility Through Erasmus+ แก่นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 จำนวน 130 คน ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้น ณ อาคารเรียนรวม 1 ชั้น 1 ห้อง 1103
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ขอขอบคุณ คุณมนต์เกียรติ์ ชนินทรลีลา (ศิษย์เก่าโยธารุ่นที่ 34) ผู้เขียน ที่มอบหนังสือ “การออกแบบสะพาน” (Bridge Design) ซึ่งเป็นหนังสือที่ได้รับรางวัลตำราดีเด่น จากการประกวดตำราดีเด่น ด้านวิศวกรรมศาสตร์ กองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี พ.ศ. 2560 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ซึ่งได้มอบให้แก่ภาควิชาฯจำนวน 200 เล่ม เพื่อใช้ในการเรียนการสอน เมื่อวันอังคารที่ 9 เมษายน 2567
Read More

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.ได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ จากภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประธานสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย มาบรรยายในหัวข้อเรื่อง "การออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างคอนกรีตเสริมวัสดุเสริมแรงกลาสไฟเบอร์“ ให้นักศึกษาปัจจุบัน นักศึกษาเก่า และบุคคลภายนอกผู้ที่สนใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับฟังบรรยายมีความรู้ความเข้าใจในวัสดุเสริมแรงกลาสไฟเบอร์ และสามารนำไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบโครงสร้างและก่อสร้างได้ ซึ่งมีเนื้อหาบรรยายเกี่ยวกับคุณสมบัติของวัสดุเสริมแรงกลาสไฟเบอร์ การดูแลและเก็บรักษาวัสดุเสริมแรงกลาสไฟเบอร์ การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมวัสดุเสริมแรงกลาสไฟเบอร์รับแรงดัด การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมวัสดุเสริมแรงกลาสไฟเบอร์รับแรงเฉือน การคำนึงถึงรอยร้าว การคำนึงถึงการแอ่นตัว การล้า การคืบ และระยะฝังยึด โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคารเรียนรวม 4 ชั้น 2
Read More

วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2567 น้องๆนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย จำนวน 110 คน  เข้าเยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมโยธาและห้องปฏิบัติการต่างๆ ของภาควิชาวิศวกรรมโยธา โดยมี ดร.วงศ์นรินทร์ คำพอ และ ดร.ชาญชัย เพชรพงศ์พันธุ์ อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ บรรยายให้ความรู้และแนะนำข้อมูลต่างๆของภาควิชาฯให้แก่น้องๆนักเรียน หลังจากบรรยายเสร็จสิ้นได้พาเยี่ยมชมตามห้องปฏิบัติการต่างๆ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการชลศาสตร์ ห้องปฏิบัติการเทคนิคธรณี   และห้องปฏิบัติการคอนกรีต โดยวัตถุประสงค์ในการเยี่ยมชมในครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้ทัศนศึกษาเรียนรู้เชิงปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพ มีความรู้ทางด้านวิชาการและข้อมูลในการเข้าศึกษาของนักเรียนในแผนการเรียนที่ถูกต้อง อีกทั้งยังเป็นการเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษาของน้องๆนักเรียน โดยได้เข้ามาดูสถานศึกษาจริง ห้องปฎิบัติการจริง ได้พูดคุยสอบถามกับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ โดยตรงและมีบรรยากาศเป็นแบบกันเอง
Read More