ข่าวสาร Archives - ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Browsing: ข่าวสาร

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  ได้จัด Joint-Seminar งานวิจัยและนวัตกรรมทางวิศวกรรมธรณีและงานลาดดิน ร่วมกับ Kanazawa University และ Daisho Corporation ประเทศญี่ปุ่น เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองงานวิจัยและพัฒนา แล update ความก้าหน้า เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และภาพถ่าย สำหรับงานฐานรากและการเสริมเสถียรภาพลาด และหารือความร่วมมือในอนาคต
Read More

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565 ชมรมศิษย์เก่าโยธาบางมด ได้จัดงาน“ สังสรรค์ สปิริตมดโยธา 2565” กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อ ให้ศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบัน และคณาจารย์ทั้งปัจจุบันและที่เกษียณแล้ว มีโอกาสได้สร้างสายพันธ์ให้แน่นแฟ้น โดยทางชมรมฯ รับเป็นเจ้าภาพจัดงาน และมีนักศึกษาปัจจุบันช่วยจัดงาน และมีพิธีมุทิตตาจิตแด่ครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ การมอบโล่รางวัลแด่ศิษย์เก่าดีเด่น โดยมีบรรยากาศอย่างสนุกสนานและเป็นกันเอง กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น ณ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) ถนนวิภาวดีรังสิต  โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 400 คน รูปถ่ายเพิ่มเติม
Read More

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 พฤจิกายน 2565 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปัจจุบันของภาควิชาฯ จัดกิจกรรม “พี่แนะแนวเตรียมฝึกงานให้น้อง ครั้งที่ 2” โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย การแชร์ประสบการณ์จากพี่ศิษย์เก่า รีวิวสถานที่ฝึกงานจากพี่ปี 4 และแนะนำการเตรียมตัวหลักสูตรสหกิจศึกษา ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น ณ อาคารเรียนรวม CB2 ห้อง 2607
Read More

Congratulations! Puntipa Punyim,(น.ส. พรรณทิพา พันธ์ยิ้ม) a Petchra Pra Jom Klao Doctoral Scholarship Recipient on her successful completion of Ph.D. Her Publications are published in the 1st Quartile (Q1), 2nd Quartile (Q2) and 3rd on the SCOPUS and Web of Science database.
Read More

ทีมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สาขาวิศวกรรมขนส่ง ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชนะเลิศการแข่งขันระดมสมองแก้ไขปัญหาจราจรในการประกวด “Last Mile ไปไม่ถึง” Hackathon ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งจัดโดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
Read More

ภาควิชาโยธาจัดค่ายวิศวกรโยธารุ่นเยาว์ “Civil Camp” ภายใต้เครือข่ายของโครงการ 2B-KMUTT ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 17 โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษา ปีที่   5 - 6 สายวิทยาศาสตร์ ได้เข้ามาร่วมกันทำกิจกรรมกับคณาจารย์และรุ่นพี่นักศึกษาปัจจุบันของภาควิชา ฯ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนเหล่านี้ได้เข้ามาสัมผัสกับวิถีชีวิตด้านวิศวกรโยธา ได้รู้แนวทางในการทำงานรวมถึงความก้าวหน้าในอาชีพการงาน กิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะทำให้นักเรียนเหล่านี้ได้รับความรู้เพิ่มเติมอย่างมากแล้ว ยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะใช้ในการคัดเลือกนักศึกษาโดยให้สมัครตรงที่ภาควิชาวิศวกรรมโยธาด้วย โดยในกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมโพธิ อยู่ไว ประธานโครงการฯ กล่าววัตถุประสงค์โครงการ ดร.จุลพจน์ จิรวัชรเดช  หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา กล่าวต้อนรับ และ คุณธีระ ทองวิไล กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจทาวน์เฮ้าส์ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) กล่าวเปิดงาน กิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนักเรียน นักศึกษาพี่เลี้ยง รวมไปถึงบุคลากร ทั้งสิ้นกว่า 70 คน โดยได้มีกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2565 ถึง วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งในปีนี้พิเศษนักเรียนที่มาค่ายนี้จะได้พัก ณ Heliconia House โรงแรมและเซอร์วิส อพาร์ทเมนท์…
Read More

เมื่อวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ให้การต้อนรับ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 ของ Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya จำนวน 17 คน ในโอกาสเข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องโอกาสในการศึกษาต่อ งานวิจัย กิจกรรม และการดำเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชมุสำนักงานคณบดี 1 ชั้น 3 อาคารเรียนรวม 4 นอกจากนี้ คณะนักศึกษาได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ รวมถึง พื้นที่การเรียนรู้ต่างๆ ของ มจธ. อาทิ ห้องปฎิบัติการวิศวกรรมสำรวจ โดย ดร.ธงชัย โพธิ์ทอง อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา
Read More

ดร.ธงชัย โพธิ์ทอง อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพจากประเทศอังกฤษ The UK Professional Standards Framework (UK PSF) ในระดับ Fellow จากสถาบัน Advance HE
Read More

ผศ. ดร.รักติพงษ์ สหมิตรมงคล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพจากประเทศอังกฤษ The UK Professional Standards Framework (UK PSF) ในระดับ Senior Fellow จากสถาบัน Advance HE
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอแสดงความยินดีกับ ดร.จุลพจน์ จิรวัชรเดช ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ประจำปี 2563 จัดโดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย และ รศ. ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น สกว. ประจำปี 2561 ด้านสาธารณะ ในงานเชิดขูเกียรติบุคลากร มจธ. ประจำปี 2562-2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 ณ ห้อง Lunar ชั้น 10 โรงแรมอวานี พลัส ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ
Read More