ข่าวสาร Archives - ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Browsing: ข่าวสาร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566  นำโดย Mrs. Endang Susilastuti ผู้อำนวยการการศึกษาเขต 6 ชวาตะวันตก ประเทศอินโดนีเซียและเจ้าหน้าที่ จำนวน 55 คน  เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยฯและคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ระหว่างเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆ  รศ.ดร.ชัยณรงค์ อธิสกุล รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา ด้านยุทธศาสตร์พันธมิตรวิจัย ได้มาต้อนรับ เเละพาชม บรรยากาศการเรียนในวิชา CVE 223 (Surveying Practices) โดยมีผู้สอน ดร. ธงชัย โพธิ์ทอง อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมสำรวจ พบปะพูดคุยและอธิบายข้อมูลในการเรียนการสอนครั้งนี้ พร้อมกันนี้ได้ถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก ณ บริเวณ อาคารวิศวะวัฒนะ
Read More

ขอแสดงความยินดีกับ ทีมวิจัยจากภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ. ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ รศ. ดร.ชัยณรงค์ อธิสกุล รศ. ดร.วีรชาติ ตั้งจิรภัทร ผศ. ดร.รักติพงษ์ สหมิตรมงคล และ ดร.พีรสิทธิ์ มหาสุวรรณชัย ได้รับรางวัลระดับ Silver Award พร้อมถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และเงินรางวัล 50,000 บาท ผลงานโครงการพัฒนาข้อมูลดิจิทัล 3 มิติ เพื่อการตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐานและการรักษามรดกทางวัฒนธรรม ในงานมหกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2566 พิธีมอบรางวัลจัดขึ้นวันที่ 11 สิงหาคม 2566 จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ขอขอบคุณ รุ่นพี่ศิษย์เก่าโยธา บางมด รุ่น 32 ที่มอบโต๊ะพูลไว้ให้น้อง ๆ ใช้เพื่อการสันทนาการ ในโอกาสครบรอบ 32 ปี รุ่น 32 เมื่อวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 ณ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ.
Read More

ทีมวิจัย มจธ. โชว์ผลงานเทคโนโลยีอนุรักษ์โบราณสถานโดยใช้ความรู้ทางวิศวกรรมและการเก็บข้อมูลดิจิทัล 3 มิติเพื่อตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรักษามรดกทางวัฒนธรรมของชาติ พร้อมขยายผลพัฒนาฐานข้อมูลดิจิทัลในสถานที่สำคัญให้กับหน่วยงานรัฐระดับประเทศและเอกชนมากมาย รศ. ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีโลยีพระจอมเกล้า เปิดเผยถึงการนำผลงานวิจัยมาร่วมจัดแสดงในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 ในฐานะหัวหน้าโครงการพัฒนาข้อมูลดิจิทัล 3 มิติ เพื่อการตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐานและการรักษามรดกทางวัฒนธรรม ว่าโครงการนี้เป็นโครงการวิจัยที่ได้รับสนับสนุนจากหลายภาคส่วน โดยเริ่มต้นจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในช่วงปี 2561-2562 และได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยอย่างต่อเนื่องจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ผ่านหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) รวมถึงสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ทีมวิจัยได้มุ่งพัฒนากระบวนการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางวิศวกรรมร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อจัดทำข้อมูลดิจิทัล 3 มิติสำหรับการตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐานและการอนุรักษ์โบราณสถาน ผลงานวิจัยนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการประเมินและติดตามสภาพโครงสร้างพื้นฐาน โบราณสถาน และอาคารสำคัญต่างๆ โดยได้รับการยอมรับและนำไปใช้กับหน่วยงานสำคัญต่าง ๆ อาทิ กรมศิลปากร กรมโยธาธิการและผังเมือง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่น ๆ อีกมาก นอกจากนี้ทีมวิจัยได้ยื่นขอสิทธิบัตร 1 เรื่อง ได้แก่ กระบวนการประเมินแรงดึงในสายเคเบิ้ลขนาดใหญ่โดยอาศัยเทคโนโลยีการสแกนวัตถุสามมิติด้วยแสงเลเซอร์ เลขที่คำขอ 2101003678 ขณะที่ รศ. ดร.ชัยณรงค์ อธิสกุล เผยถึงโครงการการพัฒนาข้อมูลดิจิทัล 3 มิติ เพื่อการตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐานและการรักษามรดกทางวัฒนธรรม ว่าทีมวิจัยได้พัฒนาฐานข้อมูลดิจิทัลและองค์ความรู้สำหรับการประเมินทางวิศวกรรมและติดตามสภาพเจดีย์ของไทย โดยมีกรณีศึกษาประกอบด้วย เจดีย์วัดราชบูรณะ วัดพระราม…
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาขอแสดงว่ายินดีกับ นาย วทัญญู อชะเมตรา ตัวแทน นักศึกษาที่มีผลการฝึกงานที่โดดเด่น ได้รับการคัดเลือกศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น โครงการ AP OPEN HOUSE ประจำปี 2566 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นโปรแกรมฝึกงานเข้มข้นของเอพี ที่ได้รับความสนใจจากนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศไทยอย่างล้นหลาม และจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 เป็นการออกแบบงานทางด้านอสังหาริมทรัพย์ ที่นิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมจะได้เรียนรู้ ได้รับประสบการณ์จริง ผ่านการ ลงมือทำจริง ตลอด 2 เดือน นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมโปรแกรมจะได้เรียนรู้การออกแบบที่อยู่อาศัยภายใต้แนวคิด  Inclusive Living ซึ่งเป็นหลักการการออกแบบที่อยู่อาศัยเพื่อทุกคน และเมื่อสิ้นสุดโปรแกรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรจาก เอพี อะคาเดมี่ และนักศึกษา 4 คนจาก 40 คน ที่มีผลการฝึกงานที่โดดเด่น จะได้รับโอกาสไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นกับบริษัท มิตซูบิชิ เอสเตท จำกัด ฟรี ตลอดโปรแกรม
Read More

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องบอลรูม ชั้น 8 โรงแรม โซ แบงคอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดยสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล จัดงานเชิดชูเกียรติบุคลากร มจธ. ประจำปี 2565 เพื่อแสดงความชื่นชมและยินดีกับคณาจารย์ นักวิจัย หน่วยงาน และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ที่ได้ช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ซึ่งได้ร่วมกันคิดค้นสร้างสรรค์ผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย และงานนวัตกรรมที่มีคุณภาพเป็นที่ประจักษ์และปรากฏสู่สาธารณะจนได้รับรางวัลต่าง ๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ  โดยได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี และ รศ. ดร.วนิดา พวกุล ที่ปรึกษาอธิการบดี เป็นผู้มอบรางวัล ซึ่งในปีนี้ ผศ. ดร.ดวงฤดี โฆษิตกิตติวงศ์ ก้องกิจกุล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้รับรางวัล อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีดีเด่น ประเภทรางวัลดาวรุ่ง และคุณตวงพร ชินณะราศรี เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้รับรางวัลเจ้าหน้าที่ด้านการพัฒนานักศึกษาดีเด่น ประเภทรางวัลผู้ทรงคุณค่า ภาควิชาฯ จึงขอแสดงความยินดีกับบุคลกรทั้ง 2 ท่าน ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วย
Read More

วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566 นักศึกษาและอาจารย์ จำนวน 27 คน จาก Notre Dame of Dadiangas University ประเทศฟิลิปปินส์ ได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี ดร. จุลพจน์ จิรวัชรเดช หัวหน้าภาควิชาฯ กล่าวต้อนรับและพาเยี่ยมชมตามห้องปฏิบัติการของสาขาวิศวกรรมเทคนิคธรณีและห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุของภาควิชาฯ พร้อมกันนี้ยังเปิดโอกาสให้น้องๆนักศึกษาได้สอบถามข้อมูลต่างๆ โดยมีบรรยายกาศเป็นแบบกันเอง
Read More

วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2566 สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ.ได้รับเกียรติจาก Professor Rafat  Senior Professor of Civil Engineering Thapar Institute of Engineering & Technology (Deemed University), Patiala, INDIA มาบรรยาย หัวข้อ“Sustainable Materials for Modern Concrete: Role and Applications” แก่นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา โดยมีนักศึกษาระดับชั้นบัณฑิตศึกษา อาจารย์จากต่างสถาบันและผู้สนใจ จำนวน 30 คน ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้น ณ อาคารวิศววัฒนะ ชั้น 2 ห้อง C04-202
Read More

วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 น้องๆนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และอาจารย์จากโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม จำนวน 87 คน  เข้าเยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมโยธาและห้องปฏิบัติการต่างๆของภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้แก่ ห้องปฏิบัติการโครงสร้าง ห้องปฏิบัติการชลศาสตร์ ห้องปฏิบัติการเทคนิคธรณี และห้องปฏิบัติการคอนกรีต กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของน้องๆนักเรียนต่อไป โดยที่น้องๆนักเรียนจะได้เข้ามาดูสถานศึกษาจริง ห้องปฎิบัติการจริง และได้พูดคุยสอบถามกับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ โดยตรงโดยมีบรรยากาศเป็นแบบกันเอง ดูรูปภาพเพิ่มเติม
Read More

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566 นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานร่วมกับ Ms. Gwendolyn Cardno อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยในงานมอบหนังสือแสดงความยินดีและเข็มมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกา แก่ผู้รับทุน Fulbright ประจำปี 2566 ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ ก่อนที่ผู้รับทุนชาวไทยจากทั่วประเทศจะเดินทางไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกาในหลากหลายสาขาวิชา ซึ่งในปี พ.ศ. 2566 นี้ รศ. ดร.อำพล การุณสุนทวงษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. เป็น 1 ในผู้ที่ได้รับทุนนี้ เพื่อไปปฏิบัติการวิจัยด้าน Factors Influencing Public Intention to Use Shared Mobility Services in Bangkok, Thailand ณ Center for Transportation Research, The University of Texas at Austin ประเทศ สหรัฐอเมริกา จำนวน 6 เดือน
Read More