ข่าวสาร Archives - Page 18 of 20 - ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Browsing: ข่าวสาร

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2-4 และระดับบัณฑิตศึกษาทั้งสิ้นจำนวน 40 คน เข้าศึกษาดูงาน เทคนิคงานทาง และความรู้เรื่องยางมะตอย บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จํากัด (มหาชน) (สาขาโรงงานพระประแดง) จังหวัดสมุทรปราการ โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการเสริมสร้างสมรรถนะของนักศึกษาเพื่อให้มีทักษะการเรียนรู้จากประสบการณ์โดยตรงที่นอกเหนือจากชั้นเรียน ภาควิชาวิศวกรรมโยธาจึงได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับนักศึกษาจึงได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับเทคนิคงานทาง ความรู้เรื่องยางมะตอย และถนนที่ทำมาจากยางมะตอยให้กับนักศึกษา ซึ่งเป็นโอกาสอันดีให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญได้โดยตรง โดยกิจกรรมในครั้งนี้มี รศ.ดร.วรัช ก้องกิจกุล เป็นอาจารย์ผู้สอนและประสานงานในการศึกษาดูงานครั้งนี้
Read More

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ จอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) กล่าวต้อนรับ คณะสื่อสัญจร “การจัดทำฐานข้อมูลทางวิศวกรรมของโบราณสถาน” เพื่อรายงานความก้าวหน้าผลการวิจัยด้านการอนุรักษ์โบราณสถานและการจัดทำฐานข้อมูลทางวิศวกรรมภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ตลอดจนการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการอนุรักษ์และบูรณะโบราณสถาน จัดโดย สกว.ร่วมกับ มจธ. ภายในงานมี นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายประทีป เพ็งตะโก รองอธิบดีกรมศิลปากร และ ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกว. แถลงความร่วมมือในการสนับสนุนโครงการวิจัย และการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย โดยมีคณะวิจัยราย งานผลการวิจัยด้านการอนุรักษ์โบราณสถานและการจัดทำฐานข้อมูลทางวิศวกรรมภายใต้การสนับสนุนทุนวิจัยจาก สกว. ประกอบด้วย รศ.ดร.นคร ภู่วโรดม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หัวหน้าชุดโครงการ “อนุรักษ์โครงสร้างโบราณสถานตามหลักวิศวกรรม” รศ.ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. หัวหน้าโครงการ “การพัฒนาฐานข้อมูลทางวิศวกรรมเพื่อการประเมินและติดตามสภาพโครงสร้างโบราณสถานของไทย” ผศ.ดร.ชัยณรงค์ อธิสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. นักวิจัยร่วมโครงการฯ และนายเสน่ห์ มหาผล หัวหน้ากลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พร้อมพาสื่อมวลชนชมห้องปฏิบัติการ ตัวอย่างปูนในแต่ละช่วงอายุ การทดสอบก้อนตัวอย่างแบบไม่ทำลาย ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.
Read More

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เปิด Walk-in Interview รับสมัครและสัมภาษณ์ ตำแหน่ง "Site Engineer" และ "Quality Assurance แนวราบ" หลายอัตรา เพียงเตรียม Resume ของคุณให้พร้อม แล้วมาพบกัน ในวันพฤหัสบดีที่ 30สิงหาคม 2561เวลา 09.30-14.00น. ณ โครงการ Centro สุขสวัสดิ์-พระราม 3 (สุขสวัสดิ์ พุทธบูชา ประชาอุทิศ สาทร พระราม 3) รับสมัคร Site Engineer และ QA วันที่ 30 สิงหาคม 2018
Read More

วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ. ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาไทยที่ได้รับรองจาก Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) ประจำปี 2561 ของสำนักกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์ “วิจัยบูรณาการมุ่งสู่วิศวกรรมระดับโลก” ภาควิชาฯจึงผลักดันให้หลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร ขอรับรองหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานสากล ABET ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทางด้านวิชาชีพวิศวกรรมศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.เมธี เวชารัตนา อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม New Jersey Institute of Technology รศ.ดร. สุโรจน์ ตั้งจิตธรรม อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัย Virginia Polytechnic Institute and State University (Virginia Tech) ประเทศสหรัฐอเมริกา ตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (ATPAC) และคุณปลายพรรณ สืบสุข นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ ตัวแทนจากสำนักกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เข้าทดลองประเมิน (Mock Visit) ซึ่งการผ่านมาตรฐานดังกล่าวจะเป็นการยกระดับคุณภาพหลักสูตรของภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.ให้ทัดเทียมนานาชาติ พร้อมกันนี้ได้เข้าเยี่ยมชมห้องเรียนและห้องปฏิบัติการต่างๆของภาควิชาวิศวกรรมโยธา
Read More

วันที่ 12 สิงหาคม 2561 เนื่องจากเป็น “วันแม่แห่งชาติ” ทางสโมสรนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา ร่วมกับศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH) ได้ร่วมกันจัดโครงการ Green Heart Camp มดรุ่นใหม่ หัวใจสีเขียว Civil Engineer KMUTT จัดกิจกรรมปลูกป่า ณ โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม บางขุนเทียน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับนักศึกษาใหม่ได้รับทราบถึงนโยบายและเป้าหมายการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและการเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อพัฒนานักศึกษาของมจธ.ให้มีจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และเป็น Change Agent ในการที่จะนำความรู้ความเข้าใจในด้านการอนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อมความปลอดภัยเหล่านี้ไปเผยแพร่และขยายผลต่อชุมชนและสังคม อันจะก่อให้เกิดผลดีต่อประเทศชาติสืบต่อไป โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีเจ้าหน้าที่และนักศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้น 220 คน ประมวลภาพ#แรกพบมดโยธา2018 [FULL] จากพี่ปิ๊ป https://drive.google.com/folderview?id=1fdEGlfL0Etbi2SuZL5Vlb4howbSfBlpb จากพี่นัท https://drive.google.com/drive/u/3/folders/110UVbDaz-ecloRUOqFKL5ZV9k0lRxajr จากน้องเอก https://drive.google.com/drive/folders/1BPopVrCAv7SsHKEBFzqzFmzBj1kOc0Gp
Read More

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 ภาควิชาวิศวกรรมโยธาได้จัดการปฐมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยมี รศ.ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา กล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งแจ้งวัตถุประสงค์ เป้าหมายและกิจกรรมของภาควิชาฯ พร้อมกันนี้ยังมีการให้คำแนะนำจากคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ ในการลงทะเบียนเรียนว่ามีขั้นตอนอย่างไร การใช้ชีวิตภายในรั้วมหาวิทยาลัย การวางตัวและกฏระเบียบต่างๆที่จะต้องใช้ชีวิตภายในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ รวมไปถึงคำแนะนำจากรุ่นพี่ที่ไปแลกเปลี่ยนการเรียนการสอน ณ ต่างประเทศ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น ณ อาคารอาคารวิศววัฒนะ 4 ชั้น ห้อง Civil Engineering International Area (CIA) โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้นจำนวน 160 คน
Read More

เมื่อวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. จัดกิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “การวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ (Show and Share Session On Learning Outcome Assessment)” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์วุฒิชัย พลวิเศษ จากภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด ผศ.ดร.พิเชษฐ์ พินิจ และ ผศ.ดร.อนุศิษฏ์ อันมานะตระกูล จากภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล และ ดร.จุลพจน์ จิรวัชรเดช รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และถ่ายทอดความรู้แก่คณาจารย์ภาควิชาฯและบุคลากรอื่นๆที่สนใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน (Outcomes Based Education : OBE) ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรต่างๆของภาควิชาฯสามารถดำเนินนการด้านการบริหารจัดการข้อมูลของหลักสูตรแบบ OBEได้ โดยมีบรรยากาศเป็นแบบกันเอง
Read More

อาจารย์ ดร. จุลพจน์ จิรวัชรเดช อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ด้านการเรียนการสอน เล่าถึงบริบทสังคมที่เปลี่ยนไปทำให้การศึกษาของประเทศไทยเปลี่ยนไปจากในอดีต ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีวิธีการทำงานของคนก็เปลี่ยนไปตามเครื่องมือที่มีอยู่ การสอนในอดีตอาจารย์ต้องเน้นให้วิศวกรมีความแม่นยำในเนื้อหา การคำนวณ เพื่อให้แก้ปัญหาได้ทันทีหน้าไซต์งานเพราะการแก้ปัญหาหน้างานหากต้องค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมทำได้ยาก แต่ปัจจุบันเมื่อต้องการข้อมูลสามารถเข้าอินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ การหาข้อมูลรวดเร็ว การต้องจดจำตำราเรียนอาจจะไม่จำเป็นมาก ต้องเป็นการเรียนการสอนเน้นการแก้ไขโจทย์จริง ต้องปรับเปลี่ยนและมีสมรรถะที่เหมาะกับความต้องการของสังคม อุตสาหกรรม ประเทศ นักศึกษาของ มจธ. มีศักยภาพที่ซ่อนอยู่สูง จุดเริ่มต้นในการเรียนรู้อยู่ที่นักศึกษา อาจารย์ผู้สอนมีหน้าที่ดึงศักยภาพออกมา เพื่อให้เกิดสมรรถนะ ทักษะ และความสามารถ รูปแบบการสอนใช้วิธีบันทึกการบรรยายทฤษฎีเป็นวีดิโอให้นักศึกษาได้ศึกษาข้อมูลก่อนเข้าเรียนเป็นสื่อที่เหมาะกับนักศึกษาในปัจจุบัน นักศึกษาจะได้ทำโจทย์ที่ซับซ้อนช่วยกันทำงานเป็นกลุ่มในห้องเรียน เพื่อให้ทุกคนได้ออกความเห็น อาจารย์คอยแก้ไขและให้คำแนะนำ นักศึกษาทุกคนได้เรียนรู้ไปพร้อมกัน บางคนอาจจะเรียนรู้ได้เร็ว ช้า แตกต่างกัน ฝึกการทำงานร่วมกัน พัฒนาทักษะการคิด การเป็นผู้นำ อาจารย์ทำหน้าที่เป็นโค้ชฝึกสมรรถนะ เพื่อให้นักศึกษาเข้าถึงข้อมูลประเมินความน่าเชื่อถือของเนื้อหา ลงมือปฏิบัติได้จริง ทำให้เกิด Lifelong learning เกิดขึ้นเองอัตโนมัติ เช่น การออกแบบสะพานเพื่อข้ามระยะ 3 เมตร โดยสะพานต้องปลอดภัยแข็งแรง นักศึกษาได้ออกแบบ วางแผนขั้นตอนการทำงาน การเงิน คน การนำเสนองาน และการเขียนรายงานเป็นเล่ม การทำงานลักษณะนี้นักศึกษาจะได้ฝึกทักษะด้านอื่นด้วย ซึ่งสามารถปรับกิจกรรมเพื่อเสริมสมรรถนะด้านอื่นได้โดยใช้เนื้อหาเป็นแกนกลางในการฝึกฝนสมรรถนะด้านที่ต้องการ การเรียนในห้องเรียนแบบกลุ่ม การออกแบบสะพานข้ามระยะ 3 เมตร
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. จัดสัมมนาประจำปี 2561เรื่อง “การดําเนินงานตามแนวทาง Outcome-based Education ของหลักสูตรในภาควิชาวิศวกรรมโยธา” ณ โรงแรมClassic Kameoจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่   14 - 15 กรกฎาคม 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วุฒิพงศ์ เมืองน้อย ประธานกิจกรรมของภาควิชาฯ กล่าววัตถุประสงค์ของงาน รศ.ดร.สุทัศน์    ลีลาทวีวัฒน์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา กล่าวเปิดสัมมนาและบรรยายสรุปผลการดําเนินงานและแผนการดําเนินงานในปี 2562 หลังจากนั้นได้ฟังการบรรยายเรื่อง การดําเนินงานตามแนวทาง Outcome-based Educationของหลักสูตรในภาควิชาวิศวกรรมโยธาโดย ผศ.ดร.อภินัติ อัชกุล และ ผศ.ดร.สมโพธิ อยูไว โดยวัตถุประสงค์ในการสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อวางแผนการเรียนแบบ Outcome-based Educationพร้อมทั้งทบทวนและปรับเป้าหมายภารกิจการดําเนินงานของภาควิชาฯ ในช่วงปี 2561 ที่ผ่านมา เพื่อระดมความคิดเห็นของบุคลากรของภาควิชาฯ และเป็นข้อมูลในการพัฒนาภาควิชาฯ อีกทั้งเป็นสร้างความเข้าใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของบุคลากรในภาควิชาฯ
Read More

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2561 นายณัชภัทร  ธีร์ธวัชวงศ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ได้เข้าร่วมการแข่งขันในโครงการ Engineering Student Talent Award ESTA 2018 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลราชมงคลธัญบุรี ผลปรากฎว่า นายณัชภัทร  ธีร์ธวัชวงศ์ เป็น ผู้ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 4 ซึ่งได้รับรางวัล IPAD MINI จากโครงการนี้ ภาควิชาฯจึงขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ประสบความสำเร็จกับกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
Read More