ข่าวสาร Archives - Page 20 of 20 - ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Browsing: ข่าวสาร

วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. จำนวน 32 คน เข้าดูงานโครงการสร้างบ่อพักเเละท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน(ย้ายสายไฟลงดิน)เเละโครงการก่อสร้างขยายถนนราชพฤกษ์ ระยะที่2 (ตอนที่3) ถนนรัตนาธิเบศร์-ทางหลวงหมายเลข 345 ของกรมทางหลวงชนบท การดูงานในครั้งนี้ได้เข้าเยี่ยมชม การทำบ่อพักโดยวิธีจมบ่อ(sink) และการวางท่อใต้ดินโดยใช้วิธี pipe jacking(ท่อคอนกรีต),horizontal direction drilling(ท่อHDPE)และการทำถนน โดยการดูงานในครั้งนี้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ ที่มีความทันสมัยและตรงเนื้อหาวิชาที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาเป็นอย่างมาก รวมทั้งนักศึกษาจะได้เชื่อมโยงความรู้ในชั้นเรียนกับการปฏิบัติงานจริงได้ต่อไปในอนาคต โดยการดูงานในครั้งมี รศ.ดร.วรัช ก้องกิจกุล เป็นผู้รับผิดชอบนำนักศึกษาเข้าดูงาน
Read More

วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. จำนวน 35 คน เข้าศึกษาดูงานและเข้ารับฟังบรรยายกระบวกการผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสี และเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีเคลือบสี ของบริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด (มหาชน)(BSI) ถนนปู่เจ้าสมิงพราย อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯได้พาเข้าชมโรงงานและดูกระบวนการผลิตอย่างใกล้ชิด โดยเปิดโอกาสให้น้องๆนักศึกษาได้ถามคำถามอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเอง ซึ่งกิจกรรมในครั้งมี รศ.ดร.สมเกียรติ รุ่งใบสุรีย์ เป็นผู้รับผิดชอบนำนักศึกษาเข้าชมโรงงาน
Read More

วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. จำนวน 30 คน เข้าศึกษาดูงานและเข้ารับฟังบรรยายในโครงการสะพานวงแหวนอุตสาหกรรม (สะพานภมิพล 1 และสะพาน ภูมิพล 2 ) ของกรมทางหลวงชนบท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่กำลังศึกษารายวิชา CVE 446 Bridge Design ในภาคการศึกษาที่ 2/2560 ได้เข้าเยี่ยมชมและรับความรู้เกี่ยวกับระบบการดำเนินงานภายใต้โครงการ สะพานวงแหวนอุตสาหกรรม และเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่นักศึกาให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการทำงานในอนาคต โดยมี อาจารย์ มนต์เกียรติ์ ชนินทรลีลา เป็นผู้รับผิดชอบนำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้
Read More

วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 น้องๆนักเรียนจากโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 จำนวน 50 คน เข้าเยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมโยธา ห้องปฏิบัติการต่างๆของภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้แก่ ห้องปฏิบัติการโครงสร้าง ห้องปฏิบัติการสำรวจ ห้องปฏิบัติการชลศาสตร์ ห้องปฏิบัติการเทคนิคธรณี ห้องปฏิบัติการคอนกรีต และห้องปฏิบัติการทดสอบแรงดึงเหล็ก กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของน้องๆนักเรียนต่อไป โดยที่น้องๆนักเรียนจะได้เข้ามาดูสถานศึกษาจริง ห้องปฎิบัติการจริง และได้พูดคุยสอบถามกับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ โดยตรงโดยมีบรรยากาศเป็นแบบกันเอง
Read More

โครงการ 2B-KMUTT เป็นเป้าหมายหนึ่งของมหาวิทยาลัยในการปลูกฝังและส่งเสริมความเป็นนักประดิษฐ์คิดค้นให้กับเยาวชนในการเตรียมความพร้อมและสั่งสมประสบการณ์การวิจัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติในอนาคตทั้งยังทำให้นักเรียนในระดับมัธยมได้รู้จักมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นโอกาสในการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่งด้วย โครงการ 2B-KMUTT ได้ดำเนินโครงการมาแล้ว 14 รุ่น รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 15 มีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆจากทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ประมาณ 200 คน โดยได้มาทำกิจกรรมกับภาควิชาวิศวกรรมโยธา จำนวนทั้งสิ้น 13 คน โดยมีนักเรียนจากประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 1 คน เข้าร่วมกิจกรรมกับภาคฯวิชาในครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนักเรียนที่มาเข้าร่วมจะได้เรียนรู้การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย สภาพแวดล้อมสังคม และได้เห็นสังคมในมหาวิทยาลัย ซึ่งทำให้น้องๆนักเรียนได้ใช้กิจกรรมครั้งนี้ในการประกอบการตัดสินใจก่อนเข้าเรียนด้วย กิจกรรมนี้จัดขึ้นช่วงวันที่ 19 มีนาคม 2561 – 10 เมษายน 2561
Read More

เมื่อวันจันทร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561เวลา 14.00 น. หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา รศ.ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาในโครงการวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตนานาชาติ (ITCE) ที่ได้รับทุนITCE PlatinumและทุนITCE Outstanding Achievement  ในภาคการศึกษาที่1/2559  ซึ่งนักศึกษาที่ได้รับมอบทุนITCE Platinumแบบเต็มรูปแบบ ทุนการศึกษาละ 53,500บาท ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 4นายพชร ทีฆธนานนท์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3นางสาวหฤทัย เบชิกู่ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 นางสาวขวัญกมล จิตรตระกูล และนักศึกษาชั้นปีที่ 1นายสิทธิ ประสิทธิกุลวัฒน และนักศึกษาที่ได้รับทุน ITCE Platinum แบบบางส่วน ทุนการศึกษาละ 26,750 บาทได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 4นายญาณพล ฐิติกวานนท์ และนายทัศนันท์ ธัญญพันธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3นายสุพงษ์พิสิฐ ปานะเจริญ และนางสาวภัทรนันท์ ธนศิลป์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2  นายมาวิน เปี่ยมกุลวนิช และนายกฤษณ์     เอื้อสุนทรพานิช นักศึกษาชั้นปีที่ 1นายกานต์ นานนท์ และนายชัยวัฒน์ แสนบุญส่ง สำหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนITCE Outstanding…
Read More

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดพิธีมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ :รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2560 และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2561 โดยมี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ณ ศูนย์นิทรรศการและประชุมไบเทค เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 โดยในครั้งนี้ มีอาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร. วรัช ก้องกิจกุล และคณะ ได้รับรางวัลระดับดี ผลงานประดิษฐ์คิดค้นเรื่อง “ชุดทดสอบผิวทางต้านการลื่นไถลและความลึกร่องล้อ”(สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์) ในการนี้ รศ.ดร.วนิดา พวกุล ที่ปรึกษาอธิการบดี ได้เข้าร่วมงานและร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วย
Read More

เมื่อวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ทางภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ.ได้จัดงานเแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและการชี้แจงทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์แต่ละสาขาวิชา และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาปัจจุบัน มาให้คำแนะนำและความรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแต่ละสาขาวิชา ว่ามีเนื้อหาวิชาที่น่าสนใจในการเรียนอย่างไร พร้อมทั้งคำแนะนำจากรุ่นพี่เรื่องการเตรียมตัวที่จะศึกษาต่อ ต้องมีความพร้อมอย่างไร และเรื่องทุนต่างๆที่ภาควิชาฯและมหาวิทยาลัยลจะมีให้ โดยมีผู้เข้าฟังการบรรยายเป็นนักศึกษาระดับชั้นปีที่4 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 30 คน กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้น ณ อาคารวิศววัฒนะ ชั้น 2 ห้อง C04-202 โดยมีบรรยายกาศเป็นแบบกันเอง
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ขอขอบคุณ คุณพิศาล อริยเดชวณิช (CE42) ที่มอบเงินบริจาคให้ภาควิชาฯเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของภาควิชาฯ เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)
Read More