ความสำเร็จ Archives - ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Browsing: ความสำเร็จ

วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ได้จัด “การประกวดพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” (BSRU Royal Trophy English Speech Competition 2022) ผ่านระบบ ZOOM และถ่ายทอดสดผ่าน FACEBOOK LIVE ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จึงขอแสดงความยินดีกับ นายอัครพันธ์​ ทวีศักดิ์​ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 (หลักสูตรนานาชาติ) ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันในครั้งนี้ โดยได้ เงินเป็นจำนวน 7,000 บาท พร้อมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
Read More

ขอแสดงความชื่มชมและยินดีกับ นายอัครพันธ์ ทวีศักดิ์ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา(หลักสูตรนานาชาติ) ผู้ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภทนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ในโอกาสนี้ได้เข้าเฝ้าฯ เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา
Read More

Super mod เรื่องดีๆแบบนี้ต้องแชร์ EP.3 “ชัยชนะ” มีไว้ให้คนที่ตั้งใจเรียนรู้ และพัฒนาตัวเอง EP นี้ พบกับ ดร.ธเนศ วีระศิริปัจจุบัน รับตำแหน่งนายกวิศวกรรมสถานแห่งประไทยฯในพระบรมราชูปถัมภ์ กับเรื่องราวดีๆที่อยากแชร์ให้ทุกท่านฟัง
Read More

รางวัลบทความวิจัยดีเด่น สาขาวิศวกรรมปฐพี จากคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 26 จากบทความวิจัย เรื่อง “อิทธิพลของไฟเบอร์และแผ่นตาข่ายเสริมกำลังต่อกำลังอัดและความแข็งแกร่งของทรายในการทดสอบแรงอัดสามแกน” แต่งโดย ปัญจพาณ์นนท์ ชัยวาณิชยา และ วรัช ก้องกิจกุล นำเสนอในการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 26, 23-25 มิถุนายน 2564, การประชุมแบบออนไลน์. Excellent Paper Award from the Organizing Committee of the 26th National Convention on Civil Engineering for the paper entitled “Influence of fiber inclusion and geogrid reinforcement on the compressive strength and stiffness of sand in triaxial compression”, authored by Chaiwanichaya, P. and Kongkitkul, W., presented in the 26th National Convention…
Read More

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2021 จากบทความเรื่อง An experimental study on temperature effects on elastic and creep deformation behaviours of a sand แต่งโดย Punya-in, Y. and Kongkitkul, W. นำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ The 11th International Conference on Geotechnique, Construction Materials and Environment, Kyoto Research Park, Kyoto, Japan 3-5 November 2021. Best paper for the paper entitled “An experimental study on temperature effects on elastic and creep deformation behaviours of a sand”, The 11th International Conference on Geotechnique, Construction…
Read More

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ( มสวท.) ได้จัดพิธีมอบรางวัล “บุคคลคุณภาพแห่งปี 2021” (QUALITY PERSONS OF THE YEAR 2021) เพื่อประกาศเกียรติคุณและเป็นการยกย่องบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต ทั้งชีวิตส่วนตัว ชีวิตการทำงาน และการอุทิศตนทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในด้านต่างๆ ซึ่งสมควรเป็นแบบอย่างที่ดีและควรค่าต่อการส่งเสริมเพื่อประกาศเชิดชูเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจ และพิธีมอบทุนการศึกษา"ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2021" (Quality Youths Scholoarship of The Year 2021) พร้อมใบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติให้เป็น "เยาวชนคุณภาพแห่งปี 2021" เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนรุ่นหลังได้เห็นคุณค่าของตนเองและการทำงานผลงานหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ ซึ่ง นายอัครพันธ์ ทวีศักดิ์ นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับทุนการศึกษา เยาวชนคุณภาพแห่งปี 2021โดยมี รศ. ดร.ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ ประธานมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เป็นผู้มอบ ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
Read More

[Alumni Talk] พี่เต้อ เล่าประสบการการเรียน ตรี โท เอก วิศวกรรมโยธา ที่ บางมด จน ไปทำ post doc ที่ Austria และ จุฬา ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำที่ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จากเด็กที่เรียนปริญญาตรี จบเกรดไม่สูงมากพยายามจนจบ ป เอก มาดูกันครับ ว่าทำได้อย่างไร CR: ขอบคุณ พี่พานิช อดีตโยธาบางมดกับจาก ช่องโยธาน่ารู้กับลุงพานิช
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ขอแสดงความยินดี กับ ผศ. ดร.รักติพงษ์ สหมิตรมงคล ที่ได้รับการรับรองสมรรถนะการเรียนการสอนในระดับ Senior Fellowship จาก AdvanceHE, UK
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) นำองค์ความรู้มาเก็บข้อมูลสภาพปัจจุบันในเขตพุทธาวาสทั้งหมดของวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม บันทึกระดับความทรุดเอียงของอาคารบนพื้นไพที และพื้นไพทีวัดครอบคลุมพื้นผิวของอาคารที่สำคัญ ได้แก่ พระวิหารหลวง และปาสาณเจดีย์เป็นพระเจดีย์มีอายุกว่า 150 ปี สำหรับใช้เป็นข้อมูลในการอนุรักษ์ในโอกาสต่อไป
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ขอแสดงความยินดีกับ นายอัครพันธ์ ทวีศักดิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 โครงการนานาชาติ ที่ได้รับการคัดเลือกรับทุนการศึกษา “ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2021” (Quality Youths Scholarship of The Year 2021) โดยมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.)
Read More