ความสำเร็จ Archives - ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Browsing: ความสำเร็จ

Congratulations! Puntipa Punyim,(น.ส. พรรณทิพา พันธ์ยิ้ม) a Petchra Pra Jom Klao Doctoral Scholarship Recipient on her successful completion of Ph.D. Her Publications are published in the 1st Quartile (Q1), 2nd Quartile (Q2) and 3rd on the SCOPUS and Web of Science database.
Read More

ทีมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สาขาวิศวกรรมขนส่ง ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชนะเลิศการแข่งขันระดมสมองแก้ไขปัญหาจราจรในการประกวด “Last Mile ไปไม่ถึง” Hackathon ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งจัดโดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
Read More

🌟 KU Research Star 🌟 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดี แก่ อาจารย์นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับ "รางวัลนักวิจัยรุ่นเยาว์ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติสูงสุด (KU Research Star) " ในงานมอบรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2563 วันที่ 28 ตุลาคม 2565 🎉🎉🎉 ⭐️ผศ.ดร.การันต์ คล้ายฉ่ำ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : วิทยาศาสตร์กายภาพ อีกหนึ่งความสำเร็จและเป็นเมล็ดต้นกล้าของภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ.
Read More

ดร.ธงชัย โพธิ์ทอง อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพจากประเทศอังกฤษ The UK Professional Standards Framework (UK PSF) ในระดับ Fellow จากสถาบัน Advance HE
Read More

ผศ. ดร.รักติพงษ์ สหมิตรมงคล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพจากประเทศอังกฤษ The UK Professional Standards Framework (UK PSF) ในระดับ Senior Fellow จากสถาบัน Advance HE
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอแสดงความยินดีกับ ดร.จุลพจน์ จิรวัชรเดช ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ประจำปี 2563 จัดโดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย และ รศ. ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น สกว. ประจำปี 2561 ด้านสาธารณะ ในงานเชิดขูเกียรติบุคลากร มจธ. ประจำปี 2562-2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 ณ ห้อง Lunar ชั้น 10 โรงแรมอวานี พลัส ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ
Read More

รางวัลบทความดีเด่น สาขาวิศวกรรมปฐพี ในการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรม เดอะ เฮอริเทจ เชียงราย จากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จากบทความวิจัย เรื่อง “การทำนายประวัติเวลาความเครียดการคืบของตาข่ายเสริมกำลังพอลิโพรไพลีนด้วยการทดสอบการคลายความเค้นที่เร่งด้วยอุณหภูมิ” แต่งโดย นาย รวิวาร เอกอินทุมาศ และ รศ. ดร.วรัช ก้องกิจกุล
Read More

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดยศูนย์วิจัยด้านนวัตกรรมการก่อสร้างและระบบโครงสร้างพื้นฐานสำหรับอนาคต (Construction Innovations and Future Infrastructures Research Center: CIFIR) ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมจัดแสดงบูธโดยนำเสนอผลงานวิจัย “การประเมินตรวจสอบอาคารคลังสินค้าและชั้นวางสินค้าระบบอัตโนมัติ” ภายในงาน Asia Warehouse Show 2022 ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ผลงานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ อาคารคลังสินค้าอัจฉริยะและระบบอัตโนมัติ (การพัฒนาอาคารคลังสินค้าและระบบอัตโนมัติแบบครบวงจร) ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้โครงการบริหารจัดการแผนงานวิจัยและนวัตกรรมขนาดใหญ่เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี (พ.ศ. 2560 ถึง 2579) โดยมี รศ. ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการ ทั้งนี้งานวิจัยนี้ได้รับความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บริษัท แม่น้ำเมคคานิกา จำกัด บริษัท ดีเอสวี โซลูชั่นส์ จำกัด สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ผลงานการประเมินตรวจสอบอาคารคลังสินค้าและชั้นวางสินค้าระบบอัตโนมัติ เป็นการนำเสนองานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นทางเลือกใหม่ให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมในด้านการประเมิน การตรวจสอบ การทดสอบวัสดุ การทดสอบชิ้นส่วนโครงสร้าง ตลอดจนการทดสอบโครงสร้างชั้นวางสินค้าและอาคารขนาดเทียบเท่าขนาดจริง (Full Scale Building…
Read More