Browsing: ความสำเร็จ

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2564 และ 2565  ผู้ทรงคุณค่า และเสียสละเวลาให้กับมหาวิทยาลัยฯ และสมาคมฯ เสมอมา อีกทั้งยังเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนและคนรุ่นต่อๆไป สมาคมฯ จึงขอเชิดชูเกียรติ มา ณ โอกาส นี้ ทั้งนี้จะมีการมอบโล่เกียรติคุณ ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีฯ
Read More

การประชุมครั้งนี้ดำเนินกิจกรรมภายใต้หัวข้อ “The Road to Net Zero: Energy Transition Challenges and Solutions” มุ่งเน้นแลกเปลี่ยนแนวทางการไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนโดยการเปลี่ยนผ่านระบบพลังงาน ซึ่งเป็นประเด็นเร่งด่วนที่หลายๆ ประเทศทั่วโลกทั้งรัฐและเอกชนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากผลกระทบจากการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ กำลังทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยภายในงานมีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานเครือข่าย SEE และผู้ที่สนใจทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศเข้าร่วมจำนวนมาก การประชุมวิชาการนานาชาติด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 8 หรือ SEE 2022 (The 8th   International Conference on Sustainable Energy and Environment) ระหว่างวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2565  ณ KX - Knowledge Exchange for Innovation (KMUTT) เป็นการนำบรรยากาศของ “การประชุมวิชาการ” กลับมาอีกครั้งหลังจากช่วงสถานการณ์โควิด-19 โดยบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE) ภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม (มจธ.) เครือข่ายความร่วมมือของมหาวิทยาลัยไทย (มจพ. มช. มอ. และ SIIT มธ.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการนำเสนอผลงานทางวิชาการกว่า 120 เรื่องจากประเทศต่างๆ ซึ่งทางภาควิชาวิศวกรรมโยธา ในมีการนำเสนอผลงาน ในหัวข้อ The Impacts of  Post-fire on Streamflow and Sediment Dynamic in Mae Chaem River Basin โดยมีทีมงานผู้เขียนจากภาควิชาวิศวกรรมโยธา…
Read More

รางวัล Best Paper Award จากThe 12th International Conference on Geotechnique, Construction Materials and Environment, Swissôtel Bangkok Ratchada, Bangkok, Thailand, 22-24 November 2022 จากบทความเรื่อง Failure initiation and modes of Hoek-Brown rock masses surrounding underground storage with high internal pressure แต่งโดย Apiwish Thongraksa and Pornkasem Jongpradist
Read More

รางวัล Best Paper Award จาก GEOMATE Society เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2022 จากบทความเรื่อง Influence of temperature on elastic stiffness and time-dependent deformation behaviours of Hostun sand in triaxial compression test แต่งโดย Jariyatatsakorn, K. and Kongkitkul, W. นำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ The 12th International Conference on Geotechnique, Construction Materials and Environment, Swissôtel Bangkok Ratchada, Bangkok, Thailand, 22-24 November 2022.
Read More

Congratulations! Puntipa Punyim,(น.ส. พรรณทิพา พันธ์ยิ้ม) a Petchra Pra Jom Klao Doctoral Scholarship Recipient on her successful completion of Ph.D. Her Publications are published in the 1st Quartile (Q1), 2nd Quartile (Q2) and 3rd on the SCOPUS and Web of Science database.
Read More

ทีมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สาขาวิศวกรรมขนส่ง ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชนะเลิศการแข่งขันระดมสมองแก้ไขปัญหาจราจรในการประกวด “Last Mile ไปไม่ถึง” Hackathon ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งจัดโดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
Read More

🌟 KU Research Star 🌟 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดี แก่ อาจารย์นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับ "รางวัลนักวิจัยรุ่นเยาว์ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติสูงสุด (KU Research Star) " ในงานมอบรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2563 วันที่ 28 ตุลาคม 2565 🎉🎉🎉 ⭐️ผศ.ดร.การันต์ คล้ายฉ่ำ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : วิทยาศาสตร์กายภาพ อีกหนึ่งความสำเร็จและเป็นเมล็ดต้นกล้าของภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ.
Read More

ดร.ธงชัย โพธิ์ทอง อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพจากประเทศอังกฤษ The UK Professional Standards Framework (UK PSF) ในระดับ Fellow จากสถาบัน Advance HE
Read More

ผศ. ดร.รักติพงษ์ สหมิตรมงคล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพจากประเทศอังกฤษ The UK Professional Standards Framework (UK PSF) ในระดับ Senior Fellow จากสถาบัน Advance HE
Read More