ความสำเร็จ Archives - Page 2 of 12 - ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Browsing: ความสำเร็จ

รางวัลบทความดีเด่น สาขาวิศวกรรมปฐพี ในการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรม เดอะ เฮอริเทจ เชียงราย จากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จากบทความวิจัย เรื่อง “การทำนายประวัติเวลาความเครียดการคืบของตาข่ายเสริมกำลังพอลิโพรไพลีนด้วยการทดสอบการคลายความเค้นที่เร่งด้วยอุณหภูมิ” แต่งโดย นาย รวิวาร เอกอินทุมาศ และ รศ. ดร.วรัช ก้องกิจกุล
Read More

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดยศูนย์วิจัยด้านนวัตกรรมการก่อสร้างและระบบโครงสร้างพื้นฐานสำหรับอนาคต (Construction Innovations and Future Infrastructures Research Center: CIFIR) ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมจัดแสดงบูธโดยนำเสนอผลงานวิจัย “การประเมินตรวจสอบอาคารคลังสินค้าและชั้นวางสินค้าระบบอัตโนมัติ” ภายในงาน Asia Warehouse Show 2022 ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ผลงานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ อาคารคลังสินค้าอัจฉริยะและระบบอัตโนมัติ (การพัฒนาอาคารคลังสินค้าและระบบอัตโนมัติแบบครบวงจร) ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้โครงการบริหารจัดการแผนงานวิจัยและนวัตกรรมขนาดใหญ่เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี (พ.ศ. 2560 ถึง 2579) โดยมี รศ. ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการ ทั้งนี้งานวิจัยนี้ได้รับความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บริษัท แม่น้ำเมคคานิกา จำกัด บริษัท ดีเอสวี โซลูชั่นส์ จำกัด สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ผลงานการประเมินตรวจสอบอาคารคลังสินค้าและชั้นวางสินค้าระบบอัตโนมัติ เป็นการนำเสนองานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นทางเลือกใหม่ให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมในด้านการประเมิน การตรวจสอบ การทดสอบวัสดุ การทดสอบชิ้นส่วนโครงสร้าง ตลอดจนการทดสอบโครงสร้างชั้นวางสินค้าและอาคารขนาดเทียบเท่าขนาดจริง (Full Scale Building…
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายอัครพันธ์ ทวีศักดิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับอุดมศึกษา จากนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา พร้อมโล่รางวัล ประกาศนียบัตรและเงินรางวัล 5,000 บาท ในการประกวดสุนทรพจน์ เยาวชนคาดหวังอะไรจากพรรคการเมืองในการเลือกตั้งครั้งหน้า และหัวข้อฉับพลัน จัดโดย สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย เมื่อวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยมีอาจารย์นิชาพร ยอดมณี อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาการแข่งขันในครั้งนี้
Read More

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดโครงการ Innovation For KMUTT Sustainability 2022 : KMUTT SGDs Transformation Contest ในรอบชิงชนะเลิศ “การนำเสนอต้นแบบนวัตกรรม (Prototype Presentation)”  เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00  น. – 12.00 น. ณ ห้อง Science Connect ชั้น 1 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานทางอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ และมีการถ่ายทอดสดผ่านเพจสำนักงานกิจการนักศึกษาเพื่อเชิญชวนให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างการรับรู้นวัตกรรมที่ส่งเสริมความยั่งยืนของมหาวิทยาลัย โดยในรอบชิงขนะเลิศได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ดร.ทัศนีย์วรรณ ลักษณะโสภิณ หัวหน้างาน KMUTT Entrepreneurshipศูนย์การส่งเสริมนวัตกรรมระดับนักศึกษา (Hatch) ว่าที่ร้อยตรีณนภพ ยางสูง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริหารอาคารและสถานที่  ดร.รังสรรค์ เกียรติ์ภานนท์ อาจารย์ประจำ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI) ดร. ปิติวุฒญ์ ธีรกิตติกุล ประธานคณะอนุทำงานทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้า ด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม คุณกิตติณัฐ แก้วทอง ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน ความปลอดภัย เเละชีวอนามัย (EESH) โครงการประกวด Innovation for KMUTT Sustainability 2022 “KMUTT…
Read More

ครม.ตั้ง "สันติ เจริญพรพัฒนา" นั่งผอ.สถาบันวิจัยระบบรางฯ องค์การมหาชนสังกัด "คมนาคม" ลุยภารกิจพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางทั้งผลิตชิ้นส่วน ซ่อมบำรุง พัฒนาองค์ความรู้ รถไฟ EV ภายในประเทศ รายงานข่าวแจ้งว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 2565 ได้มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งนายสันติ เจริญพรพัฒนา เป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (สทร.) ตามที่คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนเสนอ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป โดยสัญญาจ้างมีระยะเวลา 4 ปี สำหรับสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (สทร.) ถือเป็นองค์การมหาชนแรกภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคม ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวคมนาคม โดยมีหน้าที่ 1. จัดทำยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีระบบรางของประเทศ 2. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 3. พัฒนามาตรฐานระบบทดสอบ 4. ร่วมมือกับองค์กรทั้งในและต่างประเทศในการพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง 5. พัฒนาบุคลากรด้านระบบราง และ 6. จัดทำฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีระบบราง โดยมีเป้าหมายในการดำเนินการ ได้แก่ การวิจัยชิ้นส่วนในระบบรางเพื่อให้สามารถผลิตรถไฟในประเทศ (Local Content) ได้ตามนโยบาย Thai First รวมทั้งการวิจัยเพื่อสร้างรถไฟ EV มาใช้ในประเทศไทย พร้อมกับการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน และโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน สำหรับ นายสันติ เจริญพรพัฒนา ว่าที่ผอ.สถาบันวิจัยฯ ระบบราง มีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา…
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ขอขอบคุณนักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม จนได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับหนึ่งในด้าน Civil and Structural Engineering ในประเทศไทย จาก Scimago Institutions Ranking
Read More

Research.com จัดอันดับ Top Scientists Ranking โดยอาจารย์/นักวิจัย มจธ. ได้รับการจัดอันดับ 5 ท่าน ดังนี้  ศ. ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ สาขา Mechanical and Aerospace Engineering  ศ. ดร.ภูมิ คำเอม สาขา Mathematics  Prof. Shabbir H. Gheewala, Ph.D. และ ศ. ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ สาขา Engineering and Technology  ศ. ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล สาขา Materials Science การจัดอันดับโดย Research.com อ้างอิงข้อมูลตามค่า H-Index และ Bibliometric ของงานวิจัยที่รวบรวมจนถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2564 โดยใช้ฐานข้อมูลที่อยู่ใน Google Scholar
Read More

ขอแสดงความยินดีกับ ทีมเจนใหม่​ไฟแรง​เวอร์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี​ กับรางวัล​รองชนะเลิศอำดับที่ 2​ จากการแข่งขัน​นวัตกรรมภายใต้โครงการ​ MEA Hackathon for Smart Energy​ 2021 จัดโดยการไฟฟ้า​นครหลวง​ ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์​ มหาวิทยาลัย​สงขลานครินทร์ ​เมื่อวันอังคารที่ 8 มีนาคม​ 2565 ที่ผ่านมา​ ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท จากผลงานอุปกรณ์ Safety MEA(n) U อุปกรณ์ลดความเสียหายที่เกิดกับเสาไฟฟ้า ซึ่งเป็นการแข่งขันนวัตกรรมด้านการขับเคลื่อนพลังงานอัจฉริยะที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมานั้น ในครั้งนี้นับเป็นการต่อยอดผลงานจากผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับทุนพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ ทีมละ 80,000 บาท เพื่อให้เกิดการนำไอเดียใหม่ ๆ ไปศึกษาประยุกต์ใช้จริง และพร้อมตอบสนองความต้องการของประชาชน เกิดเป็นนวัตกรรมที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร ของ MEA ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์ เกท (ประตูน้ำ) กรุงเทพมหานคร
Read More

วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 ได้รับเกียรติจาก คุณ วิชัย ประมวญสมบัติ (CE30) ผู้จัดการโครงการ บรัษัท อาคาร 33 จำกัด และ คุณชิตนเรศ กุญชรินทร์ สถาปนิกโครงการ บริษัท อาคาร 33 จำกัด มาให้ความรู้ เกี่ยวกับเรื่อง เทคโนโลยี Building Information Modeling (BIM) กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งในห้องเรียนและในระบบออนไลน์ (Microsoft Teams)  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา CVE 111 Engineering Drawing ในภาคการศึกษาที่ 2/2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับงานทางด้านการออกแบบและการก่อสร้าง อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการทำงานในอนาคต
Read More