ความสำเร็จ Archives - Page 4 of 9 - ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Browsing: ความสำเร็จ

ธรรมชาติของสิ่งปลูกสร้าง อาคารบ้านเรือน หรือแม้กระทั่งโบราณสถานเก่าแก่ เมื่อกาลเวลาผ่านไปย่อมมีความชำรุดทรุดโทรมลง หากไม่ได้รับการซ่อมบำรุงที่เหมาะสมอาจจะทำให้เกิดความเสียหายตามมา ในประเทศไทยนั้นมีโบราณสถานที่เป็นปูชนียสถาน ที่มีความสวยงามและทรงคุณค่า ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้เพื่อคนรุ่นหลังอยู่มากมาย เช่นเดียวกับ "ปาสาณเจดีย์" พระเจดีย์ประกบหินอ่อน ของวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ซึ่งเป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นตามโบราณราชประเพณี เมื่อปีพุทธศักราช 2407 และเป็นวัดประจำรัชกาล ปาสาณเจดีย์นั้น เป็นพระเจดีย์มีอายุกว่า 100 ปีแล้ว เป็นที่แน่นอนว่าอาจจะต้องมีการบูรณปฏิสังขรณ์พระเจดีย์บางส่วนในอนาคต เนื่องจากความเก่าแก่ของพระเจดีย์ผนวกกับมีการตรวจพบว่าพื้นที่บริเวณวัดเริ่มมีการทรุดตัว แต่การที่จะบูรณปฏิสังขรณ์ได้นั้นจำเป็นต้องทำอย่างถูกต้องและเหมาะสม เนื่องจากเป็นปูชนียสถานที่เก่าแก่และมีคุณค่า แต่ด้วยความพิเศษของพระเจดีย์ที่เป็นเจดีย์ประกบด้วยหินอ่อน ทำให้ยังมีข้อมูลและองค์ความรู้ที่จำเป็นในการบูรณปฏิสังขรณ์ที่ไม่เพียงพอ ซึ่งเป็นอุปสรรคในการบูรณปฏิสังขรณ์พระเจดีย์ โดยที่ผ่านมาทางวัดไม่สามารถบูรณปฏิสังขรณ์อะไรได้มากนัก เนื่องจากเกรงว่าการบูรณปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่นั้นจะมีผลกระทบต่อโครงสร้างที่อาจทำให้พระเจดีย์ และปูชนียสถานใกล้เคียงเกิดความเสียหาย ดังนั้น ทางวัดจึงขอความอนุเคราะห์มาทางภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ซึ่งมีความสอดคล้องกับ “โครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม” จึงได้เป็นความร่วมมือกันระหว่างวัดกับทางมหาวิทยาลัย “โครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม” โดย มจธ. เป็นโครงการที่มีเป้าประสงค์เพื่อนำเทคโนโลยีการสแกนวัตถุสามมิติและองค์ความรู้ที่ได้จากโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาฐานข้อมูลทางวิศวกรรมเพื่อการประเมินและติดตามสภาพโครงสร้างโบราณสถานของไทย “การบูรณะ โบราณสถานเพื่อรากฐานการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน” ที่ได้รับรางวัลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2561 ด้านสาธารณะ มาต่อยอดสู่การนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการอนุรักษ์วัดไทย -ค่าความโน้มเอียงของบริเวณจุดยอดพระเจดีย์ พระครูอุทิจยานุสาสน์ หัวหน้าสำนักงานโครงการบูรณปฏิสังขรณ์วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม กล่าวถึงที่มาของความร่วมมือกับทาง มจธ. ในครั้งนี้ว่า เนื่องจากได้รับมอบหมายจากเจ้าอาวาสให้ควบคุมดูแลการบูรณปฏิสังขรณ์อาคารสถานที่ต่างๆ ภายในพระอารามมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 จึงได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่วัดมาโดยตลอด และเริ่มสังเกตได้ว่าพระเจดีย์ และพระวิหารหลวงเริ่มมีการทรุดตัว อีกทั้งเชื่อว่าปัญหาการทรุดตัวของพื้นที่ และความทรุดเอียงที่เกิดขึ้นกับตัวอาคารที่สำคัญของวัดนั้นไม่สามารถแก้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ แต่จะต้องคิดหาวิธีการในการแก้ปัญหาเพื่อให้การบูรณปฏิสังขรณ์นั้นเป็นไปอย่างยั่งยืนที่สุด - รูปด้านทิศตะวันตกแสดงความโน้มเอียงของพระอุโบสถ ขณะนี้ สิ่งที่กังวลมากที่สุดคือ ความผิดพลาดบางประการที่หากเกิดขึ้นในระหว่างการบูรณปฏิสังขรณ์ อาจจะส่งผลทำให้พระเจดีย์และปูชนียสถานใกล้เคียงเสียหายได้ และเนื่องด้วยความพิเศษของ “ปาสาณเจดีย์” และพื้นไพทีที่มีลักษณะสูง…
Read More

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 ตัวแทนภาควิชาวิศวกรรมโยธา นำโดย ศ. ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์    รศ. ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา รศ. ดร.ทวิช พูลเงิน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และคุณ อังคณารัตน์ กาญจนมณีนิล เจ้าหน้าที่ธุรการประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ คุณสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์ (CE23) ที่รับการแต่งตั้งเป็นนายกสมาคมนักศึกษาเก่าฯ วาระปี 2564-2567 ณ อาคารสัมมนา ชั้น 2 สมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในพระบรมราชูปถัมภ์
Read More

บทสัมภาษณ์คุณปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง นักศึกษาเก่า ภาควิชาวิศวกรรมโยธา รุ่นที่ 19 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีที่เข้าเรียน 2521 อ่านเพิ่มเติม INSIDE MAGAZINE KMUTT ฉบับเต็ม https://bit.ly/2OEYoyU
Read More

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 บริษัท พี ทู อัพ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตรายการทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในนาม ETV ได้ขออนุญาตเข้าถ่ายทำรายการและสัมภาษณ์ นายอัครพันธ์ ทวีศักดิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรนานาชาติ ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มเยาวชนที่มีความสามารถทางด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมและมีผลงานดีเด่นอย่างต่อเนื่อง โดยทีมงานจาก ETV ได้เก็บภาพบรรยายกาศ กิจกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ห้อง CIA  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา และสัมภาษณ์นักศึกษาในการเลือกเรียนหลักสูตรวิศวกรรมโยธา และการแบ่งเวลาเรียน และการทำกิจกรรมต่างๆ
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร.ณัฐพงศ์ มกระธัช นักศึกษาเก่าภาควิชาวิศวกรรมโยธา ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา ปีที่เข้าศึกษา พ.ศ.2541 ระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา ปีที่เข้าศึกษา พ.ศ.2545 ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ปีที่เข้าศึกษา พ.ศ.2549 เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Read More

รศ. ดร.พรเกษม จงประดิษฐ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ครั้งนี้อาจารย์จะมีอะไรมาแนะนำ หรือมาฝากให้กับเพื่อนๆ นักวิจัยกันบ้าง เชิญรับฟังกันได้เลยครับ
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับคุณประพาส เหลืองศิรินภา CE34 นักศึกษาเก่าภาควิชาวิศวกรรมโยธา ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา ปีที่เข้าศึกษา พ.ศ.2536 ระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมขนส่ง ปีที่เข้าศึกษา พ.ศ.2540 เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง
Read More

ศ. ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. จะมาพูดในหัวข้อ "งานวิจัยสำคัญกับอาจารย์อย่างไร " จะมีความน่าสนใจ มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับคนที่สนใจทำวิจัยขนาดไหน ไปรับฟังกันได้เลยครับ : )
Read More

ภาควิชาโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ขอแสดงความยินดี กับทีม โยธาบางมด ซึ่งเป็น นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ที่ได้รับรางวัล ชนะเลิศ งานประกาศผลรางวัลโครงการประกวดหนังสั้น วิศวกรดีมีจรรยาบรรณ เมื่อวันศุกร์ 13 พฤศจิกายน 2563 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี
Read More