ความสำเร็จ Archives - Page 5 of 9 - ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Browsing: ความสำเร็จ

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ. ขอเเสดงความยินดีกับ คุณชูโชค ศิวะคุณากร ในโอกาสรับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัทผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด (CPAC)
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาขอแสดงความยินดีกับ คุณสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์ ศิษย์เก่าโยธารุ่น23 ที่รับการแต่งตั้งเป็นนายกสมาคมนักศึกษาเก่าฯ วาระปี 2564-2567
Read More

คุณมานิตย์ กตัญญูวิวัฒน์ นักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ปีที่เข้าเรียน 2510 มจธ.รุ่นที่ 8 คุณจิระศักดิ์ ประจักษ์วินัยบดี นักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ปีที่เข้าเรียน 2516 มจธ.รุ่นที่ 13
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับคุณ ชยธรรม์ พรหมศร นักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา (CE25) เนื่องในโอกาสที่ได้รับโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงคมนาคม
Read More

คุณมานิตย์ กตัญญูวิวัฒน์ นักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ปีที่เข้าเรียน 2510 มจธ.รุ่นที่ 8
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา ในโอกาส ได้รับรางวัลชมเชย จากการเข้าร่วมการแข่งขันแก้ปัญหาทางวิศวกรรมปฐพี ครั้งที่ 5 จัดเมื่อวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร วสท. การแข่งขันแก้ปัญหาทางวิศวกรรมปฐพี จัดโดยคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.ชัย มุกตพันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ได้แสดงความคิดวิเคราะห์จากการแก้ปัญหาด้านวิศวกรรมปฐพีและฐานรากและเป็นการสร้างเครือข่ายของวิศวกรปฐพีรุ่นใหม่ ในการแข่งขันครั้งนี้มีทีมเข้าร่วมมากกว่า 10 ทีม จากมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมโยธาทั่วประเทศ
Read More

เมื่อวันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มอบโล่เกียรติคุณแก่ รองศาสตราจารย์ ดร.พรเกษม จงประดิษฐ์ ซึ่งเป็นผู้มีผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นเกียรติคุณ และสร้างกำลังใจในการสร้างผลงานวิจัยต่อไป และคุณรัชพล สุขจันทร์ เป็นพนักงานสนับสนุนผู้มีผลงานด้านงานวิจัย ประจำปีการศึกษา 2562 เนื่องในโอกาสที่ได้ร่วมสร้างและเป็นส่วนหนึ่งของผลงานวิจัยเรื่อง “Comparison of the Flow Behaviours of Physical and Numerical Models on a Stepped Spillway”
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สันติ เจริญพรพัฒนา ผอ.สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมและอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ที่ได้รับทุนจากโครงการออกแบบหลักสูตรและฝึกอบรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรด้านวิจัย นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และ รศ.ดร.ชัยณรงค์ อธิสกุล อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ที่ได้รับทุนจากโครงการการพัฒนาฐานข้อมูลดิจิทัลสำหรับการประเมินทางวิศวกรรม และติดตามสภาพเจดีย์ของไทยในเขตอุทยานประวัติศาสตร์ ภายใต้ทุน Re-submit รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 จากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร
Read More