Browsing: งานศิษย์เก่า

วันที่ 29-30 เมษายน พ.ศ. 2567 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีร่วมกับ มูลนิธิเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (องค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง ของสภาวิศวกร) การอบรมหัวข้อ “การแปรผลจากการทดสอบดิน” และหัวข้อ “การออกแบบฐานราก” โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ เกษม เพชรเกตุ ประธานกรรมการ บริษัท เกษมดีซายน์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด และประธานจัดหาทุน มูลนิธิเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และคุณคุณวรพจน์ เพชรเกตุกรรมการผู้จัดการ บริษัท เกษมดีซายน์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด โดยการบรรยายในครั้งนี้ มุ่งหวังที่จะเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่วิศวกร และให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงประโยชน์ และวิธีการแปรผลจากการทดสอบดิน การออกแบบฐานราก รวมถึงหลักการแก้ไขปัญหาฐานรากที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งการบรรยายครั้งนี้จัดขึ้นโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยมีผู้เข้าร่วม จำนวน 450 คน
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ขอขอบคุณ คุณมนต์เกียรติ์ ชนินทรลีลา (ศิษย์เก่าโยธารุ่นที่ 34) ผู้เขียน ที่มอบหนังสือ “การออกแบบสะพาน” (Bridge Design) ซึ่งเป็นหนังสือที่ได้รับรางวัลตำราดีเด่น จากการประกวดตำราดีเด่น ด้านวิศวกรรมศาสตร์ กองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี พ.ศ. 2560 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ซึ่งได้มอบให้แก่ภาควิชาฯจำนวน 200 เล่ม เพื่อใช้ในการเรียนการสอน เมื่อวันอังคารที่ 9 เมษายน 2567
Read More

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.ได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ จากภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประธานสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย มาบรรยายในหัวข้อเรื่อง "การออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างคอนกรีตเสริมวัสดุเสริมแรงกลาสไฟเบอร์“ ให้นักศึกษาปัจจุบัน นักศึกษาเก่า และบุคคลภายนอกผู้ที่สนใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับฟังบรรยายมีความรู้ความเข้าใจในวัสดุเสริมแรงกลาสไฟเบอร์ และสามารนำไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบโครงสร้างและก่อสร้างได้ ซึ่งมีเนื้อหาบรรยายเกี่ยวกับคุณสมบัติของวัสดุเสริมแรงกลาสไฟเบอร์ การดูแลและเก็บรักษาวัสดุเสริมแรงกลาสไฟเบอร์ การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมวัสดุเสริมแรงกลาสไฟเบอร์รับแรงดัด การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมวัสดุเสริมแรงกลาสไฟเบอร์รับแรงเฉือน การคำนึงถึงรอยร้าว การคำนึงถึงการแอ่นตัว การล้า การคืบ และระยะฝังยึด โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคารเรียนรวม 4 ชั้น 2
Read More

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ.ได้รับเกียรติจาก คุณธนาธิป ศรีสุระ บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่มาบรรยายพิเศษเรื่อง “เรื่องเงินต้องรู้ ฉบับเด็กจบใหม่” โดยมีเนื้อหาบรรยายเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินเดือน/รายรับ การใช้บัตรเครดิต การวางแผนการลงทุนเบื้องต้น การวางแผนความเสี่ยงและการจัดการภาษี/การยื่นภาษีให้แก่นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธาชั้นปีที่ ปีที่ 4 จำนวน 20 คน ณ ห้อง  C04-202 ภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์
Read More

เรียนเชิญศิษย์เก่าโยธาบางมดรุ่น 29-39 เข้าร่วมงานโยธาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 สถานที่จัดงาน สวนอาหารนาทอง วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2567 เวลา 18.00น. เป็นต้นไป แผนที่ https://maps.app.goo.gl/LPqeYTn2wV6QQw7f7 สอบถามเพิ่มเติมผ่าน https://www.facebook.com/groups/yothabangmod https://www.youtube.com/watch?v=eWmDoTHahIY
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ขอขอบคุณ คุณสุนันท์ เกลี้ยงประดิษฐ์ (ศิษย์เก่ารุ่นที่ 10) มอบหนังสือและบริจาคเงินทุนเพื่อการศึกษาแก่ นศ.โยธา เป็นจำนวน เงิน 5,000 บาท เมื่อวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567
Read More

วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2567 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.ได้รับเกียรติจาก คุณจิระศักดิ์ ประจักษ์วินัยบดี จาก บริษัท เอเชีย แมเนจเมนต์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด มาบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 จำนวน 30 คน  โดยนำประสบการณ์บริหารการก่อสร้าง ตลอด 50 ปีที่ทำงานมาแบ่งปัน ซึ่งมีเนื้อหาบรรยายเกี่ยว 1.ประเภท ของงานก่อสร้าง 2. Job Description 3. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและจรรยาบรรณ 4. ข้อมูลทางเทคนิคที่จะต้องรู้ 5. Softwareที่จะต้องรู้ 6. ความต้องการของตลาด (วิศวกรใหม่) และถาม-ตอบ ข้อสงสัยเกี่ยวกับการบรรยาย กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น ณ อาคารวิศววัฒนะ ชั้น 2 ห้อง C04-202 โดยมีบรรยายกาศเป็นแบบกันเอง
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ขอขอบคุณ รุ่นพี่ศิษย์เก่าโยธา บางมด รุ่น 32 ที่มอบโต๊ะพูลไว้ให้น้อง ๆ ใช้เพื่อการสันทนาการ ในโอกาสครบรอบ 32 ปี รุ่น 32 เมื่อวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 ณ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ.
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ขอขอบคุณ บริษัท Italian-Thai Development Public Company Limited (ITD) ที่มอบอากาศยานไร้คนขับ (Drone) เพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนของภาควิชาฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 ณ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ.
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2564 และ 2565  ผู้ทรงคุณค่า และเสียสละเวลาให้กับมหาวิทยาลัยฯ และสมาคมฯ เสมอมา อีกทั้งยังเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนและคนรุ่นต่อๆไป สมาคมฯ จึงขอเชิดชูเกียรติ มา ณ โอกาส นี้ ทั้งนี้จะมีการมอบโล่เกียรติคุณ ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีฯ
Read More