งานศิษย์เก่า Archives - ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Browsing: งานศิษย์เก่า

ครม.ตั้ง "สันติ เจริญพรพัฒนา" นั่งผอ.สถาบันวิจัยระบบรางฯ องค์การมหาชนสังกัด "คมนาคม" ลุยภารกิจพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางทั้งผลิตชิ้นส่วน ซ่อมบำรุง พัฒนาองค์ความรู้ รถไฟ EV ภายในประเทศ รายงานข่าวแจ้งว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 2565 ได้มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งนายสันติ เจริญพรพัฒนา เป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (สทร.) ตามที่คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนเสนอ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป โดยสัญญาจ้างมีระยะเวลา 4 ปี สำหรับสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (สทร.) ถือเป็นองค์การมหาชนแรกภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคม ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวคมนาคม โดยมีหน้าที่ 1. จัดทำยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีระบบรางของประเทศ 2. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 3. พัฒนามาตรฐานระบบทดสอบ 4. ร่วมมือกับองค์กรทั้งในและต่างประเทศในการพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง 5. พัฒนาบุคลากรด้านระบบราง และ 6. จัดทำฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีระบบราง โดยมีเป้าหมายในการดำเนินการ ได้แก่ การวิจัยชิ้นส่วนในระบบรางเพื่อให้สามารถผลิตรถไฟในประเทศ (Local Content) ได้ตามนโยบาย Thai First รวมทั้งการวิจัยเพื่อสร้างรถไฟ EV มาใช้ในประเทศไทย พร้อมกับการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน และโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน สำหรับ นายสันติ เจริญพรพัฒนา ว่าที่ผอ.สถาบันวิจัยฯ ระบบราง มีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา…
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ขอขอบคุณนักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม จนได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับหนึ่งในด้าน Civil and Structural Engineering ในประเทศไทย จาก Scimago Institutions Ranking
Read More

Research.com จัดอันดับ Top Scientists Ranking โดยอาจารย์/นักวิจัย มจธ. ได้รับการจัดอันดับ 5 ท่าน ดังนี้  ศ. ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ สาขา Mechanical and Aerospace Engineering  ศ. ดร.ภูมิ คำเอม สาขา Mathematics  Prof. Shabbir H. Gheewala, Ph.D. และ ศ. ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ สาขา Engineering and Technology  ศ. ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล สาขา Materials Science การจัดอันดับโดย Research.com อ้างอิงข้อมูลตามค่า H-Index และ Bibliometric ของงานวิจัยที่รวบรวมจนถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2564 โดยใช้ฐานข้อมูลที่อยู่ใน Google Scholar
Read More

วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 ได้รับเกียรติจาก คุณ วิชัย ประมวญสมบัติ (CE30) ผู้จัดการโครงการ บรัษัท อาคาร 33 จำกัด และ คุณชิตนเรศ กุญชรินทร์ สถาปนิกโครงการ บริษัท อาคาร 33 จำกัด มาให้ความรู้ เกี่ยวกับเรื่อง เทคโนโลยี Building Information Modeling (BIM) กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งในห้องเรียนและในระบบออนไลน์ (Microsoft Teams)  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา CVE 111 Engineering Drawing ในภาคการศึกษาที่ 2/2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับงานทางด้านการออกแบบและการก่อสร้าง อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา ให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการทำงานในอนาคต
Read More

Congratulations to Petchra Pra Jom Klao Doctoral Scholarship Recipients on their Ph.D. graduations between January 2021 and February 2022 ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วงศา วรารักษ์สัจจะ บัณฑิตทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษา ระหว่างเดือนมกราคม 2564 ถึง กุมภาพันธ์ 2565
Read More

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 มูลนิธิเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดอบรม In-house Training หลักสูตร “การออกแบบอาคารขนาดเล็กในบริเวณที่มีแผ่นดินไหว” ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ให้กับ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ในหัวข้อ “หลักการออกแบบโครงสร้างอาคารขนาดเล็กด้วยวิธีแรงสถิตเทียบเท่า” และหัวข้อ “การออกแบบอาคารขนาดเล็กในบริเวณที่มีแผ่นดินไหว” วิทยากรที่ให้เกียรติบรรยาย รศ.ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ และ ดร.เอกชัย อยู่ประเสริฐชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.
Read More

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 ภาควิชาวิศวกรรมโยธาได้จัดโครงการ “แนะแนวเตรียมฝึกงานให้น้อง สู่ฝันปีที่ 1” เพื่อเป็นแนวทางให้กับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธาเกี่ยวกับการฝึกงานอีกทั้งรุ่นพี่และรุ่นน้องได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องการฝึกงานและการทำงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก คุณเมธา กมลโชติ (พี่เต้) CE41วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานวางแผนดำเนินงาน สำนักแผนงาน กรมทางหลวง คุณตรีรัตน์ กุลจิตต์เจือวงศ์ (พี่ตรี) CE'54 วิศวกร ส่วนสำรวจและออกแบบ การประปานครหลวง  คุณภูมิ จินกสิกิจ (พี่ภูมิ) CE’57 Site Engineer บริษัท Construction and Engineering Services Co., Ltd. (C.E.S.) และ คุณธีรธำรง สุขเจริญ (พี่จูเนียร์) CE’57 มาเป็นวิทยากรบอกเล่าเรื่องราวแก่น้องๆในครั้งนี้ โดยมีบรรยายการเป็นแบบกันเอง
Read More

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร.ดวงฤดี โฆษิตกิตติวงศ์ ก้องกิจกุล ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับการโหวตสูงสุดจากผลสำรวจของนักศึกษา มจธ. ผ่านระบบ LEB2 ในแคมเปญ “อาจารย์ในดวงใจ 2021” ระหว่างวันที่ 26 - 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา
Read More