งานศิษย์เก่า Archives - ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Browsing: งานศิษย์เก่า

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ขอขอบคุณ บริษัท Italian-Thai Development Public Company Limited (ITD) ที่มอบอากาศยานไร้คนขับ (Drone) เพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนของภาควิชาฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 ณ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ.
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2564 และ 2565  ผู้ทรงคุณค่า และเสียสละเวลาให้กับมหาวิทยาลัยฯ และสมาคมฯ เสมอมา อีกทั้งยังเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนและคนรุ่นต่อๆไป สมาคมฯ จึงขอเชิดชูเกียรติ มา ณ โอกาส นี้ ทั้งนี้จะมีการมอบโล่เกียรติคุณ ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีฯ
Read More

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565 ชมรมศิษย์เก่าโยธาบางมด ได้จัดงาน“ สังสรรค์ สปิริตมดโยธา 2565” กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อ ให้ศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบัน และคณาจารย์ทั้งปัจจุบันและที่เกษียณแล้ว มีโอกาสได้สร้างสายพันธ์ให้แน่นแฟ้น โดยทางชมรมฯ รับเป็นเจ้าภาพจัดงาน และมีนักศึกษาปัจจุบันช่วยจัดงาน และมีพิธีมุทิตตาจิตแด่ครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ การมอบโล่รางวัลแด่ศิษย์เก่าดีเด่น โดยมีบรรยากาศอย่างสนุกสนานและเป็นกันเอง กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น ณ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) ถนนวิภาวดีรังสิต  โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 400 คน รูปถ่ายเพิ่มเติม
Read More

🌟 KU Research Star 🌟 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดี แก่ อาจารย์นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับ "รางวัลนักวิจัยรุ่นเยาว์ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติสูงสุด (KU Research Star) " ในงานมอบรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2563 วันที่ 28 ตุลาคม 2565 🎉🎉🎉 ⭐️ผศ.ดร.การันต์ คล้ายฉ่ำ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : วิทยาศาสตร์กายภาพ อีกหนึ่งความสำเร็จและเป็นเมล็ดต้นกล้าของภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ.
Read More

ดร.ธงชัย โพธิ์ทอง อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพจากประเทศอังกฤษ The UK Professional Standards Framework (UK PSF) ในระดับ Fellow จากสถาบัน Advance HE
Read More

ครม.ตั้ง "สันติ เจริญพรพัฒนา" นั่งผอ.สถาบันวิจัยระบบรางฯ องค์การมหาชนสังกัด "คมนาคม" ลุยภารกิจพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางทั้งผลิตชิ้นส่วน ซ่อมบำรุง พัฒนาองค์ความรู้ รถไฟ EV ภายในประเทศ รายงานข่าวแจ้งว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 2565 ได้มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งนายสันติ เจริญพรพัฒนา เป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (สทร.) ตามที่คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนเสนอ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป โดยสัญญาจ้างมีระยะเวลา 4 ปี สำหรับสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (สทร.) ถือเป็นองค์การมหาชนแรกภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคม ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวคมนาคม โดยมีหน้าที่ 1. จัดทำยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีระบบรางของประเทศ 2. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 3. พัฒนามาตรฐานระบบทดสอบ 4. ร่วมมือกับองค์กรทั้งในและต่างประเทศในการพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง 5. พัฒนาบุคลากรด้านระบบราง และ 6. จัดทำฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีระบบราง โดยมีเป้าหมายในการดำเนินการ ได้แก่ การวิจัยชิ้นส่วนในระบบรางเพื่อให้สามารถผลิตรถไฟในประเทศ (Local Content) ได้ตามนโยบาย Thai First รวมทั้งการวิจัยเพื่อสร้างรถไฟ EV มาใช้ในประเทศไทย พร้อมกับการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน และโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน สำหรับ นายสันติ เจริญพรพัฒนา ว่าที่ผอ.สถาบันวิจัยฯ ระบบราง มีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา…
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ขอขอบคุณนักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม จนได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับหนึ่งในด้าน Civil and Structural Engineering ในประเทศไทย จาก Scimago Institutions Ranking
Read More

Research.com จัดอันดับ Top Scientists Ranking โดยอาจารย์/นักวิจัย มจธ. ได้รับการจัดอันดับ 5 ท่าน ดังนี้  ศ. ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ สาขา Mechanical and Aerospace Engineering  ศ. ดร.ภูมิ คำเอม สาขา Mathematics  Prof. Shabbir H. Gheewala, Ph.D. และ ศ. ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ สาขา Engineering and Technology  ศ. ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล สาขา Materials Science การจัดอันดับโดย Research.com อ้างอิงข้อมูลตามค่า H-Index และ Bibliometric ของงานวิจัยที่รวบรวมจนถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2564 โดยใช้ฐานข้อมูลที่อยู่ใน Google Scholar
Read More