ทุนการศึกษา Archives - Page 2 of 5 - ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Browsing: ทุนการศึกษา

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาเพื่อประสบการณ์วิจัยและการเรียนรู้ประยุกต์ ประเภท Applied Learning (2) (ทุนจ้างงานนักศึกษา) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ค่าตอบแทนการทำงาน ในอัตราชั่วโมงละ 50 บาท แต่ไม่เกิน 300 บาทต่อวัน และไม่เกิน 2,000 บาทต่อสัปดาห์ คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน 1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2. มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป 3. มีความรับผิดชอบ และมีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยกำหนด ลักษณะการจ้างงาน ต้องเป็นงานที่นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้ที่บ้าน (Work from Home) เท่านั้น ทั้งนี้ต้องไม่ใช่งานที่เกี่ยวข้องกับ งานการค้า งานทดสอบ งานบริการอุตสาหกรรม งานที่ปรึกษา ของอาจารย์ ห้องปฏิบัติการ และกลุ่มวิจัย โดยจะต้องมีการรายงานที่สามารถตรวจสอบการทำงานของนักศึกษาได้ ซึ่งผู้ดูแลนักศึกษาจะต้องมอบหมายงานที่มีคุณค่า และสามารถวัดผลการทำงานเป็นรายชั่วโมงการปฏิบัติงานได้รวมทั้งต้องส่งรายงานการทำงาน Work from Home ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด พร้อมเอกสารรายงานการปฏิบัติงานในทุกเดือน ระยะเวลาการจ้างงาน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ถึง 30 พฤศจิกายน 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศรับสมัครทุน Applied Learning…
Read More

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พร้อมสนับสนุนการลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในหลักการ สำหรับกลุ่มเป้าหมายคือ นักศึกษาชาวไทย ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและเอกชน ระยะเวลา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 - สำหรับนักศึกษาที่มีค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าหน่วยกิต ไม่เกิน 50,000 บาท ลด 50% - สำหรับนักศึกษาที่มีค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าหน่วยกิต เกิน 50,001 บาท จะเป็นการลดแบบขั้นบันได โดยกำหนดเป็น 3 ขั้น ได้แก่ ขั้นที่ 1 ส่วนที่ไม่เกิน 50,000 บาท ลดค่าเล่าเรียน/ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ร้อยละ 50 ขั้นที่ 2 ตั้งแต่ 50,001-100,000 บาท ลดร้อยละ 30 ขั้นที่ 3 ตั้งแต่ 100,001 บาทขึ้นไป ลดร้อยละ 10 สำหรับนักศึกษาและผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์โควิด-19 มจธ. ยังพร้อมพิจารณาให้การสนับสนุนเพิ่มเติม - มีทุนช่วยเหลือฉุกเฉิน สำหรับนักศึกษาที่เดือดร้อนทางการเงินรุนแรง COVID-19 Emergency Relief Bursary - มีทุนการศึกษา Applied Learning…
Read More

📢📢ประชาสัมพันธ์ทุน📍📍 ❗️ทุนช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อการศึกษาเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 (COVID-19 Emergency Relief Bursary) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 ) เพื่อสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายที่มีความจำเป็นต่อการศึกษา สำหรับรองรับการศึกษาจากระยะไกล❗️ 🔰มจธ. จะช่วยเหลือนักศึกษาตามความจำเป็นเหมาะสม จำนวนเงินไม่เกินเดือนละ 2,000 บาท ทั้งนี้หากนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ส่งเสียตนเองเรียนมาระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี เห็นควรได้รับพิจารณาสูงสุด เดือนละสูงสุด 4,000 บาท ระยะเวลาการสนับสนุนทุนการศึกษาไม่เกิน 3 เดือนต่อภาคการศึกษา (เริ่มให้ทุนเดือนแรก ในเดือนสิงหาคม 2564) 🔰คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน 1. เป็นนักศึกษาวศ.โยธาทุกระดับการศึกษาของ มจธ. 2. ขาดรายได้จากการทำงานพิเศษหรือผู้อุปการะขาดรายได้ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 3. ต้องแสดงข้อมูลความจำเป็นประกอบการพิจารณาเพื่อรับทุน 📌ลิงก์รับสมัครสำหรับนศ.วศ.โยธา https://forms.gle/VakcHPvZsiaDXUwE6 🤍 📌หมดเขตรับสมัครรอบที่ 3.1 ในวันศุกร์ที่ 6 ส.ค. 64 เวลา 16:30 น.📌 📝พร้อมแล้วกรอกข้อมูลอัพโหลดได้เลย 💙💙💙
Read More

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา “มูลนิธิชิน โสภณพนิช” ประจำปีการศึกษา 2564 https://sfa.kmutt.ac.th/sfanews060764_1/ มูลนิธิชิน โสภณพนิช มีความประสงค์สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่มีความประพฤติเรียบร้อย ขยันหมั่นเพียร มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี และขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีโอกาสได้ศึกษาในระดับอุดมศึกษาจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร จำนวน 3 ทุน มูลค่าทุนละ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน ศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ในปีการศึกษา 2564 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.75 ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา หรือมีปัญหาทางการเงินที่เกี่ยวกับการศึกษา มีความประพฤติดี เป็นผู้มีจริยธรรม และไม่เคยมีพฤติกรรมกระทำผิดวินัย ต้องไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาอื่น ยกเว้นกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา **สามารถเข้าร่วม/ช่วยเหลือกิจกรรมตามที่กำหนดได้ มิฉะนั้นจะขอพิจารณาระงับทุนการศึกษา** กำหนดการรับสมัครขอรับทุนการศึกษา เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 5 – 20 กรกฎาคม 2564 ยื่นเอกสารการสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ ภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564
Read More

แบบประสงค์สมัครทุนจ้างงาน ทุนผู้ช่วยสอน (TA) ทุนผู้ช่วยวิจัย (RA) COVID-19 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ระยะที่ 3) จากวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ได้มีการกำหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อควบคุมการระบาด ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและภาคธุรกิจอย่างรุนแรง รวมทั้งส่งผลกระทบต่อนักศึกษาปัจจุบัน ที่ครอบครัวได้รับผลกระทบต่อรายได้ คณะวิศวกรรมศาสตร์จึงได้จัดทำโครงการทุนช่วยเหลือการศึกษา COVID-19 ต่อในระยะที่ 3 ในลักษณะทุนจ้างงาน ทุนผู้ช่วยสอน (TA) และทุนผู้ช่วยวิจัย (RA) มีรายละเอียดการสนับสนุนทุนการศึกษา ตามประกาศ ฯ https://drive.google.com/file/d/1QeiuSDvoBsgZ815ANfBF-AYfJN8xJC6p/view?usp=sharing ระบบจะบันทึกชื่อและรูปภาพที่เชื่อมโยงกับบัญชี Google เมื่อคุณอัปโหลดไฟล์และส่งแบบฟอร์มนี้
Read More

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือค่าเล่าเรียนนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ตระหนักถึงความเดือดร้อนที่ได้รับจากการระบาดของโรคที่ส่งผลกระทบต่อครอบครัวของนักศึกษา เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน จึงได้เปิดรับสมัครทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือค่าเล่าเรียนนักศึกษาทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยเป็นทุนขั้นต่ำ 1,500 บาท และจะพิจารณาทุนที่สูงขึ้นตามหลักเกณฑ์เมื่อได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา” นักศึกษาทุกระดับชั้นแสดงความจำนงรับทุนการศึกษาที่เว็บไซต์ https://careandshare.kmutt.ac.th/ นักศึกษาปัจจุบัน รับสมัครระหว่างวันที่ 5 -16 กรกฎาคม 2564 นักศึกษาใหม่รหัส 64 รับสมัครระหว่างวันที่ 19-23 กรกฎาคม 2564 (**เฉพาะนักศึกษาใหม่รหัส 64 บันทึกข้อมูลเลขที่บัญชีตามรายละเอียดดังนี้ https://bit.ly/SFA64AC ) ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ผ่านเว็บไซต์ https://careandshare.kmutt.ac.th/ ภายในวันที่30 กรกฎาคม 2564 สอบถามรายละเอียดได้ที่ : เครือข่ายผู้ประสานงานประจำคณะ/ภาควิชา ได้ที่ https://bit.ly/contact2564 รายละเอียดเพิ่มเติม : https://sfa.kmutt.ac.th/cs_covid_1-2564/
Read More

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง การรับสมัครทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษา ที่ลงทะเบียนวิชาเรียนในภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2563 คุณสมบัติ : เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ลงทะเบียนวิชาเรียนในภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2563 ทุกระดับการศึกษา ทุนการศึกษาที่ให้การสนับสนุน : ค่าบำรุงการศึกษาของภาคการศึกษาพิเศษตามหลักสูตร หรือค่าลงทะเบียนรายวิชา ตามที่คณะกรรมการพิจารณา กำหนดการรับสมัครขอรับทุนการศึกษา เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 - 16 กรกฎาคม 2564 ยื่นเอกสารการสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ ภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ประกาศผลผู้ได้รับทุนการศึกษา ภายในเดือนสิงหาคม 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม https://sfa.kmutt.ac.th/sfanews300664/
Read More

Final Call!! นักศึกษาระดับปริญญาตรี วศ.โยธา ชั้นปีที่ 2-4 (รหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วย 63-62-61) สามารถสมัครขอรับทุนการศึกษาสิริวิริยา ประจำปีการศึกษา 2564 ได้ตั้งแต่บัดนี้ - หมดเขตรับสมัคร อาทิตย์ที่ 4 ก.ค. 64 ดาวน์โหลดใบสมัครและคุณสมบัติ: bit.ly/3zD1ypD ลิงก์ส่งใบสมัคร https://forms.gle/RjHCEyyn4CKXwTVW8 หลักฐานการสมัคร 1. ใบสมัครขอรับทุน (วิธีแนบรูปถ่ายในไฟล์ PDF ให้ นศ.บันทึกรูปตนเองจาก NewACIS) จากนั้น กด Add image ในไฟล์ PDF 2. ขอใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ผ่าน Mod Link ด้วยตนเอง: https://regis.kmutt.ac.th/web/ModLink/ หรือ https://www.facebook.com/KMUTT/posts/10157088285573581/ 3. แบบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมจากระบบ NewACIS: Export จากระบบหรือ CapturePageได้ (ถ้ามี) 4. ใบรับรองของอ.ที่ปรึกษาหน้าสุดท้าย ให้ นศ. กรอกเพียง 2 บรรทัดแรก และยังไม่ต้องเสนอ อ.ที่ปรึกษาลงนาม 4. เอกสารทุกฉบับสามารถลงนามอิเล็กทรอนิกส์ได้ - พร้อมเขียนด้วยลายมือตัวบรรจงในไฟล์สำเนาบัตร นศ. "ข้าพเจ้ารับรองว่าเอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารอิเล็คทรอนิกส์ และรับรองสำเนาถูกต้อง"…
Read More