ทุนการศึกษา Archives - Page 3 of 5 - ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Browsing: ทุนการศึกษา

Final Call!! นักศึกษาระดับปริญญาตรี วศ.โยธา ชั้นปีที่ 2-4 (รหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วย 63-62-61) สามารถสมัครขอรับทุนการศึกษาสิริวิริยา ประจำปีการศึกษา 2564 ได้ตั้งแต่บัดนี้ - หมดเขตรับสมัคร อาทิตย์ที่ 4 ก.ค. 64 ดาวน์โหลดใบสมัครและคุณสมบัติ: bit.ly/3zD1ypD ลิงก์ส่งใบสมัคร https://forms.gle/RjHCEyyn4CKXwTVW8 หลักฐานการสมัคร 1. ใบสมัครขอรับทุน (วิธีแนบรูปถ่ายในไฟล์ PDF ให้ นศ.บันทึกรูปตนเองจาก NewACIS) จากนั้น กด Add image ในไฟล์ PDF 2. ขอใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ผ่าน Mod Link ด้วยตนเอง: https://regis.kmutt.ac.th/web/ModLink/ หรือ https://www.facebook.com/KMUTT/posts/10157088285573581/ 3. แบบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมจากระบบ NewACIS: Export จากระบบหรือ CapturePageได้ (ถ้ามี) 4. ใบรับรองของอ.ที่ปรึกษาหน้าสุดท้าย ให้ นศ. กรอกเพียง 2 บรรทัดแรก และยังไม่ต้องเสนอ อ.ที่ปรึกษาลงนาม 4. เอกสารทุกฉบับสามารถลงนามอิเล็กทรอนิกส์ได้ - พร้อมเขียนด้วยลายมือตัวบรรจงในไฟล์สำเนาบัตร นศ. "ข้าพเจ้ารับรองว่าเอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารอิเล็คทรอนิกส์ และรับรองสำเนาถูกต้อง"…
Read More

Final Call !!ขยายเวลาขอรับทุนช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อการศึกษาเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 (COVID-19 Emergency Relief Bursary) ในภาคการศึกษาที่ 2/2563 ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 18 พ.ค. 64 เป็นวันสุดท้าย นศ.วิศวกรรมโยธาสมัครได้ที่ https://forms.gle/cdAY2GxE9C6GCb5e8
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  มีความประสงค์ที่จะสนับสนุนให้นักศึกษาที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่มีความสามารถโดดเด่น มีผลการเรียนดี  มีศักยภาพ  และใฝ่เรียนรู้ ได้เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ในสาขาวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรของภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในปีการศึกษา 2564  ดังนั้นภาควิชาฯ จึงจัดสรรเงินงบประมาณ FTERO เพื่อเป็นทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามรายละเอียดดังนี้ ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท  เป็นเงินทั้งสิ้น 1,464,000.- บาท วัตถุประสงค์ของทุน ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์หลักสูตรบัณฑิตศึกษา   ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กระตุ้นให้นักศึกษาที่มีความสามารถโดดเด่นเลือกเรียนต่อในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กระตุ้นให้นักศึกษามีความขยันหมั่นเพียรและมุ่งมั่นตั้งใจเรียนจนสำเร็จการศึกษาตามเวลาที่กำหนด ทุนการศึกษาเพชรโยธา  กำหนดให้สนับสนุนทุนละ 244,000.- บาท สาขาวิชาละ 1 ทุน รวม 6 ทุน คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 1,464,000.- บาท โดยกำหนดรายละเอียดการสนับสนุนทุนการศึกษา ดังนี้ -  เงินเดือน เดือนละ 6,000.- บาท เป็นเวลา 24 เดือน  จัดสรรทุกสาขาวิชาที่เปิดสอนในภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ. จำนวนเงินทั้งหมด 864,000.- บาท โดยนักศึกษาที่รับทุนต้องลงทะเบียนวิชาวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิตเท่านั้น -  ค่าบำรุงการศึกษาและค่าลงทะเบียน 4 ภาคการศึกษา…
Read More

ตามที่นักศึกษาได้แจ้งความประสงค์เพื่อขอรับทุนช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อการศึกษา เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 (COVID-19 Emergency Relief Bursary) จาก กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา มจธ. และภาควิชาฯ ได้รับแจ้งจากกลุ่มงานช่วยเหลือฯ ให้ดำเนินการดังนี้ 1. นำส่งเอกสารประกอบการเบิกเงิน ประกอบด้วย แบบฟอร์ม ก.ค.18 และสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (ขอความร่วมมือใช้บัญชีธนาคารกรุงเทพที่เปิดโดยมหาวิทยาลัยเพื่อสะดวกต่อการโอนเงิน) พร้อมเขียนด้วยลายมือตัวบรรจงรับรองว่าเอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารอิเล็คทรอนิกส์ และรับรองสำเนาถูกต้อง ผ่านช่องทาง http://bit.ly/SFA_AC ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2564 2. เข้าร่วมกิจกรรมช่วยเหลือกิจกรรมของมหาวิทยาลัย รวมทั้งปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาที่เป็นประโยชน์ให้กับสังคม หมายเหตุ :  ภาควิชาฯ เพิ่งได้รับแจ้งข้อมูล ขออภัยที่ต้องแจ้งเร่งด่วน และเพื่อผลประโยชน์ของตัวนักศึกษาเองขอให้นักศึกษาเร่งดำเนินการภายในวันที่กำหนด
Read More

มจธ. ห่วงใยนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบทางการเงินจากวิกฤติการณ์ COVID-19 ส่งผลให้นักศึกษาเกิดอุปสรรคต่อการศึกษาเล่าเรียน จึงได้จัดสรรทุนช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อการศึกษาเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 (COVID-19 Emergency Relief Bursary) ในภาคการศึกษาที่ 2/2563 สำหรับนศ.โยธา ที่สนใจสมัครขอรับทุนฉุกเฉินช่วยเหลือเนื่องจากโควิด-19 สมัครได้ทางนี้ https://forms.gle/v9fnVduLyspzHj8q6
Read More

การรับสมัครทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2563 ด้วยเครือเจริญโภคภัณฑ์ มีความประสงค์จะสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษา ที่มีความประพฤติดี เรียนดี มีความเป็นผู้นำ แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีทุนทรัพย์เพียงพอในการศึกษาจนสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2563 ได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษา มูลค่าทุนละ 30,000 บาทต่อปีการศึกษา เป็นทุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา ให้แก่นักศึกษาที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่กำหนดในเอกสารแนบ2. ศึกษาในชั้นปีที่ 2 (สำหรับหลักสูตร 4 ปี) หรือศึกษาในชั้นปีที่ 3 (สำหรับหลักสูตร 5 ปี)3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนถึงชั้นปีล่าสุด ไม่ต่ำกว่า 2.754. เป็นผู้ซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์5. สามารถเข้ารับการฝึกอบรม เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ และเข้ารับการฝึกงานได้ตามที่คณะกรรมการกำหนด สำหรับนักศึกษาที่สนใจสมัครให้ดำเนินการกรอกข้อมูลสมัครและแนบไฟล์เอกสารตามขั้นตอนที่เครือเจริญโภคภัณฑ์กำหนด รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วย ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2563 ประกาศทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ 2563 สาขาประกาศทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี 2563
Read More