Browsing: ทุนการศึกษา

เอกสารสมัคร **** หมายเหตุ : โปรดติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาและลงนามให้เรียบร้อยก่อนนำส่งเอกสารสมัครทุนมายังอีเมล ceadmin@mail.kmutt.ac.th ของภาควิชาฯ ภายใน วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 ****
Read More

ขั้นตอนการยืนยันเพื่อขอรับทุนการศึกษา ช่วยเหลือค่าบำรุงการศึกษาและค่าหน่วยกิต ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เฉพาะนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาค่าเล่าเรียน และนักศึกษากู้ยืมเงิน กยศ. กรอ. ทุกชั้นปี ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2565 เป็นต้นไป โดยต้องทำการดำเนินการตามขั้นตอนตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อประโยชน์ของนักศึกษาทุกท่าน มจธ. ห่วงใยและขอส่งกำลังใจให้กับนักศึกษาทุกคน และเราจะผ่านวิกฤตการณ์ไปได้ด้วยกัน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา โทร. 0-2470-8097-8 / 0-2470-8107
Read More

รายละเอียดเพิ่มเติม ปิดรับสมัคร 11 กุมภาพันธ์ 2565 สามารถส่งเอกสารได้ที่ คุณผุดสดี ราชานนท์ (พี่อาย) e-mail putsadee.rac@mail.kmutt.ac.th
Read More

ทุนช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อการศึกษาเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 (COVID-19 Emergency Relief Bursary) ในภาคการศึกษาที่ 2/2564 ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 พ.ค. 65 ลิงก์รับสมัครสำหรับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา https://forms.gle/VakcHPvZsiaDXUwE6 
Read More

ทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือค่าบำรุงการศึกษาและค่าหน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2/2564 ขยายเวลาการดำเนินงานการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของนักศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายภายใต้กรอบวงเงินเดิมที่ได้รับการอนุมัติ ประกาศ ณ วันที่ 7 มกราคม 2565 • ให้ทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือค่าบำรุงการศึกษา และค่าหน่วยกิตจำนวน 10 % ได้แก่ รายการค่าบำรุงการศึกษา ค่าบำรุงโครงการพิเศษ ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย ค่าหน่วยกิต และค่าหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ให้แก่นักศึกษาทุกระดับทุกหลักสูตร และทุกชั้นปี ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 • นักศึกษาที่มีความประสงค์ในการรับทุนการศึกษานี้ ต้องยืนยันสิทธิ์ในระบบก่อนการชำระเงิน โดยระบบจะหักทุนการศึกษานี้จากยอดที่ต้องชำระเต็ม กรณีที่นักศึกษาได้ชำระค่าเล่าเรียนก่อนประกาศนี้ มหาวิทยาลัยจะดำเนินการคืนค่าเล่าเรียน ตามกำหนดการที่มหาวิทยาลัยกำหนด • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษา 2/2564 ตามกำหนดการลงทะเบียนปกติ ทั้งนี้ไม่รวมกับกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนแบบรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา • มหาวิทยาลัยขยายเวลาการชำระเงินค่าลงทะเบียนภาคการศึกษา 2/2564 จากเดิมวันที่ 31 มกราคม 2565 เป็นวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 กรณีนักศึกษาที่มีความเดือดร้อนทางการเงินไม่สามารถชำระเงินตามกำหนดการของมหาวิทยาลัยได้ ขอให้ติดต่อกลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา เพื่อการผ่อนผันการชำระเงินหรือพิจารณาให้ความช่วยเหลือด้วยทุนอื่นตามความเหมาะสม อ่านประกาศฉบับเต็ม https://bit.ly/GrantstoAssistStudents
Read More

การช่วยเหลือนักศึกษา มจธ. ภาคการศึกษา 2/2564 NEW UPDATE ทุนให้เปล่า - มจธ.มอบทุนเพื่อช่วยเหลือค่าบำรุงการศึกษา และค่าหน่วยกิต 10%* สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี ทุกหลักสูตร โดยหักจากยอดที่ต้องชำระ - ทุนช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อการศึกษาเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 (COVID-19 Emergency Relief Bursary) ทุนจ้างงานเพื่อการเรียนรู้ - ทุนการศึกษา Applied Learning (2) (ทุนจ้างงานนักศึกษา ทำงานจากบ้าน) นอกจากนั้น มจธ. ยังมี ทุนให้เปล่าแก่นักศึกษา ที่เป็นเงินบริจาคจากบริษัท องค์กร และศิษย์เก่า มอบความช่วยเหลือไม่เป็นตัวเงินโดยตรง - ขยายเวลาการชำระค่าเล่าเรียน จากเดิมชำระภายในวันที่ 12 มกราคม 2565 ขยายเป็นวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 โดยนักศึกษาไม่ต้องทำเรื่องขอผ่อนผันชำระค่าเล่าเรียน - บริการยืมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค เพื่อการเรียนรู้ จำนวน 500 เครื่อง - ให้บริการวัคซีนแก่นักศึกษาที่หน่วยฉีดวัคซีนถาวร มจธ. - แพคเกจอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้มอบให้ทุกคนที่เดือดร้อนและลงทะเบียน - ประกัน COVID-19 นักศึกษาปัจจุบันรหัส 59 -…
Read More

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเพื่อประสบกาณ์วิจัยและการเรียนรู้ประยุกต์ ประเภท Applied Learning (2) (ทุนจ้างงานนักศึกษา) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 รายชื่อผู้ได้รับทุน
Read More