Browsing: ทุนการศึกษา

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ทางภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์นำโดย รศ.ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา และเจ้าหน้าที่เข้าพบและขอบคุณ คุณสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) คุณไพรัช  เล้าประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด และ คุณสมจิตร์  เปี่ยมเปรมสุข รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สโตนเฮ้นจ์ จำกัด ที่บริจาคเงินจำนวน 400,000 บาท เพื่อสนับสนุนการศึกษาแก่ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จึงขอบคุณมา ณ ที่นี้
Read More

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 บริษัท 27 วิศวกรรม จำกัด โดยคุณพรเทพ ลำธารวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ เป็นตัวแทนบริษัทฯ ทำการมอบทุนการศึกษาประจำปี 2562 จำนวน 2 ทุน ทุนละ50,000. บาท รวมมูลค่า 100,000 บาท ให้แก่ นายเจตนิพัท์ วงส์อภัย นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา ชั้นปีที่ 4 และนายสนั่น พิรุณจินดา นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT) โดยร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารบริษัทฯ ทุนการศึกษานี้ ไม่มีข้อผูกมัดใดใด มอบให้นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีบรรยากาศเป็นแบบกันเองและเรียบง่าย
Read More

เมื่อวันจันทร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 รศ.ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาในโครงการวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตนานาชาติ (ITCE) ที่ได้รับทุน ITCE Platinum และทุน ITCE Outstanding Achievement ในภาคการศึกษาที่ 1/2561 ซึ่งนักศึกษาที่ได้รับมอบทุน ITCE Platinum แบบเต็มรูปแบบ จะได้รับทุนการศึกษาละ 53,500 บาท ส่วนทุน ITCE Platinum แบบบางส่วนจะได้รับ ทุนการศึกษาทุนละ 26,750 บาท และทุน ITCE Outstanding Achievement ทุนการศึกษาละ 5,000 บาท ซึ่งในการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ มีคณาจารย์มาร่วมแสดงความยินดีและให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกัน ณ ห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมโยธา อาคารวิศววัฒนะ ชั้น 4
Read More

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 บริษัท 27 วิศวกรรม จำกัด โดยคุณพรเทพ ลำธารวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ เป็นตัวแทนบริษัทฯ ทำการมอบทุนการศึกษาประจำปี 2561 จำนวน 25,000. บาท ให้แก่ นายปิยะวัฒน์ สิทธินามสุวรรณ นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT) โดยร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารบริษัทฯ ทุนการศึกษานี้ ไม่มีข้อผูกมัดใดใด มอบให้นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยทางมหาวิทยาลัยฯ เป็นผู้คัดเลือกนักศึกษาให้แก่ทางบริษัทฯ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้บรรยากาศเป็นแบบกันเองและเรียบง่าย
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิศวกรรมโยธา ชั้นปีที่ 4 ได้รับ “ทุนต้นกล้าโซโนม่า” มูลค่า ทุนละ 50,000 บาท จำนวน 2 ทุน ประจำปีการศึกษา 2561 ต่อเนื่องจนจบการศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้แก่ นายภูวฤทธิ ชัยสงครามและนางสาวสิริมน สิมาธรรมชัย เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561
Read More