ประกาศ Archives - ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Browsing: ประกาศ

เตรียมพบกับแขกรับเชิญสุดเซอร์ไพรส์ Co - Founder จากธุรกิจ Start up (HR Consulting & Civil Engineer) กับประเด็นสำคัญดังนี้ Civil Engineer x Technology และ (HR, Career path, Career planning, Career Goals ) พื้นที่ ที่จะให้น้องๆ สำหรับน้องนักศึกษาจบใหม่ หรือเพื่อนๆที่Open Opportunity ได้พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้าน HR ให้คำปรึกษา ปัญหาในการทำงาน หรือ ตำแหน่งงานใน Origin  ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย! สามารถลงทะเบียนเพื่อรับ link  เข้าร่วม ในวันอังคาร ที่ 20 มิถุนายน 2566 เวลา 15.30 - 18.00 น. https://forms.gle/PmW6fbQeKmaQL5Rj6
Read More

สาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ. เรียนเชิญเข้าทุกท่านเข้าร่วมฟังบรรยาย ในหัวข้อ “Novel flooding simulation approaches for coastal lowlands by applying machine learning technology and geomorphological features” โดยAssistant Professor Dr. Pin-Chun Huang National Taiwan Ocean University, Taiwan. ในวันพุธที่ 31 พค 2566 ในเวลา 13.30-15.30 น. ที่ห้อง CB2406 อาคารเรียนรวม2 (CB2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างเหมา สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (วุฒิปริญญาตรี) วิธีการสมัคร ผู้สมัครต้องส่งไฟล์สแกนใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครมาที่อีเมล: putsadee.rac@kmutt.ac.th  และสำเนาถึง: ceadmin@mail.kmutt.ac.th โดยระบุหัวข้อเรื่อง “สมัครงานภาควิชาวิศวกรรมโยธา ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป” กำหนดการรับสมัคร รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 ภาควิชาฯ จะแจ้งผลและติดต่อกลับเพื่อเรียกสอบสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลภายในวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-470-9135 รายละเอียดเพิ่มเติมและใบสมัคร
Read More

กลับมาอีกครั้ง ! BIMobject ร่วมกับ CPAC Green Solution ชวนนักเรียน นักศึกษา มาปะลองไอเดียกับการออกแบบอาคาร "คาร์บอนต่ำ" ด้วย "BIM และ ดิจิตัล" ไปกับ โครงการประกวดแบบ BIMobject Green Design Competition 2023 . ภายใต้หัวข้อ " Low Carbon Toward Net Zero Building " . เปิดโอกาสการเรียนรู้วิธีการออกแบบอาคารเพื่อมุ่งสู่ Net Zero ไปกับผู้เชี่ยวชาญด้าน BIM และ Net Zero . ชิงเงินรางวัลกว่า 500,000 บาท !! เปิดตัวโครงการพร้อมชี้แจงโจทย์ รอบแรก : วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2565 รอบสอง : วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2565 โดยสามารถลงทะเบียนและดูกำหนดการได้ที่ https://bit.ly/42JanMi . สมัครพร้อมส่งผลงานรอบแรกได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม…
Read More

ให้นักศึกษาทุกท่านที่มีการเรียนการสอนหรือจำเป็นต้องเข้ามาปฎิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย ขอให้ตรวจชุดตรวจ ATK จากที่พักให้เรียบร้อย แล้วทำการอัพโหลดหลักฐานการตรวจ ผ่านฟอร์มนี้ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ก่อนวันเข้ามาเรียน 24 ชั่วโมง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ลิงก์สำหรับส่งหลักฐานการตรวจ ATK
Read More

ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ปีการศึกษา 2566 ด้วยภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความประสงค์ที่จะสนับสนุนให้นักศึกษาที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่มีความสามารถโดดเด่น มีผลการเรียนดี มีศักยภาพ และใฝ่เรียนรู้ ได้เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ในสาขาวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรของภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในปีการศึกษา 2566 ดังนั้นภาควิชาฯ จึงจัดสรรเงินงบประมาณ FTERO เพื่อเป็นทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามรายละเอียดดังนี้ ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท เป็นเงินทั้งสิ้น 1,464,000.- บาท วัตถุประสงค์ของทุน 1. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2. กระตุ้นให้นักศึกษาที่มีความสามารถโดดเด่นเลือกเรียนต่อในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 3. กระตุ้นให้นักศึกษามีความขยันหมั่นเพียรและมุ่งมั่นตั้งใจเรียนจนสำเร็จการศึกษาตามเวลาที่กำหนด ทุนการศึกษาเพชรโยธา กำหนดให้สนับสนุนทุนละ 244,000.- บาท สาขาวิชาละ 1 ทุน รวม 6 ทุน คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 1,464,000.- บาท โดยกำหนดรายละเอียดการสนับสนุนทุนการศึกษา ดังนี้ - เงินเดือน เดือนละ 6,000.- บาท เป็นเวลา 24 เดือน จัดสรรทุกสาขาวิชาที่เปิดสอนในภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ. จำนวนเงินทั้งหมด…
Read More

ประกาศรับสมัคร “ทุนต้นกล้าโซโนม่า” สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 รายละเอียดทุน 1.สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 ทุน มูลค่า 50,000 บาท 2.หลังจบการศึกษาชั้นปีที่ 4 ผู้รับทุนต้องทำงานกับ บจก.โซโนม่า เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ต่อเนื่องอย่างน้อย 1 ปี 6 เดือน โดยได้รับอัตราเงินเดือนเริ่มต้นที่เดือนละ 20,000 บาท คุณสมบัติของผู้สมัครทุน 1. เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาในภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 2. มีผลการเรียนสะสม ชั้นปี 1-3 ไม่ต่ำกว่า 2.50 3. มีความประพฤติดี โดยผ่านการรับรองจากสถาบันการศึกษา 4. ไม่อยู่ในระหว่างการรับทุนการศึกษาอื่นใด ยกเว้นเงินกู้ยืมของรัฐบาล 5. พร้อมปฏิบัติตามสัญญาการรับทุนสนับสนุนของบริษัท 6. มีบุคลิกภาพดี สุขภาพแข็งแรง หลักฐานประกอบการสมัคร 1. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว 2. สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 3. สำเนาบัตรนักศึกษา 4. สำเนาผลการเรียนสะสม…
Read More

สาขาวิศวกรรมสำรวจ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.ร่วมกับ Italian-Thai Development Public Company Limited (ITD) จัดบรรยายพิเศษ “การใช้อากาศยานไร้คนขับเพื่อการสำรวจและทำแผนที่ภูมิประเทศ (Topographic Map)” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ความรู้จากการโครงการทำเหมืองแม่เมาะ จังหวัดลำปาง และเหมืองหงสา ประเทศลาวในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 9.00น. ถึง 16.00น.
Read More