ประกาศ Archives - ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Browsing: ประกาศ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา มจธ. ห่วงใยนักศึกษา แม้ได้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 ไปแล้ว ความคุ้มครองประกันภัยส่วนบุคคลคุ้มครองการติดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงคุ้มครองถึง 24 มี.ค. 2565 เวลา 24.00 น. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานกิจการนักศึกษา 0-2470-8110 สำนักงานกิจการนักศึกษา มจธ.
Read More

📢📢ประชาสัมพันธ์ทุน📍📍 ❗️ทุนช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อการศึกษาเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 (COVID-19 Emergency Relief Bursary) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 ) เพื่อสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายที่มีความจำเป็นต่อการศึกษา สำหรับรองรับการศึกษาจากระยะไกล❗️ 🔰มจธ. จะช่วยเหลือนักศึกษาตามความจำเป็นเหมาะสม จำนวนเงินไม่เกินเดือนละ 2,000 บาท ทั้งนี้หากนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ส่งเสียตนเองเรียนมาระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี เห็นควรได้รับพิจารณาสูงสุด เดือนละสูงสุด 4,000 บาท ระยะเวลาการสนับสนุนทุนการศึกษาไม่เกิน 3 เดือนต่อภาคการศึกษา (เริ่มให้ทุนเดือนแรก ในเดือนสิงหาคม 2564) 🔰คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน 1. เป็นนักศึกษาวศ.โยธาทุกระดับการศึกษาของ มจธ. 2. ขาดรายได้จากการทำงานพิเศษหรือผู้อุปการะขาดรายได้ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 3. ต้องแสดงข้อมูลความจำเป็นประกอบการพิจารณาเพื่อรับทุน 📌ลิงก์รับสมัครสำหรับนศ.วศ.โยธา https://forms.gle/VakcHPvZsiaDXUwE6 🤍 📌หมดเขตรับสมัครรอบที่ 3.1 ในวันศุกร์ที่ 6 ส.ค. 64 เวลา 16:30 น.📌 📝พร้อมแล้วกรอกข้อมูลอัพโหลดได้เลย 💙💙💙
Read More

ในเทอม 1/2564 การลงทะเบียนปกติและเพิ่ม-ลดเปลี่ยนกลุ่มเรียน นักศึกษาจะเลือกได้ที่Step1 เท่านั้น แต่จะมีชื่อเข้าเรียนก่อน โดยต้องเข้าระบบเพื่อยืนยันการลงทะเบียนให้สมบูรณ์ ในวันที่ 25-30 ส.ค. 2564 หากนักศึกษาไม่มากดยืนยันการลงทะเบียนในช่วงเวลาดังกล่าว จะถือว่าลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ ข้อมูลการเลือกรายวิชาจะถูกยกเลิก ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนเรียน กำหนดการลงทะเบียน TH : https://regis.kmutt.ac.th/enroll/regis-Acayear2021TH.jpg EN : https://regis.kmutt.ac.th/enroll/regis-Acayear2021EN.jpg New ACIS (students) : https://sinfo.kmutt.ac.th/ Download Form : https://regis.kmutt.ac.th/web/form/ FAQ : https://sites.google.com/view/qa-ro-kmutt/
Read More

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา “มูลนิธิชิน โสภณพนิช” ประจำปีการศึกษา 2564 https://sfa.kmutt.ac.th/sfanews060764_1/ มูลนิธิชิน โสภณพนิช มีความประสงค์สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่มีความประพฤติเรียบร้อย ขยันหมั่นเพียร มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี และขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีโอกาสได้ศึกษาในระดับอุดมศึกษาจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร จำนวน 3 ทุน มูลค่าทุนละ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน ศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ในปีการศึกษา 2564 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.75 ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา หรือมีปัญหาทางการเงินที่เกี่ยวกับการศึกษา มีความประพฤติดี เป็นผู้มีจริยธรรม และไม่เคยมีพฤติกรรมกระทำผิดวินัย ต้องไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาอื่น ยกเว้นกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา **สามารถเข้าร่วม/ช่วยเหลือกิจกรรมตามที่กำหนดได้ มิฉะนั้นจะขอพิจารณาระงับทุนการศึกษา** กำหนดการรับสมัครขอรับทุนการศึกษา เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 5 – 20 กรกฎาคม 2564 ยื่นเอกสารการสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ ภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564
Read More

📢📢ประชาสัมพันธ์ช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ 📍การติดต่อเจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ (ตรี โท เอก) 📍ลิงก์สำหรับนักศึกษาส่งเอกสารใบคำร้อง และเอกสารอื่นถึงภาควิชาฯ https://forms.gle/VakcHPvZsiaDXUwE6 เริ่มใช้ 2/2563 เป็นต้นไป 🤍 Website: https://ce.kmutt.ac.th FB: CIVIL KMUTT Instagram: CEKMUTT LINE Official Account: @CEKMUTT
Read More

แบบประสงค์สมัครทุนจ้างงาน ทุนผู้ช่วยสอน (TA) ทุนผู้ช่วยวิจัย (RA) COVID-19 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ระยะที่ 3) จากวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ได้มีการกำหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อควบคุมการระบาด ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและภาคธุรกิจอย่างรุนแรง รวมทั้งส่งผลกระทบต่อนักศึกษาปัจจุบัน ที่ครอบครัวได้รับผลกระทบต่อรายได้ คณะวิศวกรรมศาสตร์จึงได้จัดทำโครงการทุนช่วยเหลือการศึกษา COVID-19 ต่อในระยะที่ 3 ในลักษณะทุนจ้างงาน ทุนผู้ช่วยสอน (TA) และทุนผู้ช่วยวิจัย (RA) มีรายละเอียดการสนับสนุนทุนการศึกษา ตามประกาศ ฯ https://drive.google.com/file/d/1QeiuSDvoBsgZ815ANfBF-AYfJN8xJC6p/view?usp=sharing ระบบจะบันทึกชื่อและรูปภาพที่เชื่อมโยงกับบัญชี Google เมื่อคุณอัปโหลดไฟล์และส่งแบบฟอร์มนี้
Read More

แบบสำรวจความต้องการเบื้องต้นเพื่อวางแผนการจัดซื้อ Internet Package  เรียนออนไลน์ไม่มีสะดุด กับ Internet Package ความเร็ว 10 Mbps ไม่ลดสปีดฟรี ตลอดทั้งปี! สิทธิพิเศษสำหรับนักศึกษา มจธ. สามารถลงทะเบียน เพื่อการเลือก Package ที่เหมาะสมกับนักศึกษามากที่สุด นักศึกษาสามารถตอบแบบสำรวจความต้องการเบื้องต้นเพื่อขอรับ Internet Package ได้ที่ https://bit.ly/kmuttnet ตั้งแต่วันที่ 16 – 23 กรกฎาคม 2564 (ปิดระบบรับสำรวจเวลา 12.00 น.) หมายเหตุ: จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้งเมื่อได้รับการส่งมอบ และเงื่อนไขเพิ่มเติมจากบริษัทผู้ให้บริการ  Study online without interruption with unlimited net at 10 Mbps max speed throughout the year! This package is exclusively for KMUTT students. The survey on the interest of KMUTT Mobile…
Read More