Browsing: ประกาศ

อบรมสัมมนาออนไลน์ ฟรี มูลนิธิเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ และชมรมศิษย์เก่าโยธาบางมดจัดการอบรม 2 หัวข้อ ดังนี้วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 9.00 – 16.00 น.หัวข้อ “การแปรผลจากการทดสอบดิน” PDU 6 หน่วยวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 9.00 – 16.00 น.หัวข้อ “การออกแบบฐานราก” PDU 6 หน่วย วิทยากรให้เกียรติมาบรรยายรองศาสตราจารย์ เกษม เพชรเกตุประธานกรรมการคุณวรพจน์ เพชรเกตุกรรมการผู้จัดการบริษัท เกษมดีซายน์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัดลิงก์เข้าฟังการบรรยาย https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/2814490551
Read More

ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ปีการศึกษา 2567ด้วยภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความประสงค์ที่จะสนับสนุนให้นักศึกษาที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่มีความสามารถโดดเด่น มีผลการเรียนดี มีศักยภาพ และใฝ่เรียนรู้ ได้เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ในสาขาวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรของภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในปีการศึกษา 2567 ดังนั้นภาควิชาฯ จึงจัดสรรเงินงบประมาณ FTERO เพื่อเป็นทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามรายละเอียดดังนี้ ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท เป็นเงินทั้งสิ้น 1,464,000.- บาทวัตถุประสงค์ของทุน1. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี2. กระตุ้นให้นักศึกษาที่มีความสามารถโดดเด่นเลือกเรียนต่อในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี3. กระตุ้นให้นักศึกษามีความขยันหมั่นเพียรและมุ่งมั่นตั้งใจเรียนจนสำเร็จการศึกษาตามเวลาที่กำหนด ทุนการศึกษาเพชรโยธากำหนดให้สนับสนุนทุนละ 244,000.- บาท สาขาวิชาละ 1 ทุน รวม 6 ทุนคิดเป็นเงินทั้งสิ้น 1,464,000.- บาท โดยกำหนดรายละเอียดการสนับสนุนทุนการศึกษา ดังนี้- เงินเดือน เดือนละ 6,000.- บาท เป็นเวลา 24 เดือน จัดสรรทุกสาขาวิชาที่เปิดสอนในภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ. จำนวนเงินทั้งหมด 864,000.- บาท โดยนักศึกษาที่รับทุนต้องลงทะเบียนวิชาวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิตเท่านั้น- ค่าบำรุงการศึกษาและค่าลงทะเบียน 4 ภาคการศึกษา…
Read More

เรียนเชิญศิษย์เก่าโยธาบางมดรุ่น 29-39 เข้าร่วมงานโยธาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 สถานที่จัดงาน สวนอาหารนาทอง วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2567 เวลา 18.00น. เป็นต้นไป แผนที่ https://maps.app.goo.gl/LPqeYTn2wV6QQw7f7 สอบถามเพิ่มเติมผ่าน https://www.facebook.com/groups/yothabangmod https://www.youtube.com/watch?v=eWmDoTHahIY
Read More

::คำชี้แจง:: 1. รูปเล่มฉบับสมบูรณ์2. บทสรุปผู้บริหาร Inter3. แบบฟอร์มอนุญาตให้สอบ จากอาจารย์ที่ปรึกษา (สำหรับโครงการปกติ)ลิงค์เอกสาร https://ce.kmutt.ac.th/wp-content/uploads/2021/11/64Thesisscore4.1.pdf ให้ส่งไฟล์ทั้งหมดไปที่ลิงค์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-FnmqmlyAYlVHeg0Wa5t8HcFLNz6sW36mUHUtWBd5ihC7Hw/viewformรอบ1 (work and travel) สอบวันศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2567 ส่งเล่มภายในวันพุธ ที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 16.00น.รอบ2 สอบวันศุกร์ ที่ 7 มิถุนายนย 2567 ส่งเล่มภายในวันพุธ 5 มิถุนายนย 2567 เวลา 16.00น. โดยมีไฟล์ 1. รูปเล่ม 2. บทสรุปผู้บริหาร 3. แบบฟอร์มอนุญาตให้สอบ (ส่วนที่ 1 ที่มีการลงนามของ อาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว และในส่วนที่ 2 ฝากประสานอาจารย์ที่ปรึกษา)(โดยใส่ชื่อเอกสาร_ชื่อกลุ่ม_รหัส3ตัวท้าย_ชื่ออ.ที่ปรึกษา ตัวอย่าง รูปเล่ม_G1_001_002_003_อ.ยิ่งศักดิ์.pdf ) **การแต่งกายให้แต่งกายด้วยชุดนักศึกษา และเตรียมป้ายมีรายละเอียดชื่อ+รหัสนักศึกษา ติดที่เสื้อนักศึกษาให้เห็นชัดเจน**
Read More

รายละเอียดทุนจำนวน 8 ทุน มูลค่าทุนละ 6,000 บาท เพื่อสนับสนุนเป็นทุนการศึกษา คุณสมบัติของผู้สมัครทุน 1. กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่กำหนดชั้นปีและสาขาวิชา2. เป็นผู้ซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือมีปัญหาทางการเงิน ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่าเรียน3. มีผลการเรียนที่สามารถศึกษาให้สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร4. มีความประพฤติเรียบร้อย เคารพ ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย5. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นๆ ยกเว้น ทุนกู้ยืมรัฐบาล (กยศ. กรอ) และทุนจ้างงานนักศึกษา6. สามารถเข้าร่วมและช่วยเหลือกิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลัยได้ หลักฐานประกอบการสมัคร แบบคำขอรับทุนการศึกษาที่กรอกรายละเอียดสมบูรณ์ พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป( กดเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม โดยพิมพ์ข้อมูลลงในไฟล์แบบฟอร์ม หรือกรอกข้อมูลด้วยลายมือบรรจงให้ครบถ้วนสมบูรณ์) หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา (ใช้แบบฟอร์มหน้าสุดท้าย) สำเนาบัตรนักศึกษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ สำเนารายงานผลการศึกษา (Transcript) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ขั้นตอนและวิธีการส่งใบสมัคร1. กรอกเอกสารการสมัครในใบสมัครขอรับทุนให้ครบถ้วนโดยละเอียด      - แบบคำขอรับทุนการศึกษา2. Upload ใบสมัครและแนบเอกสาร กำหนดการยื่นเอกสารใบสมัครขอรับทุน “ศ. ดร.สมชาย ชูชีพสกุล และลูกศิษย์” ตั้งแต่วันนี้ - 19 มีนาคม 2567 พิจารณา ใบสมัคร วันที่ 21-22…
Read More

SEISMIC & SUSTAINABILITY ACADEMY CONFERENCE สัมมนาวิชาการ ความปลอดภัยจากแผ่นดินไหว และก่อสร้างอย่างไรให้โลกยั่งยืน วันสัมมนา : 13 กันยายน 2566 (พุธ) เช้า : 08:45 – 12:00 น.  “ความปลอดภัยจากแผ่นดินไหว” บ่าย : 13:30 – 16:30 น.  “ก่อสร้างอย่างไรให้โลกยั่งยืน” รายละเอียดเพิ่มเติม
Read More

ประกาศรับสมัคร “ทุนต้นกล้าโซโนม่า” สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 รายละเอียดทุน 1.สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 ทุน มูลค่า 50,000 บาท 2.หลังจบการศึกษาชั้นปีที่ 4 ผู้รับทุนต้องทำงานกับ บจก.โซโนม่า เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ต่อเนื่องอย่างน้อย 1 ปี 6 เดือน โดยได้รับอัตราเงินเดือนเริ่มต้นที่เดือนละ 20,000 บาท คุณสมบัติของผู้สมัครทุน 1. เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาในภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 2. มีผลการเรียนสะสม ชั้นปี 1-3 ไม่ต่ำกว่า 2.50 3. มีความประพฤติดี โดยผ่านการรับรองจากสถาบันการศึกษา 4. ไม่อยู่ในระหว่างการรับทุนการศึกษาอื่นใด ยกเว้นเงินกู้ยืมของรัฐบาล 5. พร้อมปฏิบัติตามสัญญาการรับทุนสนับสนุนของบริษัท 6. มีบุคลิกภาพดี สุขภาพแข็งแรง หลักฐานประกอบการสมัคร 1. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว 2. สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 3. สำเนาบัตรนักศึกษา 4. สำเนาผลการเรียนสะสม…
Read More

ประกาศรับสมัคร “ทุน 27 วิศวกรรม” สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ชั้นปีที่ 3-4 ประจำปีการศึกษา 2566 รายละเอียดทุน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 ทุน มูลค่า 50,000 บาท/ปีการศึกษา เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่าย ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท คุณสมบัติของผู้สมัครทุน 1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 และ 4 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2. มีผลการเรียนในเกณฑ์ดีและเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือได้รับการพิจารณาจากภาควิชาฯ เป็นกรณีพิเศษ 3. ขาดแคลนทุนทรัพย์ 4. มีผลงานในด้านกิจกรรมและจิตอาสาดีเด่น จะได้รับการพิจารณาจากภาควิชาฯ เป็นกรณีพิเศษ 5. ไม่อยู่ระหว่างลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งพักการศึกษา 6. มีความประพฤติเรียบร้อย เคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 7. ไม่มีประวัติถูกลงโทษทางวินัยขั้นร้ายแรง และไม่ต้องโทษทางกฎหมาย 8. ไม่เคยได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่อง และทุนอื่น ๆ เต็มจำนวนในขณะสมัคร ยกเว้น ทุนเงินยืมเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัย กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล ทุนจ้างงานระยะสั้น ทุนช่วยเหลือเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 จากมหาวิทยาลัย หลักฐานประกอบการสมัคร 1.…
Read More

ประกาศภาควิชาวิศวกรรมโยธา **เรื่อง การรับสมัครทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี ** ประจำปีการศึกษา 2566 ************************************* ด้วยภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษากับนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก “นักศึกษาเก่าวิศวกรรมโยธา” เพื่อเป็นทุนการศึกษา จำนวนทุนละ 20,000 บาท รวม 15 ทุน รายละเอียดเพิ่มเติม
Read More