ประกาศ Archives - ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Browsing: ประกาศ

SEISMIC & SUSTAINABILITY ACADEMY CONFERENCE สัมมนาวิชาการ ความปลอดภัยจากแผ่นดินไหว และก่อสร้างอย่างไรให้โลกยั่งยืน วันสัมมนา : 13 กันยายน 2566 (พุธ) เช้า : 08:45 – 12:00 น.  “ความปลอดภัยจากแผ่นดินไหว” บ่าย : 13:30 – 16:30 น.  “ก่อสร้างอย่างไรให้โลกยั่งยืน” รายละเอียดเพิ่มเติม
Read More

ประกาศรับสมัคร “ทุนต้นกล้าโซโนม่า” สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 รายละเอียดทุน 1.สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 ทุน มูลค่า 50,000 บาท 2.หลังจบการศึกษาชั้นปีที่ 4 ผู้รับทุนต้องทำงานกับ บจก.โซโนม่า เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ต่อเนื่องอย่างน้อย 1 ปี 6 เดือน โดยได้รับอัตราเงินเดือนเริ่มต้นที่เดือนละ 20,000 บาท คุณสมบัติของผู้สมัครทุน 1. เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาในภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 2. มีผลการเรียนสะสม ชั้นปี 1-3 ไม่ต่ำกว่า 2.50 3. มีความประพฤติดี โดยผ่านการรับรองจากสถาบันการศึกษา 4. ไม่อยู่ในระหว่างการรับทุนการศึกษาอื่นใด ยกเว้นเงินกู้ยืมของรัฐบาล 5. พร้อมปฏิบัติตามสัญญาการรับทุนสนับสนุนของบริษัท 6. มีบุคลิกภาพดี สุขภาพแข็งแรง หลักฐานประกอบการสมัคร 1. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว 2. สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 3. สำเนาบัตรนักศึกษา 4. สำเนาผลการเรียนสะสม…
Read More

ประกาศรับสมัคร “ทุน 27 วิศวกรรม” สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ชั้นปีที่ 3-4 ประจำปีการศึกษา 2566 รายละเอียดทุน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 ทุน มูลค่า 50,000 บาท/ปีการศึกษา เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่าย ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท คุณสมบัติของผู้สมัครทุน 1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 และ 4 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2. มีผลการเรียนในเกณฑ์ดีและเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือได้รับการพิจารณาจากภาควิชาฯ เป็นกรณีพิเศษ 3. ขาดแคลนทุนทรัพย์ 4. มีผลงานในด้านกิจกรรมและจิตอาสาดีเด่น จะได้รับการพิจารณาจากภาควิชาฯ เป็นกรณีพิเศษ 5. ไม่อยู่ระหว่างลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งพักการศึกษา 6. มีความประพฤติเรียบร้อย เคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 7. ไม่มีประวัติถูกลงโทษทางวินัยขั้นร้ายแรง และไม่ต้องโทษทางกฎหมาย 8. ไม่เคยได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่อง และทุนอื่น ๆ เต็มจำนวนในขณะสมัคร ยกเว้น ทุนเงินยืมเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัย กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล ทุนจ้างงานระยะสั้น ทุนช่วยเหลือเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 จากมหาวิทยาลัย หลักฐานประกอบการสมัคร 1.…
Read More

ประกาศภาควิชาวิศวกรรมโยธา **เรื่อง การรับสมัครทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี ** ประจำปีการศึกษา 2566 ************************************* ด้วยภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษากับนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก “นักศึกษาเก่าวิศวกรรมโยธา” เพื่อเป็นทุนการศึกษา จำนวนทุนละ 20,000 บาท รวม 15 ทุน รายละเอียดเพิ่มเติม
Read More

ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 2- 4 ด้วยภาควิชาฯ เปิดรับสมัครนักศึกษาทุนจ้างงานนักศึกษา ประเภท Applied Learning (2) ภาคการศึกษาที่ 1/2566 จำนวนทั้งหมด 7 คน - งานเอกสาร จำนวน 5 คน - งานออกแบบสื่อ จำนวน 2 คน สนใจสมัครได้ที่ https://forms.gle/8L2u648g8QqeJo8v7 โดยเลือกประเภทเอกสารที่ต้องการแจ้งข้อมูลเป็น "เปิดรับสมัคร-สมัครทุนจ้างงานของภาควิชา/งานทุน" ตั้งแต่วันนี้-14 สิงหาคม 2566 รายละเอียดเพิ่มเติม
Read More