ประกาศ Archives - Page 20 of 20 - ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Browsing: ประกาศ

ประกาศแจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 2 - 3 ภาคการศึกษาที่ 2/2560 ภาควิชาวิศวกรรมโยธาจะเริ่มพิจารณาทุนการศึกษา จากแหล่งทุนภายในและภายนอก ในภาคการศึกษาที่ 1/2561 (คุณสมบัติผู้รับทุนต้องเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 - 4) จึงเรียนมาเพื่อให้นักศึกษาเตรียมความพร้อม และมีกำหนดการเบื้องต้นดังนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 มิ.ย. - 31 ก.ค. 61: ช่วงเวลากรอกใบสมัคร 1- 13 ส.ค. 61: คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 14 - 17 ส.ค. 61: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 20 ส.ค. 61: สอบสัมภาษณ์ 21 ส.ค. 61: ประกาศผลผู้สมควรได้รับทุน ประกาศทุน SONOMA: หมายเหตุ: กำหนดอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ ตามความเหมาะสม
Read More

1. ประกาศ เลือกหัวข้อปริญญานิพนธ์ 2. แบบฟอร์มกรอกหัวข้อโปรเจค 3. Senior Project Manual 4. Thesis Score 4.1 ฟอร์มให้คะแนนปริญญานิพนธ์-ส่วนที่ปรึกษา 4.2 ฟอร์มให้คะแนนปริญญานิพนธ์-ส่วนกรรมการ 5. บันทึกข้อความยืมหรือจ่ายเงิน CE 6. ใบขออนุมัติเบิก-จ่ายวัสดุ 7.สรุปบทความ 7.1 Format for International Program Paper 7.2 Format for Thai Program Paper 8. แบบฟอร์มวิทยานิพนธ์    8.1 คู่มือการเขียนและพิมพ์วิทยานิพนธ์ ฉบับปรับปรุง 1 ตุลาคม 2017 8.2 Template for Graduate-Level Thesis 2017 (English version) ใช้รูปแบบเดียวกับ วิทยานิพนธ์ 1. ทุกหน้าที่มีคำว่า "วิทยานิพนธ์" ให้เปลี่ยนเป็น "ปริญญานิพนธ์" 2. ปกนอก / ปกในและหน้าอนุมัติ - ปรับเปลี่ยนตามชื่อปริญญาที่จะได้รับจากการศึกษา "ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต"…
Read More

:: กำหนดการและสถานที่ :: 1. เปิดลงทะเบียน เข้าร่วมอบรมทางวิชาการ (นักศึกษาชั้นปีที่ 3- 4 ) 2. เปิดรับสมัครงานในวันที่อบรม สำหรับนักศึกษาวศ.โยธาชั้นปีที่ 4 จำกัดจำนวน 80 ที่นั่ง ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พ.ค. 61 ตั้งแต่เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องเรียน C04-202 ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม เอกสารประกอบการบรรยาย
Read More

ในนามของ JSCE (Japan Society of Civil Engineer) โดย ดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์ ประธานสาขาประเทศไทย (Thai Section) ขอประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมโยธา ที่มีแผนหรือมีความสนใจจะศึกษาต่อ หรือทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น รับทุนจาก JSCE เพื่อศึกษาดูงานและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการโยธาแห่งประเทศญี่ปุ่น ในช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2561 เป็นระยะเวลา 5 วัน ณ โตเกียวและซัปโปโร กำหนดการเดินทาง  ผู้สนใจกรุณากรอกใบสมัคร  พร้อมแนบประวัติส่วนตัว (CV) และ Recommendation letter จากอ.ที่ปรึกษา/หรือบุคคลอ้างอิง ส่งมาที่ jscethai@gmail.com ภายในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 ทาง JSCE Thai Section จะพิจารณาคัดเลือกและเสนอชื่อผู้สมัครจำนวนไม่เกิน 3 คนให้ JSCE Headquarter ญี่ปุ่นพิจารณาตัดสินให้ทุนดังกล่าวต่อไป
Read More

ประกาศจากมูลนิธิประภัสสรมีความประสงค์มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาวิศวกรรมโยธา ชั้นปีที่ 2 ขอให้นักศึกษาที่สนใจส่งใบสมัครตามแบบฟอร์มของบริษัท และเอกสารแนบ ได้ที่สนง.ภาควิชาฯ ชั้น 4 อาคารวิศววัฒนะ หมดเขตส่งใบสมัครวันที่ 14 ก.ย. 61 ค่ะ *กรุณาศึกษาข้อมูลตามประกาศ หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ภาควิชาฯ เท่านั้น พี่อี๊ด/พี่แอม 02-470-9135* รายละเอียด
Read More

กิจกรรมดีๆเพื่อพัฒนาสุขภาพจิต กับ โครงการ"จัดการซึมเศร้าอย่างเข้าใจ Depression Let's Talk!!" น้องๆที่พลาดจากโครงการ KMUTT Friendster เพื่อนรักนักจิตวิทยา สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้เลยค่ะ ทางไปสมัครเข้าร่วมโครงการ >>> https://goo.gl/forms/j6uuTbUGKSPcMSat1
Read More

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ โครงการ Active Recruitment ประจำปีการศึกษา 2561 ตามรอบรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีดังนี้ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา เริ่มพิจารณาเเฟ้มสะสมผลงานในรอบที่ 1/2 ** หมดเขตส่งแฟ้มสะสมผลงานในรอบที่ 1/2 วันที่ 31 ม.ค. 61 ** กำหนดการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 ตามระบบใหม่ TCAS *คุณสมบัติและเกณฑ์การรับสมัคร  *Applicant Eligibility ** ลิ้งค์สำหรับตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่ส่งแฟ้มมาที่ภาควิชาฯ** *การพิจารณาคัดเลือก* 1.พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน 2.พิจารณาจากผลการเรียนเฉลี่ยสะสม GPAX (คะแนนขั้นต่ำที่พิจารณาเท่ากับ 3.00) และ GPA แสดงรายวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ(คะแนนขั้นต่ำที่พิจารณาเท่ากับ 3.00) หรือเทียบเท่าสำหรับโรงเรียนในต่างประเทศ หรือโรงเรียนนานาชาติ *ขั้นตอนการพิจารณา* 1.ภาควิชาฯ จะประกาศรายชื่อ*ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์*ผ่านทางเว็บไซต์ภาควิชาและเฟซบุ๊คภาควิชา และจะติดต่อกลับไปยังผู้มีสิทธิ์ฯทางอีเมลตามที่ได้ระบุไว้ในแฟ้มสะสมผลงาน 2.ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน (สำหรับบุคคลสัญชาติไทย) หรือหนังสือเดินทาง(สำหรับบุคคลต่างชาติ) เพื่อแสดงตนในวันสอบ 3.มหาวิทยาลัยจะประกาศ*รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี* ผ่านทางเว็บไซต์ สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา 4.ผู้ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกสามารถขอรับแฟ้มสะสมผลงานคืนได้ที่สำนักงานภาควิชาฯภายหลังวันที่ประกาศผลไปแล้ว 1 เดือน 5.กรุณาตรวจสอบ รอบการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี และกำหนดการรับสมัครและการประกาศผลปีการศึกษา 2561…
Read More

ประกาศภาควิชาวิศวกรรมโยธา 1.ประกาศ - แจ้งนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาส่งแบบ บ-1 ภายในวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 2.กำหนดการจัดอบรมการทำงานวิจัยและการเขียนเล่มวิทยานิพนธ์ที่ถูกต้องของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2560 3.กำหนดการสอบจบของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2560
Read More

ฝึกงานพร้อมฝึกประสบการณ์จริงกับผู้บริหารสิงห์ที่ Singha Biz Course X เวทีที่เปิดกว้างสำหรับทุกคนกับโอกาสทำงานจริงร่วมกับผู้บริหาร และแสดงศักยภาพของตัวเองTop of Form สำหรับนักศึกษาปี 3 และปี 4 ไม่จำกัดคณะ ไม่จำกัดสาขาวิชา ระยะการฝึกงาน 2 เดือน ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สนใจสมัครด่วน วันนี้ – 28 ก.พ. นี้เท่านั้น ที่ www.singhabizcourse.com
Read More