ประกาศ Archives - Page 3 of 20 - ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Browsing: ประกาศ

ประกาศการเข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2564 ตามข้อความดังนี้ “เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 เป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ ควบคู่กับการเรียนครบตามหลักสูตร จึงกำหนดให้นักศึกษาต้องเข้ารับการปัจฉิมนิเทศ ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานกิจการนักศึกษา คณะ และ/หรือ ภาควิชา ไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม นับตั้งแต่บัดนี้ จึงถึงวันก่อนสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ทั้งนี้สามารถติดตามรายละเอียดการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงานกิจการนักศึกษา คณะ และ/หรือภาควิชา ที่จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป”
Read More

เนื่องจากสำนักหอสมุดได้รับมอบหมายให้จัดสรรคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค ที่มหาวิทยาลัยซื้อมาให้ นักศึกษาระดับปริญญาตรีเรียนออนไลน์ ตอนนี้มีคอมพิวเตอร์เหลือจำนวนหนึ่ง จึงสอบถามมาทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อสอบถามนักศึกษาที่มีความจำเป็นต้องใช้งาน และไม่มีอุปกรณ์สำหรับเรียนออนไลน์ โดยมีโควต้าให้คณะฯ อีกจำนวน 30 เครื่อง - นักศึกษาที่อยู่ต่างจังหวัด ทางมหาวิทยาลัยจะจัดส่งเครื่องให้ - นักศึกษาที่อยู่กรุงเทพฯ และปริมณฑลนัดรับเครื่องที่มหาวิทยาลัย จะแจ้งวัน-เวลา และสถานที่ให้ทราบต่อไป - ประกาศและเงื่อนไข https://drive.google.com/file/d/1eEkFnjCP8ct4s3w_ShFzyqdtYI7fGfT3/view?usp=sharing ทั้งนี้ หากมีนักศึกษาสนใจให้กรอกรายละเอียด (ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา และที่อยู่) ดังลิงค์ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fITkcBQUPo8waVPE9ySeceaI1gOEgthT20-qh9BYEbw/edit?usp=sharing ภายในวันเสาร์ที่ 11 ก.ย. 64 เวลา 12.00 น. เพื่อคณะฯ รวบรวมข้อมูลส่งสำนักหอสมุดต่อไป หมายเหตุ : เนื่องจากโน้ตบุ๊กมีจำกัด นักศึกษาที่ลงชื่อก่อนจะได้รับสิทธิ์ก่อน
Read More

ขั้นตอนการรับ PINCODE INTERNET ACCOUNT เข้าระบบ ตรวจสอบการขอรับสิทธิ์ใช้งาน unlimited internet package สำหรับนศ.ผ่านลิงค์ https://bit.ly/check64 เข้าสู่ระบบ log in ด้วยรหัสนศ. และรหัสบัตรประชาชน การกดใช้งาน เครือข่าย AIS กด *637*7*PINCODE 6 หลัก# แล้วโทรออก เครือข่าย TRUE กด *744*99*PINCODE 10 หลัก# แล้วโทรออก เครือข่าย DTAC กด *127*PINCODE 15 หลัก# แล้วโทรออก กดใช้ PINCODEภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2564 หากกดหลัง 31 ต.ค. 2564= หมดอายุ พบปัญหา สอบถาม Line@regiskmutt เมื่อกด activate PINCODE ในมือถือแล้ว สามารถใช้งานตามแพคเกจที่ได้รับ หากมีปัญหาด้านการ activate PINCODE สามารถติดต่อค่ายมือถือ ดังนี้ AIS ติดต่อ 1175 TRUE…
Read More

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงขอเลื่อนการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 8 - 10 พฤศจิกายน 2564 เพื่อความปลอดภัยด้านสุขภาพของบัณฑิตและครอบครัว และผู้ร่วมงานทุกคน เมื่อมีกำหนดการใหม่ จะแจ้งให้ทราบต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สำนักงานทะเบียนนักศึกษา โทร. 0-2470-8356, 0-2470-8420 fb: REGISTKMUTT ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Due to the continuous spread of the Coronavirus disease 2019 (COVID-19), the King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT) has decided to postpone the Commencement Ceremony for the academic year 2020 scheduled between November 8-10, 2021 in order to ensure the…
Read More

แจ้ง นักศึกษา มจธ.ทุกท่าน เรื่อง การยืนยันการลงทะเบียนและการขอรับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา กลุ่มที่ 1 สำหรับนักศึกษาที่ชำระเงินมาแล้ว (ทั้งหมด หรือบางส่วน) (กรณีที่ชำระเงินมาแล้ว เช่น ค่ายืนยันสิทธิ์ หรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม นักศึกษาจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีก เช่น ค่าหน่วยกิตในรายวิชาที่ลงเพิ่มตามแผนการเรียน ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ค่าประกันอุบัติเหตุ และค่าตรวจสุขภาพ เป็นต้น ซึ่งค่าใช้จ่ายที่ชำระแล้ว กับที่ยังไม่ชำระ จะถูกนำมาคำนวณรวมเป็นยอดเต็ม แล้วจึงหัดส่วนลดตามอัตราที่รัฐกำหนด) 1. นักศึกษาจะต้องเข้าไปยืนยันการลงทะเบียนเรียน ในระบบ NewACIS จนถึงขั้นตอนที่ 5 ระหว่างวันที่ 25-30 สิงหาคม 2564 (นักศึกษาไม่ต้องทำอะไรกับใบเรียกเก็บเงิน / ห้ามนำไปชำระเด็ดขาด) 2. นักศึกษาที่ประสงค์จะขอรับส่วนลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา จะต้องเข้าไปบันทึกเลขที่บัญชีเงินฝากของตัวนักศึกษาเองที่ผูกเข้ากับระบบพร้อมเพย์ [PromptPay] ด้วยหมายเลขบัตรประชาชนเท่านั้น ลงในระบบ NewACIS ภายในวันที่ 15 กันยายน 2564 3. เข้าไปในระบบ GIVE เพื่อดำเนินการแจ้งความประสงค์การขอรับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา (ระบบจะแจ้งจำนวนยอดเงินที่จะได้รับคืน) มหาวิทยาลัยจะเปิดให้เข้าไปยืนยันในระบบ GIVE ในวันที่ 15-17 กันยายน 2564 (โปรดติดตามการเข้าระบบ GIVE ที่ช่องทางการสื่อสารต่าง…
Read More

ประชาสัมพันธ์ด่วน สำหรับนักศึกษาที่ต้องการเรียนวิชาทหาร (รด.) มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 10 กันยายน 2564 เท่านั้น สามารถติดต่อสอบถามได้ที่พี่วินัย หมายเลขโทรศัพท์ 024708092 หรือ 087 821 7221 Facebook Fanpage: วิชาทหาร ม.พระจอมเกล้าธนบุรี
Read More

ขั้นตอนการตรวจสอบการได้รับ Internet Package 10 Mbps นาน 12 เดือน พร้อมโทรฟรีในเครือข่าย เพื่อการเรียนออนไลน์สำหรับนักศึกษา เงื่อนไขของผู้รับสิทธิ์ : สงวนสิทธิ์ให้กับนักศึกษาของมจธ.และมีสถานภาพการเป็นนักศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2564 ที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น นักศึกษาสามารถตรวจการได้รับ Internet Package ผ่านระบบตรวจสอบการขอรับสิทธิ์ใช้งาน Unlimited Internet Package สำหรับนักศึกษา มจธ. ผ่านลิงค์ https://bit.ly/3B3e41x โดยมีขั้นตอนการตรวจสอบ ดังนี้ 1.ยืนยันตัวตนด้วยรหัสนักศึกษาและเลขบัตรประชาชน 2.ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลให้ครบถ้วน น้อง ๆ อย่าลืมอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วน พบปัญหา สอบถาม พี่แอดมินผ่าน Line ID : @regiskmutt
Read More

ด้วยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มีความประสงค์จะสนับสนุนทุนการศึกษาประเภททุนนักศึกษาที่กำลังศึกษาปริญญาตรี ปี 2 – ปี 4 ในประเทศ ประจำปี 2564 แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร จำนวน 1 ทุน มูลค่าทุนละ 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน 1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 – 4 (ในปีการศึกษา 2564) ที่เหลือระยะเวลาการศึกษาในระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา 2. ศึกษาในคณะและสาขาวิชา ดังนี้ 2.1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกสาขาวิชา 2.2. คณะวิทยาศาสตร์ เฉพาะสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สถิติ และคณิตศาสตร์ 2.3. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เฉพาะสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 3. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 3.00 ขึ้นไป 4. มีคุณธรรม ศีลธรรม ความประพฤติดี และทำกิจกรรมเพื่อสังคม 5. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท 6. ไม่เป็นโรคอันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา หรือเป็นโรคติดต่ออันพึงรังเกียจ 7.…
Read More