ทุนการศึกษา Archives - ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Browsing: ทุนการศึกษา

เปิดรับสมัครทุนการศึกษาสิริวิริยา ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักศึกษาสู้ชีวิต ที่มีความขยันหมั่นเพียร วิริยะอุตสาหะ มุ่งมั่นในการศึกษาเล่าเรียน แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ได้มีโอกาสทางการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี วศ.โยธา ชั้นปีที่ 2-4 สามารถสมัครขอรับทุนการศึกษาสิริวิริยา ประจำปีการศึกษา 2565 ได้ตั้งแต่บัดนี้ – หมดเขตรับสมัคร พฤหัสบดีที่ 7 ก.ค. 65 ดาวน์โหลดใบสมัครและคุณสมบัติ: (Link) ลิงก์ส่งใบสมัคร https://forms.gle/RjHCEyyn4CKXwTVW8 หลักฐานการสมัคร 1. ใบสมัครขอรับทุน (วิธีแนบรูปถ่ายในไฟล์ PDF ให้ นศ.บันทึกรูปตนเองจาก NewACIS) จากนั้น กด Add image ในไฟล์ PDF 2. ขอใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ผ่าน Mod Link ด้วยตนเอง: https://regis.kmutt.ac.th/web/ModLink/ หรือ https://www.facebook.com/KMUTT/posts/10157088285573581/ 3. แบบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมจากระบบ NewACIS: Export จากระบบหรือ CapturePageได้ (ถ้ามี) 4. ใบรับรองของอ.ที่ปรึกษาหน้าสุดท้าย ให้ นศ. กรอกเพียง 2 บรรทัดแรก และยังไม่ต้องเสนอ อ.ที่ปรึกษาลงนาม 4.…
Read More

ใบสมัครขอรับทุนการศึกษามูลนิธิชิน โสภณพนิช ปีการศึกษา 2565 สามารถสมัครได้ที่ (ลิงก์สำหรับสมัคร) หมดเขตรับสมัคร วันที่ 7 กรกฏาคม 2565 หมายเหตุ :  ให้นักศึกษาส่งเอกสารมายังลิงก์ที่กำหนด เพื่อพิจารณาอนุมัติจากทางภาควิชาฯก่อน
Read More

ช่องทางส่งเอกสารมายังภาควิชาฯ หมายเหตุ : ขอให้นักศึกษาทำการส่งเอกสารมายังที่ภาควิชาฯก่อน เพื่อให้คณะกรรมตรวจสอบและคัดเลือกก่อน รับสมัคร 6-15 พฤษภาคม 2565 คัดเลือก 17-18 พฤษภาคม 2565 ประกาศรายชื่อ+เข้าไปกรอกระบบ New Acis 19-20 พฤษภาคม 2565 ข้อมูลจากงานทุนการศึกษา มจธ.
Read More

แบบคำขอรับทุนการศึกษา ตัวอย่าง VDO ส่งเอกสารรับสมัครทุนและ Clip VDO ได้ที่
Read More

เอกสารสมัคร **** หมายเหตุ : โปรดติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาและลงนามให้เรียบร้อยก่อนนำส่งเอกสารสมัครทุนมายังอีเมล ceadmin@mail.kmutt.ac.th ของภาควิชาฯ ภายใน วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 ****
Read More

ขั้นตอนการยืนยันเพื่อขอรับทุนการศึกษา ช่วยเหลือค่าบำรุงการศึกษาและค่าหน่วยกิต ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เฉพาะนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาค่าเล่าเรียน และนักศึกษากู้ยืมเงิน กยศ. กรอ. ทุกชั้นปี ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2565 เป็นต้นไป โดยต้องทำการดำเนินการตามขั้นตอนตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อประโยชน์ของนักศึกษาทุกท่าน มจธ. ห่วงใยและขอส่งกำลังใจให้กับนักศึกษาทุกคน และเราจะผ่านวิกฤตการณ์ไปได้ด้วยกัน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา โทร. 0-2470-8097-8 / 0-2470-8107
Read More

รายละเอียดเพิ่มเติม ปิดรับสมัคร 11 กุมภาพันธ์ 2565 สามารถส่งเอกสารได้ที่ คุณผุดสดี ราชานนท์ (พี่อาย) e-mail putsadee.rac@mail.kmutt.ac.th
Read More