Civil Night 2019

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.ได้จัดงาน Civil Night 2019 ขึ้น ณ อาคารวิศววัฒนะ โดยภายในงานได้มีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 500 คน คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิรวมทั้งศิษย์เก่าจนถึงศิษย์รุ่นปัจจุบัน โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดพิธีในครั้งนี้ ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดงาน Civil Night ในครั้งนี้เพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์ สร้างความสัมพันธ์อันดีและยังเป็นการแสดงความรัก ความสามัคคีระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง ศิษย์เก่า และศิษย์ในปัจจุบัน เป็นการเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าที่จบไปแล้วได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคณาจารย์ ภายในงานมีการแสดงมากมายที่นักศึกษาปัจจุบันได้จัดเตรียมไว้ มีพิธีรับมอบเงินสนับสนุนการศึกษาจากตัวแทนศิษย์เก่าและในช่วงท้ายมีการประมูลของ เพื่อเป็นทุนสนับสนุนในการพัฒนาภาควิชาฯต่อไป

Categories: กิจกรรมภาควิชา,ข่าวสาร,งานศิษย์เก่า