“EP.18 การบริหารจัดการขยะในไซด์งานก่อสร้าง”

โครงการวิศวกรอาสา มูลนิธิเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ขอนำเสนอวิดีโอองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมในหัวข้อ
“EP.18 การบริหารจัดการขยะในไซด์งานก่อสร้าง”

</p>

Categories: ข่าวสาร,งานศิษย์เก่า,เทคนิคด้านวิศวกรรมโยธา