RC TOUR KMUTT 2561 - ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

RC TOUR KMUTT 2561

เมื่อวันศกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี วิทยาเขตราชบุรี (Residential College) จำนวน 50 คน เข้าเยี่ยมชม ห้องปฎิบัติการของภาควิชาวิศวกรรมโยธา ซึ่งการมาเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการในครั้งนี้ มาในโคงการ RC TOUR KMUTT ซึ่งเป็นโครงการที่ให้นักศึกษา มจธ.ที่อยู่วิทยาราชบุรีได้มาดูความพร้อมของห้องปฎิบัติการ บุคลกร และสภาพแวดล้อมต่างๆ เพื่อใช้ในการตัดสินใจในการเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นปีที่ 2-4 ที่มีความต้องการจะศึกษาต่อในสาขาวิชาที่ตัวเองสนใจ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นักศึกษาจะได้ดูห้องปฎิบัติงานจริง เครื่องไม้เครื่องมือ และยังได้เห็นสภาพแวดล้อมบรรยากาศของห้องเรียนและบรรยากาศของรุ่นพี่รุ่นน้องเป็นอย่างไรก่อนการตัดสินใจในการเลือกภาควิชาในอนาคต

Categories: ข่าวสาร