สาขาวิชาเทคนิคการก่อสร้าง

Construction Engineering

ผศ.ดร.สันติ เจริญพรพัฒนา

Asst.Prof.Dr.Santi Charoenpornpattana

ผอ.โครงการวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง

วศ.บ.โยธา, มจธ.
M.Eng. (CM, AIT)
Ph.D. (Civil, U. of Tokyo.)
Tel: 02 470 9151
Email: santi.cha@kmutt.ac.th

งานวิจัย

  ผศ.ดร.พิชญ์ สุธีรวรรธนา

Asst.Prof.Dr.Pitch Sutheerawatthana

หัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคการก่อสร้าง

วศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) โยธา, มช.
M.Eng. (CM, AIT)
Ph.D. (University of Tokyo)
Tel: 02 470 9151
Email: Pitch.sut@kmutt.ac.th

งานวิจัย

  ผศ.ดร.วุฒิพงศ์ เมืองน้อย

Asst.Prof.Dr.Wutthipong Muengnoi

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารก่อสร้าง

วศ.บ. (เกียรตินิยม) โยธา, มจธ.
M.Eng. (Structure, AIT)
D.Eng. (CM, AIT)
Tel: 02 470 8313
Email: wutthipong.mou@kmutt.ac.th

งานวิจัย