สาขาวิศวกรรมเทคนิคธรณี

Geo-technical Engineering

ผศ.ดร.สมโพธิ อยู่ไว

Asst.Prof.Dr.Sompote Youwai

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเทคนิคธรณี

วศ.บ. โยธา, จุฬาฯ
M.Eng. (Civil, AIT)
D.Eng.(Civil, AIT)
Tel: 02 470 9308
Email: sompote.you@kmutt.ac.th

งานวิจัย

  รศ.ดร.ภาณุวัฒน์ สุริยฉัตร

Assoc.Prof.Dr.Phanuwat Suriyachat

วศ.บ. (เหมืองแร่และโลหะการ, มอ.)
M.Eng. (Civil, AIT)
Ph.D. (Civil, McGill U.)
Tel: 02 470 9320
Email: phanuwat.sur@kmutt.ac.th

งานวิจัย

  รศ.ดร.พรเกษม จงประดิษฐ์

Assoc.Prof.Dr.Pornkasem Jongpradist

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ว.ศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) (โยธา, จุฬาฯ)
M.Eng. (Civil, Tokyo U.)
Ph.D. (Civil, Tokyo U.)
Tel: 02 470 9305
Email: pornkasem.jon@kmutt.ac.th

งานวิจัย

  รศ.ดร.วรัช ก้องกิจกุล

Assoc.Prof.Dr.Warat Kongkitkul

รองผอ. โครงการวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตนานาชาติ
ฝ่ายวิชาการและการต่างประเทศ

วศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) (โยธา, จุฬาฯ)
M.Eng. (Civil, AIT)
Ph.D. (Civil, Tokyo U.)
Tel: 02 470 9304
Email: warat.kon@kmutt.ac.th

งานวิจัย

  Dr.Goran Arangjelovski

Lecturer

B.Eng. (Saints Cyril and Methodius University of Skopje, Macedonia)
M.Eng. (Saints Cyril and Methodius University of Skopje, Macedonia)
Ph.D. (University of Tokyo, Japan)
Tel: 02 470 9146

งานวิจัย