สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง

Structural Engineering

  อ.เอกชัย ภัทรวงศ์ไพบูลย์

Aj.Aikachai Pattarawongpiboon

หัวหน้าสาขาวิศวกรรมโครงสร้าง

วศ.บ.โยธา, มอ.
วศ.ม. โยธา, มจธ.
Tel: 02 470 9301
Email: aikachai.pat@kmutt.ac.th

  ศ.ดร.สมชาย ชูชีพสกุล

Prof.Dr.Somchai Chucheepsakul

ที่ปรึกษาอาวุโสอธิการบดี

วศ.บ.โยธา, จุฬาฯ
M.Sc. (Civil, U. of Texas at Arlington)
Ph.D.(Civil, U. of Texas at Arlington)
Tel: 02 470 8003, 02 470 9133
Email: somchai.chu@kmutt.ac.th

งานวิจัย

  รศ.ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์

Assoc.Prof.Dr.Sutat  Leelataviwat

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา

วศ.บ. โยธา, จุฬาฯ
M.S. (Civil , U. of Michigan)
Ph.D.(Civil , U. of Michigan)
Tel: 02 470 9131
Email: sutat.lee@kmutt.ac.th

– ภาระงานสอนในระดับปริญญาตรี และ ระดับบัณฑิตศึกษา
– ภาระงานควบคุมวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก

ผศ.ดร.อภินัติ อัชกุล

Assist.Prof.Dr.Aphinat   Ashakul

ผอ.โครงการวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตนานาชาติ

วศ.บ. โยธา, จุฬาฯ
M.Eng (Civil, IIT)
Ph.D. (Civil, Virginia Tech)
Tel: 02 470 9148
Email: aphinat.ash@kmutt.ac.th

งานวิจัย

  ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล

Prof.Dr.Chai Jaturapitakkul

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

วศ.บ. (เกียรตินิยม) โยธา, มจธ.
M.Eng.(Civil, AIT)
Ph.D. (Civil, New Jersey Inst. of Tech.)
Tel: 02 470 9314
Email: chai.jat@kmutt.ac.th

งานวิจัย

  รศ.ดร.ทวิช พูลเงิน

Assoc.Prof.Dr.Tawich Pulngern

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

วศ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 1) โยธา, มจธ.
ปร.ด.(โยธา, มจธ.)
Tel: 02 470 9145
Email: tawich.pul@kmutt.ac.th

งานวิจัย

  รศ.ดร.สมเกียรติ รุ่งทองใบสุรีย์

Assoc.Prof.Dr.Somkiat Rungthongbaisuree

วศ.บ. (เกียรตินิยม) โยธา, มก.
M.Eng. (Civil, Kyoto U.)
D.Eng. (Civil, Kyoto U.)
Tel: 02 470 9139
Email: somkiat.run@kmutt.ac.th

งานวิจัย

  รศ.เอนก ศิริพานิชกร

Assoc.Prof.Anek Siripanichgorn

ที่ปรึกษาคณบดีด้านวิศวกรรม

วศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) โยธา, มจธ.
M.Eng. (Structure, AIT)
Tel: 02 470 9309
Email: anek.sir@kmutt.ac.th

งานวิจัย

  ดร. จุลพจน์ จิรวัชรเดช

Dr.Julapot Chiravachradej

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

B.Eng. (1st Hons., Civil, UWS)
M.Sc. (Dist, UWS)
Ph.D. (Civil, UWS)
Tel: 02 470 9149
Email: julapot.chi@kmutt.ac.th

งานวิจัย

  ผศ.ดร.ชัยณรงค์ อธิสกุล

Assist.Prof.Dr.Chainarong Athisakul

รองผอ. โครงการเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง

วศ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 1) โยธา, มจธ.
ปร.ด.(โยธา, มจธ.)
Tel: 02 470 9143
Email: chainarong.ath@kmutt.ac.th

งานวิจัย

  ผศ.ดร. วีรชาติ ตั้งจิรภัทร

Assist.Prof.Dr.Weerachart Tangchirapat

รองผอ. โครงการเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

คอ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 1) โยธา, มจธ.
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา), มจธ.
ปร.ด.(วิศวกรรมโยธา), มจธ.
Tel: 02 470 9322
Email: Weerachart.tan@kmutt.ac.th

งานวิจัย

  ดร. บุญมี ชินนาบุญ

Dr.Boonme Chinnaboon

ผู้ช่วยเลขานุการภาควิชาวิศวกรรมโยธา

วศ.บ. โยธา, มจธ.
วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา), มจธ.
ปร.ด.(วิศวกรรมโยธา), มจธ.
Tel: 02 470 9147
Email: Boonme.chi@kmutt.ac.th

งานวิจัย

  ดร.รักติพงษ์ สหมิตรมงคล

Dr.Raktipong  Sahamitmongkol

รองผอ. โครงการวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตนานาชาติ
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและการเงิน

วศ.บ (เกียรตินิยม) โยธา, สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร, มธ.
M.Eng. (Civil, The University of Tokyo)
Ph.D. (Civil, The University of Tokyo)
Tel: 02 470 9312
Email: Raktipong.sah@kmutt.ac.th

งานวิจัย