สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ

Survey Engineering

  ผศ.ธีระ ลาภิศชยางกูล

Assist.Prof.Theera Laphitchayangkul

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมสํารวจ

คอ.บ. โยธา, มจธ.
วศ.ม. สํารวจ, จุฬาฯ
Tel: 02 470 9137
Email: theera.lil@kmutt.ac.th

งานวิจัย

  ดร.นครินทร์ สัทธรรมนุวงศ์

Dr.Nakarin Satthamnuwong

วศ.บ. (เกียรตินิยม) โยธา, มช.
M.Eng. (Civil, Purdue U.)
Ph.D. (Civil, Purdue U.)
Tel: 02 470 9683
Email: nakarin.sat@kmutt.ac.th

  อ.ธงชัย โพธิ์ทอง

Aj.Thongchai Phothong

วศ.บ. โยธา, มจธ.
วศ.ม. โยธา, มจธ.
Tel: 02 470 9144
Email: thongchai.pho@kmutt.ac.th

งานวิจัย