สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ

Water Resources Engineering

  ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ เอกวัฒน์พานิชย์

Asst.Prof.Dr.Chaiwat Ekkawatpanit

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ

วศ.บ. ทรัพยากรน้ำ, มก.
วศ.ม. ทรัพยากรน้ำ, มจธ.
Ph.D. (Civil, Tohoku U.)
Tel: 02 470 9302
Email: chaiwat.ekk@kmutt.ac.th

งานวิจัย

  ศ.ดร.ชัยยุทธ ชินณะราศรี

Prof.Dr.Chaiyuth Chinnarasri

หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ

วศ.บ.(เกียรตินิยม) โยธา, มจธ.
M.Eng. (AIT)
D.Eng. (AIT)
Tel: 02 470 9130
Email: chaiyuth.chi@kmutt.ac.th

งานวิจัย

  รศ.ดร.นิตยา หวังวงศ์วิโรจน์

Assoc.Prof.Dr.Nittaya Wangwongwiroj

วศ.บ. ชลประทาน, มก.
วศ.ม. แหล่งน้ำ, จุฬาฯ
D.Eng. (IWRM, AIT)
Tel: 02 470 9138
Email: nittaya.wan@kmutt.ac.th

งานวิจัย

  ดร.ดวงฤดี โฆษิตกิตติวงศ์

Dr.Duangrudee  Kositgittiwong

เลขานุการภาควิชาวิศวกรรมโยธา

วศ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 1)
โยธา, มจธ.
ปร.ด.(โยธา, มจธ.)
Tel: 02 470 9310
Email: duangrudee.kosl@kmutt.ac.th

งานวิจัย