TETET สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา KMUTT (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

📢 TETET สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา KMUTT (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
.
คณะศิลปศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดสอบ Test of English for Thai Engineers and Technologists (TETET) ซึ่งเป็นแบบทดสอบภาษาอังกฤษในรูปแบบ computer-based เน้นทดสอบใน 4 ทักษะ คือ การฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของตนเอง และเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไป หรือทำงานในหน่วยงานนานาชาติต่อไป
.
📆จัดสอบในวันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 จำนวน 1 รอบสอบ (***รับจำนวนจำกัด***)
🕰เวลาสอบ 13.30 – 16.30 น.
📌ผู้สนใจสามารถสมัครสอบผ่านทางเว็บไซต์ http://sola.kmutt.ac.th/tetet/index.php?q=graduatenormal
ระหว่างวันที่ 7 – 18 มีนาคม 2565
📃 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบทางเว็บไซต์ข้างต้นในวันที่ 29 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป
🚫 หมายเหตุ 🚫
1) นักศึกษาสามารถใช้สิทธิ์สอบฟรีได้เพียง 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษาปัจจุบัน
2) กรณีไม่สามารถเข้าสอบได้ ให้แจ้งล่วงหน้าก่อนวันสอบไม่ต่ำกว่า 7 วันทำการ หากไม่มีการแจ้งจะถือว่าใช้สิทธิ์ในการสอบแล้ว และไม่สามารถสมัครสอบรอบอื่นได้อีก
3) กรณีมีผู้สมัครสอบต่ำกว่า 15 คน คณะฯ ขอยกเลิกการจัดสอบในรอบนั้น
📫 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คุณเบญจมา ณ มหาไชย โทรศัพท์: 0 2470 8793
อีเมล: benjama.nam@kmutt.ac.th

Categories: ประกาศ