ttdadmin, Author at ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ขอขอบคุณ คุณพิศาล อริยเดชวณิช (CE42) ที่มอบเงินบริจาคให้ภาควิชาฯเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของภาควิชาฯ เป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)
Read More

ประกาศภาควิชาวิศวกรรมโยธา 1.ประกาศ - แจ้งนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาส่งแบบ บ-1 ภายในวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 2.กำหนดการจัดอบรมการทำงานวิจัยและการเขียนเล่มวิทยานิพนธ์ที่ถูกต้องของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2560 3.กำหนดการสอบจบของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2560
Read More

ฝึกงานพร้อมฝึกประสบการณ์จริงกับผู้บริหารสิงห์ที่ Singha Biz Course X เวทีที่เปิดกว้างสำหรับทุกคนกับโอกาสทำงานจริงร่วมกับผู้บริหาร และแสดงศักยภาพของตัวเองTop of Form สำหรับนักศึกษาปี 3 และปี 4 ไม่จำกัดคณะ ไม่จำกัดสาขาวิชา ระยะการฝึกงาน 2 เดือน ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สนใจสมัครด่วน วันนี้ – 28 ก.พ. นี้เท่านั้น ที่ www.singhabizcourse.com
Read More

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณทิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (โครงสร้าง เทคนิคธรณี ทรัพยากรน้ำ ขนส่ง และวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง)
Read More

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (โครงสร้าง เทคนิคธรณี ทรัพยากรน้ำ และขนส่ง)
Read More