ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ขอขอบคุณ คุณมนต์เกียรติ์ ชนินทรลีลา (ศิษย์เก่าโยธารุ่นที่ 34) ผู้เขียน ที่มอบหนังสือ “การออกแบบสะพาน” (Bridge Design) ซึ่งเป็นหนังสือที่ได้รับรางวัลตำราดีเด่น จากการประกวดตำราดีเด่น ด้านวิศวกรรมศาสตร์ กองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี พ.ศ. 2560 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ซึ่งได้มอบให้แก่ภาควิชาฯจำนวน 200 เล่ม เพื่อใช้ในการเรียนการสอน เมื่อวันอังคารที่ 9 เมษายน 2567
Read More

อบรมสัมมนาออนไลน์ ฟรี มูลนิธิเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ และชมรมศิษย์เก่าโยธาบางมดจัดการอบรม 2 หัวข้อ ดังนี้วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 9.00 – 16.00 น.หัวข้อ “การแปรผลจากการทดสอบดิน” PDU 6 หน่วยวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 9.00 – 16.00 น.หัวข้อ “การออกแบบฐานราก” PDU 6 หน่วย วิทยากรให้เกียรติมาบรรยายรองศาสตราจารย์ เกษม เพชรเกตุประธานกรรมการคุณวรพจน์ เพชรเกตุกรรมการผู้จัดการบริษัท เกษมดีซายน์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัดลิงก์เข้าฟังการบรรยาย https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/2814490551
Read More

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. จำนวน 20 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ และสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่กำลังศึกษารายวิชา CVE483 Water Resources Development ในภาคการศึกษาที่ 2/2566  ได้สัมผัสประสบการณ์ทำงานจริง ของงานชลประทาน ระบบคลองส่งน้ำ การระบายน้ำและอาคารในคลองชลประทาน รวมถึงสมดุลและการเปลี่ยนแปลงสภาพแม่น้ำตามธรรมชาติ การควบคุมรักษาสภาพน้ำและการเรียนรู้วิธีการจัดการพัฒนาโครงการสร้างที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำ
Read More

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ.ได้รับเกียรติจาก คุณรณลักษมิ์ เหมนิธิ และ คุณอิฏฐ์ อภิชาตบุตร์ จาก บริษัท อีจีส เรล (ประเทศไทย) จำกัด ที่มาบรรยายพิเศษเรื่อง “The Future of Rails” ที่มีเนื้อหาครอบคลุม ข้อจำกัดและความซับซ้อนของการก่อสร้างรถไฟฟ้าในเขตเมือง แนวคิดการจัดการและเทคนิคการออกแบบและก่อสร้างทั้งก่อนและระหว่างก่อสร้าง ขั้นตอนการวางแผน การจัดการผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ให้แก่นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธาชั้นปีที่ ปีที่ 4 จำนวน 20 คน ณ ห้อง  C04-202 ภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์
Read More

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.ได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ จากภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประธานสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย มาบรรยายในหัวข้อเรื่อง "การออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างคอนกรีตเสริมวัสดุเสริมแรงกลาสไฟเบอร์“ ให้นักศึกษาปัจจุบัน นักศึกษาเก่า และบุคคลภายนอกผู้ที่สนใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับฟังบรรยายมีความรู้ความเข้าใจในวัสดุเสริมแรงกลาสไฟเบอร์ และสามารนำไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบโครงสร้างและก่อสร้างได้ ซึ่งมีเนื้อหาบรรยายเกี่ยวกับคุณสมบัติของวัสดุเสริมแรงกลาสไฟเบอร์ การดูแลและเก็บรักษาวัสดุเสริมแรงกลาสไฟเบอร์ การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมวัสดุเสริมแรงกลาสไฟเบอร์รับแรงดัด การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมวัสดุเสริมแรงกลาสไฟเบอร์รับแรงเฉือน การคำนึงถึงรอยร้าว การคำนึงถึงการแอ่นตัว การล้า การคืบ และระยะฝังยึด โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคารเรียนรวม 4 ชั้น 2
Read More

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ.ได้รับเกียรติจาก คุณธนาธิป ศรีสุระ บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่มาบรรยายพิเศษเรื่อง “เรื่องเงินต้องรู้ ฉบับเด็กจบใหม่” โดยมีเนื้อหาบรรยายเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินเดือน/รายรับ การใช้บัตรเครดิต การวางแผนการลงทุนเบื้องต้น การวางแผนความเสี่ยงและการจัดการภาษี/การยื่นภาษีให้แก่นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธาชั้นปีที่ ปีที่ 4 จำนวน 20 คน ณ ห้อง  C04-202 ภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์
Read More

 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   ได้จัดโครงการสัมมนาและกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ระดับบัฑิตศึกษา เพื่อสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในแต่ละสาขาวิชา โดยมีเป้าหมายแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า  คณาจารย์ที่ปรึกษารวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพี่  และรุ่นน้อง  ซึ่งโครงการดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่ 16 - 17 มีนาคม 2567  ณ โรงแรมภูสักธาร รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
Read More

ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ปีการศึกษา 2567ด้วยภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความประสงค์ที่จะสนับสนุนให้นักศึกษาที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่มีความสามารถโดดเด่น มีผลการเรียนดี มีศักยภาพ และใฝ่เรียนรู้ ได้เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ในสาขาวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรของภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในปีการศึกษา 2567 ดังนั้นภาควิชาฯ จึงจัดสรรเงินงบประมาณ FTERO เพื่อเป็นทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามรายละเอียดดังนี้ ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท เป็นเงินทั้งสิ้น 1,464,000.- บาทวัตถุประสงค์ของทุน1. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี2. กระตุ้นให้นักศึกษาที่มีความสามารถโดดเด่นเลือกเรียนต่อในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี3. กระตุ้นให้นักศึกษามีความขยันหมั่นเพียรและมุ่งมั่นตั้งใจเรียนจนสำเร็จการศึกษาตามเวลาที่กำหนด ทุนการศึกษาเพชรโยธากำหนดให้สนับสนุนทุนละ 244,000.- บาท สาขาวิชาละ 1 ทุน รวม 6 ทุนคิดเป็นเงินทั้งสิ้น 1,464,000.- บาท โดยกำหนดรายละเอียดการสนับสนุนทุนการศึกษา ดังนี้- เงินเดือน เดือนละ 6,000.- บาท เป็นเวลา 24 เดือน จัดสรรทุกสาขาวิชาที่เปิดสอนในภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ. จำนวนเงินทั้งหมด 864,000.- บาท โดยนักศึกษาที่รับทุนต้องลงทะเบียนวิชาวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิตเท่านั้น- ค่าบำรุงการศึกษาและค่าลงทะเบียน 4 ภาคการศึกษา…
Read More

วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2567 น้องๆนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย จำนวน 110 คน  เข้าเยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมโยธาและห้องปฏิบัติการต่างๆ ของภาควิชาวิศวกรรมโยธา โดยมี ดร.วงศ์นรินทร์ คำพอ และ ดร.ชาญชัย เพชรพงศ์พันธุ์ อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ บรรยายให้ความรู้และแนะนำข้อมูลต่างๆของภาควิชาฯให้แก่น้องๆนักเรียน หลังจากบรรยายเสร็จสิ้นได้พาเยี่ยมชมตามห้องปฏิบัติการต่างๆ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการชลศาสตร์ ห้องปฏิบัติการเทคนิคธรณี   และห้องปฏิบัติการคอนกรีต โดยวัตถุประสงค์ในการเยี่ยมชมในครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้ทัศนศึกษาเรียนรู้เชิงปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพ มีความรู้ทางด้านวิชาการและข้อมูลในการเข้าศึกษาของนักเรียนในแผนการเรียนที่ถูกต้อง อีกทั้งยังเป็นการเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษาของน้องๆนักเรียน โดยได้เข้ามาดูสถานศึกษาจริง ห้องปฎิบัติการจริง ได้พูดคุยสอบถามกับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ โดยตรงและมีบรรยากาศเป็นแบบกันเอง
Read More