สาขาวิชาวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง

ระดับปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้างเป็นหลักสูตรที่เปิดขึ้นเพื่อรองรับการเปิดสภาพเสรีทางการค้า ซึ่งสาขาการก่อสร้างก็เป็นสาขาบริการสาขาหนึ่งตามข้อตกลง ทําให้ผู้ประกอบวิชาชีพของไทยต้องแข่งขันกับผู้ประกอบวิชาชีพของต่างประเทศ จึงมีความจําเป็นที่วิศวกรโยธาต้องเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะรับกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น

หลักสูตรนี้จะเสริมความรู้ความสามารถของวิศวกร โดยจะเปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกวิชาเรียนและหัวข้อในการทําโครงการศึกษาเฉพาะเรื่อง/ วิทยานิพนธ์ ตามความสนใจและความถนัด หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เปิดสอนในภาคค่ํา ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้วิศวกรโยธาที่ทํางานภาครัฐและภาคเอกชนมีโอกาสได้ศึกษาต่อ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และจะได้นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยไปประยุกต์ใช้ในการทํางาน ในขณะเดียวกันจะได้ประโยชน์จากการนําประสบการณ์ที่ได้จากการทํางานของนักศึกษามาแลกเปลี่ยนกัน 

หลักสูตรวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง เป็นหลักสูตรปริญญาโทแบบ Professional Degree แห่งแรกของประเทศไทย โดยเน้นการเรียนการสอนที่ผสมผสานระหว่างเนื้อหาเชิงวิชาการ การถ่ายทอดประสบการณ์จริง และการศึกษาจากกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงในงานก่อสร้าง เปิดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและยอมรับในอุตสาหกรรมก่อสร้าง มีฐานศิษย์เก่าจำนวนมากเป็นผู้บริหารในองค์กรรัฐและเอกชน อาจารย์ผู้สอน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์จริงในอุตสาหกรรมก่อสร้าง จากองค์กรชั้นนำของประเทศ ผู้เรียนมาจากหลากหลายส่วนในอุตสาหกรรมก่อสร้าง เช่น เจ้าของกิจการ ผู้รับเหมา บริษัทที่ปรึกษาหน่วย งานภาครัฐ เป็นต้น ทำให้เกิดการบูรณาในการเรียน เป็นโอกาสในการสร้างเครือข่ายการทำงานในอนาคต มีทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวนและทุนประเภทอื่นๆ สำหรับผู้สมัครที่มีประวัติการศึกษาและประสบการณ์ทำงานดีเยี่ยมหลายทุน เป็นหลักสูตร 2 ปี เรียนนอกเวลาราชการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 18.00–21.00 น. สัปดาห์ละ 3–4 วัน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

  • เน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทั้งในด้านการออกแบบโครงสร้างชั้นสูงและการบริหารการก่อสร้าง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

โอกาสของผู้สำเร็จการศึกษา

ความก้าวหน้าในสายอาชีพนักบริหารโครงการก่อสร้าง เช่น วิศวกรโครงการ ผู้จัดการโครงการ ผู้อำนวยการโครงการ ผู้บริหารระดับกลาง และผู้บริหารระดับสูง เจ้าของกิจการและผู้บริหารธุรกิจในอุตสาหกรรมก่อสร้าง เช่น ธุรกิจผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจวิศวกรที่ปรึกษา ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ธุรกิจผู้ผลิตและจัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง เป็นวิศวกร/ผู้บริหารในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือนักวิจัยและนักวิชาการ

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

  • ต้องเป็นผู้ที่ได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หรือเทียบเท่า และ
  • มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่ำ 2 ปี หรือคณาจารย์ประจำหลักสูตรพิจารณาแล้วสมควรรับเข้าศึกษา และ
  • มีคุณสมบัติอื่นเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

  • คัดเลือกโดยคณาจารย์ประจำหลักสูตรด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ และ / หรือ สอบข้อเขียน รวมทั้งพิจารณาผลการศึกษาระดับปริญญาตรีและประวัติการทำงาน

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง เป็นหลักสูตร 2 ปี ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า 2 ปีการศึกษา และอย่างมากไม่เกิน 5 ปีการศึกษา นับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่นักศึกษาขึ้นทะเบียนเรียน แบ่งเป็น 2 แผน คือ แผน ก และแผน ข โดยแผน ก เป็นแผนการศึกษาที่นักศึกษาต้องทําวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ส่วนแผน ข นักศึกษาต้องทําโครงการเฉพาะเรื่อง 6 หน่วยกิต

  • แผนการศึกษา แผน ก

แผนการศึกษานี้ มีจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต นักศึกษาต้องศึกษาเรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า 28 หน่วยกิต และต้องทําวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต โดยมีโครงสร้างหลักสูตรดังนี้

ประเภทวิชา จำนวนหน่วยกิต
วิชาบังคับ 10
วิชาเลือกสาขาวิชาเอก 15
วิชาเลือกสาขาอื่นๆ 3
วิทยานิพนธ์ 12
จำนวนหน่วยกิจรวมตลอดหลักสูตร 40
  • แผนการศึกษา แผน ข

แผนการศึกษานี้ มีจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต นักศึกษาต้องศึกษาเรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า 34 หน่วยกิต และไม่ต้องทําวิทยานิพนธ์ แต่ให้ทําโครงการวิจัยเฉพาะเรื่องซึ่งมีค่าเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต มีโครงสร้างหลักสูตรดังนี้

ประเภทวิชา จำนวนหน่วยกิต
วิชาบังคับ 10
วิชาเลือกสาขาวิชาเอก 21
วิชาเลือกสาขาอื่นๆ 3
วิทยานิพนธ์ 6
จำนวนหน่วยกิจรวมตลอดหลักสูตร 40

โครงสร้างหลักสูตร