ภาควิชาวิศวกรรมโยธา เป็นภาควิชาชั้นนำในประเทศไทยที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับด้านการเรียนการสอน การทำวิจัยและงานที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชามีคณาจารย์ ซึ่งมีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญและมีผลงานในการสอน การวิจัยและที่ปรึกษาทางด้านวิศวกรรมโยธาครบทุกด้าน มีโรงประลอง ห้องปฏิบัติการและห้องวิจัยเฉพาะทางที่ประกอบด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย เพียงพอต่อการฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษา อาทิ ศูนย์วิจัยด้านกลศาสตร์และวัสดุ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการจราจรและขนส่ง ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมโครงสร้าง ห้องปฏิบัติการคอนกรีต ห้องปฏิบัติการแอสฟัลท์ ห้องปฏิบัติการสำรวจ และห้องปฏิบัติการถ่ายภาพทางอากาศ เป็นต้น และบุคลากรของภาควิชายังได้รับการมอบหมายให้รับผิดชอบงานด้านวิศวกรรมโครงการใหญ่ๆ ของประเทศอีกด้วย ปัจจุบันเปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งภาคปกติและนานาชาติ และในระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรที่เปิดสอน

ในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาในระดับปริญญาโท – เอก รวมทั้งหมด 6 หลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (โครงการปกติ)

เน้นการผลิตวิศวกรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในงานวิศวกรรมโยธาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถเรียนรู้และใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม สามารถสื่อสารและร่วมงานกับบุคคลในสาขาวิชาชีพอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบและมีคุณธรรม ดำรงตนให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (โครงการนานาชาติ)

เน้นการผลิตวิศวกรที่มีความรู้ ความสามารถเทียบเท่ากับระดับสากล มีศักยภาพในการทำงานได้ทั่วโลก มีการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษทั้งหมด

3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (โครงสร้าง เทคนิคธรณี ทรัพยากรน้ํา และขนส่ง)

เน้นการสร้างและพัฒนานักวิชาชีพและนักวิจัยด้านวิศวกรรมโยธาที่มีความรู้ความชำนาญและเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ  เพื่อเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพสูง มีความสำคัญในการแก้ปัญหาของประเทศ เพิ่มคุณภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต และเป็นผลให้เศรษฐกิจของประเทศแข็งแกร่งและมีการพัฒนาที่ยั่งยืน

4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง

เป็นหลักสูตร Professional Program  ด้าน CM แห่งแรกของประเทศไทย เน้นการเสริมความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้างของวิศวกร โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกวิชาเรียนและหัวข้อในการทำโครงการศึกษาเฉพาะเรื่องหรือวิทยานิพนธ์ ตามความสนใจและความถนัด เปิดสอนในภาคค่ำเพื่อเปิดโอกาสให้วิศวกรโยธาที่ทำงานภาครัฐและภาคเอกชนมีโอกาสได้ศึกษาต่อ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน ในขณะเดียวกันผู้เรียนจะได้ประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้จากการทำงาน

5. หลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธามหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา(วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมนอกฝั่ง วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์)

เน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม โดยเน้นวิชาที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในอุตสาหกรรมก่อสร้าง การศึกษาเริ่มต้นจากการวางแผน การจัดการ การออกแบบทางเทคนิค การบำรุงรักษาหลังการก่อสร้าง รวมถึงการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในทุกขั้นตอนของโครงการก่อสร้าง ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะมีความชำนาญเชิงลึกทางด้านเทคนิค ในขณะเดียวกันยังเป็นผู้ที่มีความเข้าใจ ภาพรวมในทุกขั้นตอนของโครงการ และพร้อมที่จะก้าวไปสู่การเป็นผู้บริหารในสายงานวิศวกรรม

6. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณทิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (โครงสร้าง เทคนิคธรณี ทรัพยากรน้ํา ขนส่ง และวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง)

เน้นการผลิตนักวิจัยที่มีความรู้ความสามารถสูง ในการทำวิจัยที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของชาติ อีกทั้งเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ นักวิจัยดังกล่าวต้องเป็นผู้ที่มีความสนใจอย่างจริงจังในการทำวิจัย มีความคิดริเริ่ม มีการพัฒนาตนเองเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต  และสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ด้วยตนเองได้

ดาวน์โหลดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิศกรรมโยธา