ข้อมูลภาควิชา

Civil Engineering

วิศวกรรมโยธา (Civil Engineering) คือสาขาหลักสาขาหนึ่งของงานวิศวกรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับการออกแบบ วางแผน ก่อสร้าง และบำรุงรักษาของสิ่งก่อสร้างทุกชนิดเช่น อาคาร บ้านเรือน เขื่อน ถนน สะพาน ทางด่วน อุโมงค์ เป็นต้น วิศวกรโยธาคือผู้บุกเบิกในกิจกรรมการพัฒนาทุกประเภท จึงกล่าวได้อย่างภาคภูมิใจว่าวิศวกรโยธาเป็นกำลังหลักของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคของการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดในปัจจุบัน ผลงานการพัฒนาชิ้นสำคัญของเหล่าวิศวกรโยธา ได้แก่ อาคารสูงต่างๆ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร โครงการระบบทางด่วนต่างๆ ฯลฯ

Department of Civil Engineering

Since 1960

วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2503 ในขณะนั้นภาควิชาวิศวกรรมโยธาเป็นส่วนหนึ่งของคณะช่างก่อสร้างหลักสูตร 3 ปี และภาควิชาวิศวกรรมโยธาได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2505 ต่อมาเมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2514 วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี ได้รับการยกระดับขึ้นเป็นสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (สจธ.) สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย คณะช่างก่อสร้างจึงได้เปลี่ยนเป็นภาควิชาวิศวกรรมโยธา ในขณะที่วันที่ 7 มีนาคม 2541 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้เปลี่ยนสภาพเป็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของรัฐฯ ที่ออกนอกระบบ โดยเปลี่ยนสภาพจากส่วนราชการมาเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ด้วยความมุ่งหมายที่จะพัฒนาด้านการศึกษาในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง ภาควิชาวิศวกรรมโยธาจึงได้เปิดหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาขึ้น เพื่อพัฒนางานวิจัยและงานบริการสังคมให้ครอบคลุมกว้างขวาง โดยได้เปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา เมื่อ พ.ศ. 2520 และเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา เมื่อ พ.ศ. 2541 ต่อมาใน พ.ศ.2543 ภาควิชาวิศวกรรมโยธาเปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรนานาชาติ (International and Twinning Program in Civil Engineering) เพื่อให้มีการเพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษควบคู่ไปกับด้านวิชาการ ซึ่งการเรียนการสอนตลอดหลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษ นักศึกษาสามารถเลือกเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศได้ใน 2 ปีสุดท้ายของปีการศึกษา ทำให้นักศึกษาได้สัมผัสการเรียนการสอนและการใช้ชีวิตภายใต้บรรยากาศความเป็นนานาชาติได้อย่างแท้จริง