ระดับปริญญาตรี

Undergraduate

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต เป็นหลักสูตร 4 ปี เรียนในเวลาราชการ เปิดสอนมาตั้งแต่ปี 2514 มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและยอมรับในอุตสาหกรรมก่อสร้าง มีฐานศิษย์เก่าจำนวนมากเป็นผู้บริหารในองค์กรรัฐและเอกชน มีอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์จริงในอุตสาหกรรมก่อสร้างและจากองค์กรชั้นนำของประเทศ มีทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวนและทุนประเภทอื่นๆ สำหรับผู้สมัครที่มีประวัติการศึกษาดีเยี่ยมหลายทุน

1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปกติ)

เน้นการผลิตวิศวกรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในงานวิศวกรรมโยธาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถเรียนรู้และใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม สามารถสื่อสารและร่วมงานกับบุคคลในสาขาวิชาชีพอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบและมีคุณธรรม ดำรงตนให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม

2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ)

เน้นการผลิตวิศวกรที่มีความรู้ ความสามารถเทียบเท่ากับระดับสากล มีศักยภาพในการทำงานได้ทั่วโลก มีการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษทั้งหมด

วัตถุประสงค์หลักของหลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้เพียงพอ ที่จะประกอบวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมโยธา เช่น งานออกแบบโครงสร้าง งานควบคุมการก่อสร้าง การตรวจสอบคุณภาพวัสดุ งานวางโครงการก่อสร้าง เป็นต้น และสอนให้มีความรู้และความพร้อมที่จะไปศึกษาต่อในระดับสูงเพื่อทำงานวิจัย สามารถนำความรู้ไปพัฒนาสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และสนองความต้องการของอุตสาหกรรมก่อสร้างในสภาวะปัจจุบัน

โอกาสของผู้สำเร็จการศึกษา

มีความก้าวหน้าในสายวิชาชีพวิศวกรรมโยธา ทั้งในสายงานที่เกี่ยวข้องกับการรางแผนการออกแบบ การควบคุมงานก่อสร้าง การบำรุงรักษา ฯลฯ สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอก หรือเป็นวิศวกรในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และ เอกชน

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

  • คัดเลือกโดยระบบของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ผู้สมัครจะต้องดำเนินการสมัครและสอบตามเงื่อนไขที่ สกอ. ประกาศในแต่ละปี
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกเอง ผ่านระบบต่างๆ เช่น Active Recruitment, 2B – KMUTT และ Civil Camp เป็นต้น
  • ข้อมูลเพิ่มเติม http://admission.kmutt.ac.th/apply/bachelor

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

  • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ สายคณิตศาสตร์- วิทยาศาสตร์ สายที่เทียบเท่าสายวิทยาศาสตร์ตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
  • สำหรับหลักสูตรนานาชาติ รับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ 12 หรือเทียบเท่าจากหลักสูตรต่างประเทศด้วย

โครงสร้างหลักสูตร