เอกสารประกอบปริญญานิพนธ์

เอกสารประกอบปริญญานิพนธ์

ฟอร์มรับหัวข้อโครงร่างปริญญานิพนธ์ CVE 401 สำหรับนักศึกษาวศ.โยธา ชั้นปีที่ 3

ลิงก์สำหรับส่งไฟล์รูปเล่ม CVE 401 โครงร่างงานวิศวกรรมโยธา

คู่มือและแนวทางการทำงานseniorproject

ตรวจสอบชื่อตารางสอบชื่อโครงร่างปริญญานิพนธ์ด่วน ภายใน 28/11/64

ตารางสอบ วิชา CVE401 (วันที่15/12/64)

บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary)

 


กรุณาศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้


1. ส่งหัวข้อโครงร่างปริญญานิพนธ์

2. แบบฟอร์มกรอกหัวข้อโปรเจค

3. Senior Project Manual

4. Thesis Score (เกณฑ์การให้คะแนนโดยอาจารย์)

5. บันทึกข้อความยืมหรือจ่ายเงิน CE

6. ใบขอเบิกค่าใช้จ่าย

7. สรุปบทความ (ตั้งแต่ภาคการศึกษา 1/2564 นักศึกษาไม่ต้องเตรียมบทความสำหรับส่งอีกต่อไป)

7.1 Format for International Program Paper

7.2 Format for Thai Program Paper

8. แบบฟอร์มวิทยานิพนธ์ (Template for Graduate-Level Thesis)

รูปเล่มใช้รูปแบบเดียวกับ วิทยานิพนธ์

1. ทุกหน้าที่มีคำว่า “วิทยานิพนธ์” ให้เปลี่ยนเป็น “ปริญญานิพนธ์” (ในไฟล์ MS Word ให้กดแป้นพิมพ์ Ctrl+H> Find What:วิทยานิพนธ์ / Replace with:ปริญญานิพนธ์ และกด Replace All)
2. ปกนอก / ปกในและหน้าอนุมัติ
– ปรับเปลี่ยนตามชื่อปริญญาที่จะได้รับจากการศึกษา “ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต” “ศาสตร” ไม่ใช่ “ศาสตร์”
– ในหน้าปกในและหน้าอนุมัติ ให้ระบุเฉพาะคำนำหน้า ชื่อ-สกุล
(ถ้าเป็นปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาตรีไม่ต้องลงเว็บวุฒิปริญญาตรี)

อ้างอิงจาก สนง.พัฒนาการศึกษาและบริการ 22/1/59, 30/5/59

9. ใบสำคัญรับเงิน 

10. ประชุมสรุปหัวข้อปริญญานิพนธ์

11. การสร้างความเข้าใจเรื่องเบิกจ่าย สนง.คลัง

*กรณีนักศึกษาต้องการเบิกจ่ายค่าวัสดุการทำโปรเจค หากได้รับเอกสารเป็นชุด
(ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี ใบส่งสินค้า ฉบับสำเนาและต้นฉบับ ให้นำส่งธุรการทุกใบ)*