เอกสารประกอบปริญญานิพนธ์ - ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เอกสารประกอบปริญญานิพนธ์

เอกสารประกอบปริญญานิพนธ์

ฟอร์มส่งเล่ม – บทความโครงร่างปริญญานิพนธ์ CVE 402

คู่มือและแนวทางการทำงานseniorproject

ตารางสอบโครงร่างปริญญานิพนธ์ CVE 402 2/2563

 

*** หมายเหตุ : ให้ นศ เตรียม presentation ไม่เกิน 10 นาที และตอบคำถาม 10 นาที


กรุณาศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้


1. ประกาศ เลือกหัวข้อปริญญานิพนธ์

2. แบบฟอร์มกรอกหัวข้อโปรเจค

3. Senior Project Manual

4. Thesis Score (ให้คะแนนผ่านระบบ)

5. บันทึกข้อความยืมหรือจ่ายเงิน CE

6. ใบขออนุมัติเบิก-จ่ายวัสดุ 

7. สรุปบทความ

7.1 Format for International Program Paper

7.2 Format for Thai Program Paper

8. แบบฟอร์มวิทยานิพนธ์ (Template for Graduate-Level Thesis)

รูปเล่มใช้รูปแบบเดียวกับ วิทยานิพนธ์

1. ทุกหน้าที่มีคำว่า “วิทยานิพนธ์” ให้เปลี่ยนเป็น “ปริญญานิพนธ์” (ในไฟล์ MS Word ให้กดแป้นพิมพ์ Ctrl+H> Find waht:วิทยานิพนธ์ / Replace with:ปริญญานิพนธ์ และกด Replace All)
2. ปกนอก / ปกในและหน้าอนุมัติ
– ปรับเปลี่ยนตามชื่อปริญญาที่จะได้รับจากการศึกษา “ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต” “ศาสตร” ไม่ใช่ “ศาสตร์”
– ในหน้าปกในและหน้าอนุมัติ ให้ระบุเฉพาะคำนำหน้า ชื่อ-สกุล
(ถ้าเป็นปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาตรีไม่ต้องลงเว็บวุฒิปริญญาตรี)

อ้างอิงจาก สนง.พัฒนาการศึกษาและบริการ 22/1/59, 30/5/59

9. ใบสำคัญรับเงิน 

10. ประชุมสรุปหัวข้อปริญญานิพนธ์

*กรณีนักศึกษาต้องการเบิกจ่ายค่าวัสดุการทำโปรเจค หากได้รับเอกสารเป็นชุด
(ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี ใบส่งสินค้า ฉบับสำเนาและต้นฉบับ ให้นำส่งธุรการทุกใบ)*