อุปกรณ์และเครื่องมือของภาควิชาฯ

อุปกรณ์และเครื่องมือของภาควิชาฯ

 

ห้องปฏิบัติการโครงสร้าง

 • เครื่อง Universal Testing Machine 200,000 กก.จำนวน 1 เครื่อง
 • เครื่อง Universal Testing Machine 20,000 กก.จำนวน 1 เครื่อง
 • เครื่องทดสอบกำลังอัด 300,000 กก. จำนวน 1 เครื่อง
 • เครื่องทดสอบกำลังอัด 500,000 กก. จำนวน 1 เครื่อง
 • เครื่องแยกขนาดอนุภาควัสดุ( Air Classifier)
 • เครื่องทดสอบแรงดึงของมอร์ต้าร์(อัตโนมัติ)จำนวน 1 เครื่อง
 • เครื่อง Los Angeles Machine จำนวน 1 เครื่อง
 • เครื่องทดสอบ Blaine Fineness จำนวน 1 เครื่อง
 • โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง ” STRUDL” 1 ชุด
 • โปรแกรม MS/NASTRAN FOR WINDOWS 1 ชุด

 

ห้องปฏิบัติการเทคนิคธรณี

 • เครื่องทดสอบ Triaxial พร้อมระบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง
 • Dynamic Tester จำนวน 1 เครื่อง
 • Oedometer จำนวน 8 ชุด
 • Proving Ring equipped with strain guage จำนวน 8 ชุด
 • Direct Shear จำนวน 2 เครื่อง
 • Compaction Test และ Swelling Test จำนวน 10 ชุด
 • เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับการวิเคราะห์ จำนวน 3 เครื่อง
 • โปรแกรม Finite Element : ABAQUS, Plaxis
 • โปรแกรมวิเคราะห์งานวิศวกรรมปฐพี : SlopeW , SigmaW
 • Load cell ขนาดต่างๆ
 • LVDT ขนาด 2 -4 นิ้ว 10 ตัว

 

ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมจราจร และ การทดสอบ Asphalt

 • Automatic Traffic Data Collection Equipment 1 เครื่อง
 • Traffic Volume and Speed Data Logger 1 ชุด
 • Traffic Noise Level Meters 4 ชุด
 • Marshall Stability and Flow Testing Machine1 เครื่อง
 • Ductility Tester 1 เครื่อง
 • Saybolt Fural Specific Gravity Analyzer 1 เครื่อง
 • Muffle Furnaces 1เครื่อง
 • Asphalt Viscosity Analyzer 1 เครื่อง
 • Manual Traffic Counter 10 เครื่อง
 • Endoscopes 10 เครื่อง
 • Skid Resistant Tester 2 เครื่อง
 • Radar Gun 2 เครื่อง
 • Los Angeles Abration Machine 2 เครื่อง
 • Computer Package Program “TRANPLAN” 1 ชุด

 

ห้องปฏิบัติการชลศาสตร์

 • เครื่องมือวัดความเร็วกระแสน้ำ (Current Meters)
 • เครื่องมือวัดและบันทึกคลื่น และน้ำขึ้นน้ำลง
 • เครื่องมือเก็บตัวอย่างน้ำและตะกอน
 • มาตรวัดน้ำฝนอัตโนมัติ
 • เครื่องวัดระดับน้ำอัตโนมัติ

 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

 • Microcomputer 40 เครื่อง
 • โปรแกรมสำหรับการบริหารโครงการ 1 ชุด
 • โปรแกรมสำหรับการประมารราคาก่อสร้าง 1 ชุด
 • เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 6 เครื่อง
 • ห้องปฏิบัติการสำรวจ