ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ให้ความสำคัญเกี่ยวกับทุนการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง โดยมีนโยบายอย่างชัดเจนที่จะสนับสนุนให้นักศึกษาในทุกระดับการศึกษา มีรายได้เสริมขณะที่กำลังศึกษาอยู่ หรือแม้กระทั่งมีทุนการศึกษาให้แบบให้เต็มจำนวนโดยที่นักศึกษาไม่ต้องรบกวนทางครอบครัว ภาควิชาฯจึงได้กำหนดทุนการศึกษาในรูปแบบต่างๆ โดยจัดสรร และจัดหางบประมาณหลายล้านบาทต่อปี
ทุนการศึกษาหลักๆ แบ่งได้ดังนี้

ทุนเพชรพระจอม (รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่)
เป็นทุนการศึกษาที่ให้แก่นักศึกษา ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่มีศักยภาพและความสามารถ มีความพึงพอใจและใฝ่รู้ โดยจะให้การสนับสนุนตามระยะเวลาการศึกษา ที่ระบุไว้ในหลักสูตรและภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด แบ่งเป็น

  • ทุนเพชรพระจอมเกล้าส่งเสริมความสามารถด้านวิชาการพิเศษ
  • ทุนเพชรพระจอมเกล้าส่งเสริมความสามารถเฉพาะด้าน ได้แก่ ด้านกีฬา ด้านการเป็นผู้นำ ด้านนวัตกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรม

ทุนการศึกษาจากทุนวิจัยภายนอก

เป็นทุนวิจัยที่อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ขอจากแหล่งทุนภายนอกต่างๆให้นักศึกษาได้มีรายได้ขณะเรียนและทำการวิจัย แหล่งทุนวิจัยหลักๆ โดยแต่ละทุนมีจำนวนเงินแตกต่างกันไป พร้อมกับงบประมาณสนับสนุนการทำวิจัยทั้งในและต่างประเทศ  ได้แก่

ทุนการศึกษาเพชรโยธา

กำหนดให้สนับสนุนทุนละ 244,000 บาท สาขาวิชาละ 1 ทุน รวม 6 ทุน โดยมีรายละเอียดทุนดังนี้

  • เงินเดือน เดือนละ 6,000 บาท เป็นเวลา 24 เดือน จัดสรรทุกสาขาวิชาที่เปิดสอนในภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ. จำนวนเงิน ทั้งหมด 864,000 บาท โดยนักศึกษาที่รับทุนต้องลงทะเบียนวิชาวิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิตเท่านั้น
  • ค่าบำรุงการศึกษาและค่าลงทะเบียน 4 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละไม่เกิน25,000 บาท (เบิกเงินได้ตามที่จ่ายจริงและเป็นไปตามกรอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา) จัดสรรทุกสาขาวิชาที่เปิดสอนในภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ. จำนวนเงินทั้งหมด  600,000 บาท
  • รายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมใบสมัคร

ทุนผู้ช่วยสอน ผู้ช่วยวิจัย
ทุนผู้ช่วยสอน เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้พัฒนาทักษะการถ่ายทอดความรู้สู่นักศึกษาปริญญาตรีในวิชาปฏิบัติการ และส่งเสริมความสามารถทางวิชาการของตนเอง ทุนละ 12,000 บาทต่อภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 20-25 ทุน
ทุนผู้ช่วยวิจัย เป็นทุนการศึกษาที่อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์แบ่งเงินจากโครงการวิจัยให้นักศึกษาได้มีรายได้และช่วยทำโครงการพร้อมวิทยานิพนธ์ไปด้วยกันโดยแต่ละทุนมีจำนวนเงินแตกต่างกันไป

ทุนการศึกษาจากภาคเอกชน
โดยที่การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญต่อประเทศ ได้มีภาคเอกชนที่ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวและให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีตลอดมา ทุนการศึกษาจากภาคเอกชนที่ต่อเนื่องทุกปี ได้แก่ ทุน บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ทุนละ 20,000 บาท จำนวน 3 ทุนทุกปี

ทุนจ้างงานของมหาวิทยาลัย

เป็นทุนการศึกษาสนับสนุนให้นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน ครอบคลุมนักศึกษาในทุกระดับ โดยนักศึกษาจะช่วยงานภาควิชา แบบ part time มี 3 ทุนโดยเฉลี่ย

ทุนการศึกษาอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย ทั้งแบบมีเงื่อนไข และไม่มี (รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่)