ลำดับเหตุการณ์

ลำดับเหตุการณ์ของภาควิชาฯ

“ จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ภาควิชาวิศวกรรมโยธาได้ผลิตวิศวกรโยธาที่มีคุณภาพ  สู่ภาคอุตสาหกรรมและสังคมจำนวนมาก ศิษย์เก่าเหล่านี้เป็นผู้บริหารระดับสูงในองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาชั้นนำ ตลอดจนประกอบธุรกิจส่วนตัวที่ประสบความสำเร็จทั้งในประเทศและต่างประเทศ และได้รับการยอมรับจากภาคอุตสาหกรรมว่าเป็นวิศวกรคุณภาพสูง มีความรู้ความสามารถทั้งในด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ มีความตั้งใจจริงและมุมานะในหน้าที่การงานซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์และเอกลักษณ์ของ วิศวกรโยธา พระจอมเกล้าธนบุรี