ระดับปริญญาเอก

ระดับปริญญาเอก ปรัญชาดุษฎีบัณฑิต

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณทิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (โครงสร้าง / เทคนิคธรณี / ทรัพยากรน้ำ / ขนส่ง)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณทิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา เป็นหลักสูตรที่สร้างขึ้นเพื่อผลิตนักวิจัยที่มีความรู้ความสามารถสูง ในการทำวิจัยที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ อีกทั้งเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ นักวิจัยดังกล่าวจะต้องเป็นผู้ที่มีความสนใจอย่างจริงจังในการทำวิจัย และมีความคิดริเริ่ม มีการพัฒนาตนเองเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตและสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ด้วยตนเองได้

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาเป็นหลักสูตร 4 ปี สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และเป็นหลักสูตร 3 ปี สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท เน้นความสำคัญที่การวิจัยและพัฒนาที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากลและนำไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศได้ มีผลงานวิจัยในระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับ และได้รับการจัดอันดับทางด้านงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง เช่น จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยในระดับดีหรือดีเยี่ยม นักศึกษาระดับปริญญาเอกเกือบทั้งหมดได้รับทุนการศึกษา และ/หรือทุนวิจัยสนับสนุน ในระหว่างการศึกษา โดยบุคลากรของหลักสูตรมีความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศผ่านงานวิจัยและพัฒนา โครงการศึกษา และออกแบบ ระดับชาติอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย สาขาวิชาเอก ดังนี้

  1. วิศวกรรมโครงสร้าง
  2. วิศวกรรมเทคนิคธรณี
  3. วิศวกรรมขนส่ง
  4. วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
  5. วิศวกรรมการบริหารงานก่อสร้าง

วัตถุประสงค์หลักของหลักสูตร

เน้นผลิตนักวิจัย และนักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถในงานวิจัยและพัฒนาระดับสูงในสาขาวิศวกรรมโยธาขึ้นในประเทศให้มีมาตรฐานเทียบเท่ากับต่างประเทศ และสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการผ่านโปรแกรมศึกษาด้วยโครงงานวิจัยที่ดี มีทิศทางที่ชัดเจนและต่อเนื่อง

โอกาสของผู้สำเร็จการศึกษา

เป็นวิศวกรโยธา นักวิจัยหรืออาจารย์ ผู้จัดการโครงการก่อสร้าง นักวิชาการด้านวิศวกรรมโยธา นักออกแบบอาคารและโครงสร้าง หรือนักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการก่อสร้างและสำรวจพื้นที่ เป็นต้น

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา

  • เป็นผู้ที่ได้รับปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาอื่นที่เทียบเท่า โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 5 หรือ
  • เป็นผู้จบการศึกษาระดับปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งในสาขาวิชาเดียวกัน หรือ
  • เป็นผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกัน และมีผลงานทางด้านวิจัย และ / หรือ พัฒนาด้านวิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องที่ได้มาตรฐาน ซึ่งคณะกรรมการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาของภาควิชาฯ พิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษาได้

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา

  • ผ่านการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ และ / หรือ สอบข้อเขียน หรือ
  • คณะกรรมการสอบคัดเลือกซึ่งเป็นคณาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาเอก พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษาได้

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธาเป็นหลักสูตร 4 ปี สำหรับผู้จบปริญญาตรี และเป็นหลักสูตร 3 ปี สำหรับผู้จบปริญญาโท เน้นความสำคัญที่การวิจัยและพัฒนาที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และนำไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศได้ โดยมีรายละเอียดรายวิชาดังนี้

ประเภทวิชา

จำนวนหน่วยกิต ตามพื้นฐานของผู้เข้าศึกษา

จบปริญญาตรี

จบปริญญาโท

จบปริญญาโททำวิจัยอย่างเดียว

วิชาบังคับและวิชาเลือก

25

12

วิทยานิพนธ์

48

36

48

จำนวนหน่วยกิตรวม

73

48

48

หมายเหตุ

นักศึกษาต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนดสำหรับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา