เอกสารสหกิจศึกษา

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปกติ และนานาชาติ)
ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา ในปีการศึกษา 2562 สามารถยื่นใบสมัครที่ ออฟฟิศ CIA อาคารวิศววัฒนะ ชั้น 3 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 นี้

For third year student ( Thai and International program)
Let ‘ s join the Cooperative program for academic year 2019 and submit application within February 21, 2019
at CIA office, third floor CE building.

ดาวน์โหลดแบบสมัครงานสหกิจศึกษา (สำหรับนักศึกษา)

AA