ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้รับรางวัล Best Paper Award สาขาวิศวกรรมสำรวจและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ งานประชุมวิชาการโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 29 (NCCE29) ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2567 หัวข้อปริญญานิพนธ์ที่ได้รับรางวัล “การศึกษาการทรุดตัวของขยะในพื้นที่ฝังกลบในประเทศไทย โดยใช้เทคโลยีภาพถ่ายทางอากาศ” ทีมนักศึกษา นายพรหมพล ท้าวแผนบุญ นายวัชรธร หมู่ทองคำ และนายศิระวิทย์ วิศวะโยธานันท์ ที่ปรึกษา ผศ. ธีระ ลาภิศชยางกูล
Read More

ตารางสอบวิชา CVE402 ::คำชี้แจง:: 1. รูปเล่มฉบับสมบูรณ์2. บทสรุปผู้บริหาร Executive Summary (Inter) Form1 CVE402 Evaluation form for Project advisor3. แบบฟอร์มอนุญาตให้สอบ จากอาจารย์ที่ปรึกษา (สำหรับโครงการปกติ)ลิงค์เอกสาร https://ce.kmutt.ac.th/wp-content/uploads/2021/11/64Thesisscore4.1.pdf ให้ส่งไฟล์ทั้งหมดไปที่ลิงค์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf-FnmqmlyAYlVHeg0Wa5t8HcFLNz6sW36mUHUtWBd5ihC7Hw/viewformรอบ1 (work and travel) สอบวันศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2567 ส่งเล่มภายในวันพุธ ที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 16.00น.รอบ2 สอบวันศุกร์ ที่ 7 มิถุนายนย 2567 ส่งเล่มภายในวันพุธ 5 มิถุนายนย 2567 เวลา 16.00น. โดยมีไฟล์ 1. รูปเล่ม 2. บทสรุปผู้บริหาร 3. แบบฟอร์มอนุญาตให้สอบ (ส่วนที่ 1 ที่มีการลงนามของ อาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว และในส่วนที่ 2 ฝากประสานอาจารย์ที่ปรึกษา)(โดยใส่ชื่อเอกสาร_ชื่อกลุ่ม_รหัส3ตัวท้าย_ชื่ออ.ที่ปรึกษา ตัวอย่าง รูปเล่ม_G1_001_002_003_อ.ยิ่งศักดิ์.pdf )…
Read More

อบรมสัมมนาออนไลน์ #ฟรี #PDU มูลนิธิเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์และชมรมศิษย์เก่าโยธาบางมด จัดการอบรม หัวข้อ “สรุปสาระสำคัญการออกแบบและการเสริมกำลังอาคารเพื่อต้านทานแผ่นดินไหว สำหรับผู้ออกแบบและผู้ควบคุมงาน” วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2567เวลา 9.00 – 16.00 น. วิทยากรให้เกียรติมาบรรยายรองศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์รองผู้อำนวยการ สำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาจารย์ประจำ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ลิงก์เข้าฟังการบรรยาย https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/5634186064
Read More

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมปลดไทค์ใส่ช๊อป ปลดช็อปใส่เชิ้ต ซึ่งเป็นพิธีมอบเสื้อปฏิบัติการทางวิศวกรรมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และกิจกรรม BYE NIOR ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยในกิจกรรมนี้มีพิธีมอบหมวกวิศวกรแก่นักศึกษาวิศวกรรมโยธารุ่น 61 และมอบเสื้อปฏิบัติการทางวิศวกรรมแก่นักศึกษาวิศวกรรมโยธารุ่น 64 พร้อมทั้งรับฟังโอวาทจากคณาจารย์จภาควิชาวิศวกรรมโยธาและแง่คิดในการเรียน การทำงาน และการใช้ชีวิตต่อไปในอนาคตภายหลังจากจบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้จัดขึ้น ณ ลานใต้ตึกอาคารวิศววัฒนะ 11 ชั้น โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 180 คน
Read More

วันที่ 29-30 เมษายน พ.ศ. 2567 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีร่วมกับ มูลนิธิเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (องค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง ของสภาวิศวกร) การอบรมหัวข้อ “การแปรผลจากการทดสอบดิน” และหัวข้อ “การออกแบบฐานราก” โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ เกษม เพชรเกตุ ประธานกรรมการ บริษัท เกษมดีซายน์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด และประธานจัดหาทุน มูลนิธิเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และคุณคุณวรพจน์ เพชรเกตุกรรมการผู้จัดการ บริษัท เกษมดีซายน์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด โดยการบรรยายในครั้งนี้ มุ่งหวังที่จะเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่วิศวกร และให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงประโยชน์ และวิธีการแปรผลจากการทดสอบดิน การออกแบบฐานราก รวมถึงหลักการแก้ไขปัญหาฐานรากที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งการบรรยายครั้งนี้จัดขึ้นโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยมีผู้เข้าร่วม จำนวน 450 คน
Read More

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2567 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ.ได้ตอนรับนักเรียนจากหลากหลายประเทศ ที่มาเข้าร่วมงานประกวดนวัตกรรมระดับนานาชาติ  ICIA และในครั้งนี้ได้จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมีนักเรียนประมาณ 150 คน ที่สนใจเรียนต่อด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงขอเข้าเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการต่างๆของภาควิชาฯ ได้แก่ ห้องวิจัยปฏิบัติการด้านชลศาสตร์ ห้องวิจัยปฏิบัติการด้านปฐพีกลศาสตร์ ห้องวิจัยปฏิบัติการคอนกรีต และห้องวิจัยปฏิบัติการด้านวัสดุ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเข้าเรียนต่อกับ มจธ.ในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ภาควิชาฯ คณะฯ และมหาวิทยาลัย ให้กับชาวต่างชาติที่สนใจเข้าศึกษาต่ออีกด้วย
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาขอขอบคุณ NT Joint Venture การท่าอากาศยานแห่งประเทศ และบริษัท Ce Teau (Thailand) จำกัด ที่ได้กรุณา ให้นักศึกษาปริญญาตรีโครงการนานาชาติ และบัณฑิตศึกษาสาขาวิศวกรรมเทคนิคธรณี  ของภาควิชาเข้าดูงานการปรับปรุงคุณภาพดินด้วยเทคนิค Vacuum PVD ในงานก่อสร้างลานจอด ลานขับ และลานวิ่งท่าอากาศยาน ณ ลานจอดท่าอากาศยานประชิดอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 2 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อำเภอบางพลี   พร้อมบรรยายให้ความรู้ ให้ดูตัวตัวอย่าง PVD และพาชมเข้าดูการก่อสร้างขั้นตอนต่างๆ เมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาขอขอบคุณ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศ และกิจการร่วมค้า ซีเคเอสที-พีแอล ที่ได้กรุณา ให้นักศึกษาปริญญาตรีโครงการนานาชาติ และบัณฑิตศึกษาสาขาวิศวกรรมเทคนิคธรณี  ของภาควิชาเข้าดูงานการก่อสร้างบริเวณเปลี่ยนจากโครงสร้างเหนือดินเป็นอุโมงค์ใต้ดิน บริเวณสถานีรัฐสภา ณ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) พร้อมบรรยายให้ความรู้ รูปแบบการก่อสร้างสถานีแบบต่างๆ  และพาชมเข้าดูการก่อสร้างขั้นตอนต่างๆ เมื่อวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567
Read More

ความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มจธ., Ehime University และ CANAAN Ltd. Co. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ. ได้รับเกียรติจาก Prof.  Jun Shinohara และ Dr. Jose’ Rodrigues Neto มาบรรยายแบบ Mini-Lecture ในหัวข้อ GMS3 Implementation in Thailand และนำอุปกรณ์ GPR รุ่นต่างๆมาสาธิตให้รับชม พร้อมมีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ MOA เมื่อวันศุกรที่ 26 เมษายน 2567 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมรับฟังจากทั้งสถาบันการศึกษา องค์กรภาครัฐและบริษัทชั้นนำในประเทศไทย
Read More

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. จำนวน 25 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท อมตะยู จำกัด อุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน และสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้งานทางด้านวิศวกรรมโยธา การบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพโดยการทำงานผ่านการปฏิบัติงานจริง จากการดูงานในครั้งนี้
Read More