tabeecvekmutt
messageImage_1578650574518
messageImage_1578650602437
messageImage_1578650608784
messageImage_1578650615415
previous arrow
next arrow

กิจกรรมภาควิชา

ภาควิชาวิศวกรรมโยธาขอขอบคุณ NT Joint Venture การท่าอากาศยานแห่งประเทศ และบริษัท Ce Teau (Thailand) จำกัด ที่ได้กรุณา ให้นักศึกษาปริญญาตรีโครงการนานาชาติ และบัณฑิตศึกษาสาขาวิศวกรรมเทคนิคธรณี  ของภาควิชาเข้าดูงานการปรับปรุงคุณภาพดินด้วยเทคนิค…

ข่าวสาร

วันที่ 29-30 เมษายน พ.ศ. 2567 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีร่วมกับ มูลนิธิเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (องค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง ของสภาวิศวกร) การอบรมหัวข้อ “การแปรผลจากการทดสอบดิน” และหัวข้อ “การออกแบบฐานราก”…

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของศิษย์เก่า

อบรมสัมมนาออนไลน์ ฟรี มูลนิธิเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ และชมรมศิษย์เก่าโยธาบางมดจัดการอบรม 2 หัวข้อ ดังนี้วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 9.00 – 16.00 น.หัวข้อ “การแปรผลจากการทดสอบดิน” PDU…

ความสำเร็จ

ขอแสดงความยินดีกับ ทีมวิจัยจากภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ. ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ รศ. ดร.ชัยณรงค์ อธิสกุล รศ. ดร.วีรชาติ ตั้งจิรภัทร ผศ. ดร.รักติพงษ์ สหมิตรมงคล และ ดร.พีรสิทธิ์ มหาสุวรรณชัย ได้รับรางวัลระดับ Silver…

งานศิษย์เก่า

วันที่ 29-30 เมษายน พ.ศ. 2567 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีร่วมกับ มูลนิธิเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (องค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง ของสภาวิศวกร) การอบรมหัวข้อ “การแปรผลจากการทดสอบดิน” และหัวข้อ “การออกแบบฐานราก” โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ เกษม เพชรเกตุ ประธานกรรมการ บริษัท เกษมดีซายน์…

เทคนิคด้านวิศวกรรมโยธา