tabeecvekmutt
messageImage_1578650574518
messageImage_1578650602437
messageImage_1578650608784
messageImage_1578650615415
previous arrow
next arrow

กิจกรรมภาควิชา

วันพฤหัสบดี ที่ 18 กรกฎาคม 2567 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีร่วมกับ มูลนิธิเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (องค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง ของสภาวิศวกร) จัดอบรมหัวข้อ “การบริหารโครงการก่อสร้าง” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.…

ข่าวสาร

วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2567 น้องๆนักเรียนจากโรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 จำนวน 44 คน  เข้าเยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมโยธาและห้องปฏิบัติการต่างๆของภาควิชาวิศวกรรมโยธา โดยมี…

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของศิษย์เก่า

อบรมสัมมนาออนไลน์ ฟรี มูลนิธิเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ และชมรมศิษย์เก่าโยธาบางมดจัดการอบรม 2 หัวข้อ ดังนี้วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 9.00 – 16.00 น.หัวข้อ “การแปรผลจากการทดสอบดิน” PDU…

ความสำเร็จ

มื่อวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องคามีเลีย ชั้น 1  โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดยสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล จัดงานเชิดชูเกียรติบุคลากร มจธ. ประจำปี 2566 เพื่อแสดงความชื่นชมและยินดีกับคณาจารย์ นักวิจัย…

งานศิษย์เก่า

วันที่ 29-30 เมษายน พ.ศ. 2567 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีร่วมกับ มูลนิธิเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (องค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง ของสภาวิศวกร) การอบรมหัวข้อ “การแปรผลจากการทดสอบดิน” และหัวข้อ “การออกแบบฐานราก” โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ เกษม เพชรเกตุ ประธานกรรมการ บริษัท เกษมดีซายน์…

เทคนิคด้านวิศวกรรมโยธา

วันพฤหัสบดี ที่ 18 กรกฎาคม 2567 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีร่วมกับ มูลนิธิเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (องค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง ของสภาวิศวกร) จัดอบรมหัวข้อ “การบริหารโครงการก่อสร้าง” โดยได้รับเกียรติจาก ดร. สุทธิ ภาษีผล อาจารย์พิเศษโครงการวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี…