tabeecvekmutt
messageImage_1578650574518
messageImage_1578650602437
messageImage_1578650608784
messageImage_1578650615415
previous arrow
next arrow

กิจกรรมภาควิชา

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมปลดไทค์ใส่ช๊อป ปลดช็อปใส่เชิ้ต ซึ่งเป็นพิธีมอบเสื้อปฏิบัติการทางวิศวกรรมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และกิจกรรม BYE NIOR ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่…

ข่าวสาร

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2567

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของศิษย์เก่า

อบรมสัมมนาออนไลน์ ฟรี มูลนิธิเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ และชมรมศิษย์เก่าโยธาบางมดจัดการอบรม 2 หัวข้อ ดังนี้วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 9.00 – 16.00 น.หัวข้อ “การแปรผลจากการทดสอบดิน” PDU…

ความสำเร็จ

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2567

งานศิษย์เก่า

วันที่ 29-30 เมษายน พ.ศ. 2567 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีร่วมกับ มูลนิธิเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (องค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง ของสภาวิศวกร) การอบรมหัวข้อ “การแปรผลจากการทดสอบดิน” และหัวข้อ “การออกแบบฐานราก” โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ เกษม เพชรเกตุ ประธานกรรมการ บริษัท เกษมดีซายน์…

เทคนิคด้านวิศวกรรมโยธา

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2567 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีร่วมกับ มูลนิธิเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (องค์กรแม่ข่ายการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง ของสภาวิศวกร) ได้จัดโครงการการอบรมหัวข้อ “สรุปสาระสำคัญการออกแบบและการเสริมกำลังอาคารเพื่อต้านทานแผ่นดินไหว สำหรับผู้ออกแบบและผู้ควบคุมงาน” ให้กับ วิศวกร สถาปนิก ผู้ควบคุมงานในโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการก่อสร้าง โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์…