ภาควิชาวิศวกรรมโยธาขอขอบคุณ บริษัท ช. การช่าง จำกัด มหาชน และการประปานครหลวง ที่ได้กรุณา ให้นักศึกษาปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา  ของภาควิชาเข้าดูงานการเตรียมการในปล่องก่อสร้างอุโมงค์เพื่อรับการเจาะทะลุของหัวเจาะ (Break in) โครงการงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำตามแนวถนนกาญจนาภิเษกและถนนทางรถไฟสายเก่าจากสถานีสูบจ่ายน้ำบางมด ถึงสถานีสูบจ่ายน้ำสำโรง พร้อมงานส่วนที่เกี่ยวข้อง สัญญา G-TN- 9D พร้อมพาชมบริเวณรอบพื้นที่ก่อสร้างและในปล่องก่อสร้าง เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ที่สถานที่ก่อสร้างปล่องอุโมงค์ 9C-10 บริเวณเลียบทางด่วนกาญจนาภิเษก
Read More

 ภาควิชาวิศวกรรมโยธาขอขอบคุณ การรถไฟแห่งประเทศไทย กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาบริหารโครงการ กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้าง และบริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด ที่ได้กรุณา ให้นักศึกษาปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา  ของภาควิชาเข้าดูงานการก่อสร้างอุโมงค์ในหินสำหรับรถไฟความเร็วสูง โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง ช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา) สัญญา 3-2 งานโยธาสำหรับงานก่อสร้างอุโมงค์ ช่วงมวกเหล็ก -ลำตะคอง พร้อมบรรยายให้ความรู้และพาชมเข้าอุโมงค์ดูการก่อสร้างขั้นตอนต่างๆ เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ที่สถานที่ก่อสร้างปากอุโมงค์มวกเหล็กฝั่งตะวันตก บริเวณผาเสด็จ
Read More

โครงการ CEE Thailand Study Tour 2024 เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างภาควิชาวิศวกรรมโยธา KMUTT และ Department of Civil and Environmental Engineering - The Hong Kong Polytechnic University (PolyU) โดยมีลักษณะเป็นโครงการระยะสั้นที่จัดขึ้นในประเทศไทย สาหรับวัตถุประสงค์หลักของโครงการคือเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาทั้งสองของประเทศ โดยกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ จะดำเนินการเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสที่จะมีประสบการณ์การเรียนรู้ในที่ทางานจริงของประเทศไทย และมีโอกาสที่จะติดตามและศึกษาโครงการก่อสร้างที่สาคัญ นอกจากนี้ โครงการยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พบปะและแลกเปลี่ยนความรู้กับนักศึกษาจากทั้งสองประเทศ ซึ่งจะเพิ่มมูลค่าทางการศึกษาและประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลายมากขึ้น โดยมีอาจารย์และนักศึกษาจาก The Hong Kong Polytechnic University เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 22 คน โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-11 มกราคม 2567
Read More

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณทิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (โครงสร้าง เทคนิคธรณี ทรัพยากรน้ำ ขนส่ง และวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง)
Read More

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (โครงสร้าง เทคนิคธรณี ทรัพยากรน้ำ และขนส่ง)
Read More