ระบบคัดเลือกตรง ปริญญาตรี พิจารณาโดยภาควิชา (Active Recruitment, Civil Camp)

การรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบคัดเลือกตรง รอบที่ 1 และรอบที่ 2 พิจารณาโดยภาควิชาวิศวกรรมโยธา
โครงการCivil Camp และ Active Recruitment ประจำปีการศึกษา 2562


  • Civil Camp

ลิ้งค์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อที่ สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา

รอบที่1: http://admission.kmutt.ac.th/announce/bachelor/claercivil62


  • Active Recruitment Admission Thai Program and International Program

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการ Active Recruitment ประจำปีการศึกษา 2562 หลักสูตรปกติ และหลักสูตรนานาชาติ ตามกำหนดการรับสมัครด้างล่างนี้

*ตรวจสอบรายชื่อผู้ส่งแฟ้มสะสมผลงาน รอบที่ 1  |  รอบที่ 2*


คำชี้แจง: กรุณาตรวจสอบเกณฑ์การรับสมัครและหลักฐานก่อนส่งแฟ้มสะสมผลงาน ดังนี้


กำหนดการรอบที่ 2:

  • สอบสัมภาษณ์ วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 รายงานตัวเวลา 10.15 น. สอบสัมภาษณ์เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป
  • สถานที่สัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม สำนักงานโครงการนานาชาติ CIA ชั้น 3 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา อาคารวิศววัฒนะ (4 ชั้น)
  • โปรดเตรียมสำเนาระเบียนผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ปพ.1) ที่แสดงผลการเรียนภาคการศึกษาล่าสุด พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
  • โปรดเตรียมสำเนาคะแนนผลการทดสอบ วิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ปีการศึกษาล่าสุด พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
  • ผลงานเพิ่มเติมนอกเหนือจากในแฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)


กำหนดการรอบที่ 1: *หมดเขตรอบที่ 1 เรียบร้อยแล้ว*


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม     

  1.  หลักสูตรปกติ:       นางสาวฐิติพร       มะรังสี       โทร. 02-470-9135   อีเมล thitiporn.mar@mail.kmutt.ac.th
  2.  หลักสูตรนานาชาติ: นางสาวบุญนุช       ศรีวรวรรณ์  โทร. 02-470-9307  อีเมล boonyanuch.sri@mail.kmutt.ac.th

การสมัครเข้าศึกษามหาวิทยาลัยฯ ในระดับปริญญาตรีผ่านช่องทางอื่น และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา