ปรัชญาการศึกษา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์

ปรัชญาการศึกษา

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้ใช้ปรัชญาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งมีปรัชญาคือ

“ทนฺโต เสฏฺโฐ มนุสฺเสสุ

ในหมู่มนุษย์ ผู้ฝึกตนได้แล้ว เป็นผู้ประเสริฐสุด

(The Trained Man Wins)”

ปณิธาน

ภาควิชาวิศวกรรมโยธามีปณิธานในการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้

 1. ผลิตวิศวกรที่มีคุณภาพโดยให้ความรู้ ความสามารถทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติควบคู่กันไปเป็นวิศวกรที่มีคุณภาพ มีจรรยาบรรณ  มีสำนึกทางสังคมและมีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 2. ส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาที่สองคล้องกับความต้องการของประเทศ
 3. ส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน
 4. สนับสนุนให้มีการระดมความคิดทั้งจากภายในและภายนอกเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาภาควิชาฯ
 5. สร้างบรรยากาศการทำงานร่วมกันภายในภาควิชาฯ เพื่อความสามัคคีรู้จักหน้าที่และความรับผิดชอบ

วิสัยทัศน์

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มีวิสัยทัศน์ ในการดำเนินงานว่า

“มุ่งก้าวไปอย่างไม่หยุดยั้ง ในการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมโยธา

(Destination of Professional Development in Civil Engineering)”

ภารกิจ

 1. ผลิตวิศวกรที่มีคุณภาพโดยให้มีความรู้ความสามารถทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ เป็นวิศวกรที่มีจรรยาบรรณ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 2. ส่งเสริมให้มีการวิจัย และพัฒนางานวิจัยที่มีความสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
 3. ส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน
 4. สนับสนุนให้มีการระดมความคิดจากทั้งภายในและภายนอก เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาภาควิชา
 5. สร้างบรรยากาศการทำงานร่วมกันภายในภาควิชาฯ เพื่อความสามัคคี รู้จักหน้าที่ และความรับผิดชอบ
 6. สนับสนุนให้มีกิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์

ภาควิชาวิศวกรรมโยธามีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้

 1. เพื่อจัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ทางด้านวิศวกรรมโยธา เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานเพียงพอที่จะประกอบอาชีพด้านวิศวกรรมโยธา  มีความรู้และความพร้อมที่จะศึกษาต่อหรือทำวิจัยในระดับสูง
 2. เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติเชิงวิศวกรรมอย่างแท้จริง
 3. เพื่อให้บริการวิชาพื้นฐานและวิชาที่เกี่ยวข้องทางด้านวิศวกรรมโยธาแก่ภาควิชาฯ ต่างๆ
 4. เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคม ให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชน
 5. ปลูกฝังให้นักศึกษามีจรรยาบรรณในวิชาชีพ