เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา

Central Office

นางตวงพร ชินณะราศรี

Mrs. Tuangporn Chinnarasri

ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน (สำนักงานกลาง)

ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)
Tel: 02 470 9130
Email: tuangporn.chi@kmutt.ac.th
tuangporn.chi@gmail.com

น.ส. อังคณารัตน์ กาญจนมณีนิล

Ms. Angkanarat Kanjanamaneenil

นักบริหารงานทั่วไป (สำนักงานกลาง)

บธ.บ. (บัญชี)
M.Sc. (Management)
Tel: 02 470 9135
Email: angkanarat.kan@kmutt.ac.th
angkanarat.kan@mail.kmutt.ac.th

น.ส.ผุดสดี ราชานนท์

Ms. Putsadee Rachanon

นักบริหารงานทั่วไป (สำนักงานกลาง)

วท.บ. (เคมี)
Tel: 02 470 9135
Email: putsadee.rac@kmutt.ac.th
putsadee.rac@mail.kmutt.ac.th

น.ส. ชนากานต์ สุขกันยา

Ms. Chanakarn Sukanya

นักบริหารงานทั่วไป (สำนักงานกลาง)

บัญชีบัณฑิต (การบัญชี)
Tel: 02 470 9134
Email: chanakarn.suk@mail.kmutt.ac.th

น.ส.จิราพร โสมแก้ว

Ms. Jiraporn Somkaew

นักบริหารงานทั่วไป (สำนักงานกลาง)

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
Tel: 02 470 9130
Email: jiraporn.som@kmutt.ac.th
jiraporn.som@mail.kmutt.ac.th

น.ส. อริศรา พิมใจ

Ms. Arissara Pimjai

นักบริหารงานทั่วไป
(ศูนย์วิจัยและปฏิบัติการทดสอบวัสดุ)

Tel: 02 470 9136
Email: arissara.pimjai@gmail.com

น.ส. รัตนา อัตถสาร

Ms. Rattana Attasarn

พนักงานบริการ (สำนักงานกลาง)

Tel: 02 470 9306
Email: rattana.att@kmutt.ac.th

นางตวงพร ชินณะราศรีMrs. Tuangporn Chinnarasri

ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน (สำนักงานกลาง)

ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)
Tel: 02 470 9130
Email: tuangporn.chi@kmutt.ac.th
tuangporn.chi@gmail.com

น.ส. อังคณารัตน์ กาญจนมณีนิลMs. Angkanarat Kanjanamaneenil

นักบริหารงานทั่วไป (สำนักงานกลาง)

บธ.บ. (บัญชี)
M.Sc. (Management)
Tel: 02 470 9135
Email: angkanarat.kan@kmutt.ac.th
angkanarat.kan@mail.kmutt.ac.th

น.ส.ผุดสดี ราชานนท์Ms. Putsadee Rachanon

นักบริหารงานทั่วไป (สำนักงานกลาง)

วท.บ. (เคมี)
Tel: 02 470 9135
Email: putsadee.rac@kmutt.ac.th
putsadee.rac@mail.kmutt.ac.th


น.ส. ชนากานต์ สุขกันยา

Ms. Chanakarn Sukanya

นักบริหารงานทั่วไป (สำนักงานกลาง)

บัญชีบัณฑิต (การบัญชี)
Tel: 02 470 9134
Email: chanakarn.suk@mail.kmutt.ac.th

 
น.ส.จิราพร โสมแก้วMs. Jiraporn Somkaew

นักบริหารงานทั่วไป (สำนักงานกลาง)

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
Tel: 02 470 9130
Email: jiraporn.som@kmutt.ac.th
jiraporn.som@mail.kmutt.ac.th

น.ส. อริศรา พิมใจMs. Arissara Pimjai

นักบริหารงานทั่วไป
(ศูนย์วิจัยและปฏิบัติการทดสอบวัสดุ)

Tel: 02 470 9136
Email: arissara.pimjai@gmail.com


น.ส. รัตนา อัตถสาร

Ms. Rattana Attasarn

พนักงานบริการ (สำนักงานกลาง)

Tel: 02 470 9306
Email: rattana.att@kmutt.ac.th

General Technician

นายนพสิทธิ์ ภักดีวิริยธีรกุล

Mr. Nophasit Phakdeewiriyateerakul

นายช่างเทคนิค (ทรัพยากรน้ำ)

ปวส. (ช่างกลโรงงาน)
Tel: 02 470 9300
Email: rachapol.suk@kmutt.ac.th

นายภูตะวัน ยวนานนท์

Mr. Phutawan Yawananont

นายช่างเทคนิค (โครงสร้าง)

คอ.บ. (ครุศาสตร์อุตสาหการ)
Tel: 02 470 9318
Email: phutawan.yaw@kmutt.ac.th

นายพีรพล อินทคล้าย

Mr. Peerapon Intaklay

นายช่างเทคนิค (คอนกรีต)

ทล.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
Tel: 02 470 9153,9136
Email: peerapon.int@kmutt.ac.th

น.ส.หิรัญญา ศิลาคุปต์

Ms. Hirunya Silakub

นายช่างเทคนิค (เทคนิคธรณี)

วศ.บ. (โยธา-ชลประทาน)
Tel: 02 470 9155
Email: hirunya.slk@gmail.com

น.ส.ลลิดา สมานมิตร

Ms. Lalida Samanmit

นายช่างเทคนิค (สำรวจ)

วศ.บ. (เทคโนโลยีธรณี)
Tel: 02 470 9152
Email: ninglalidasamanmit@gmail.com


นายนพสิทธิ์ ภักดีวิริยธีรกุล

Mr. Nophasit Phakdeewiriyateerakul

นายช่างเทคนิค (ทรัพยากรน้ำ)

ปวส. (ช่างกลโรงงาน)
Tel: 02 470 9300
Email: rachapol.suk@kmutt.ac.th

นายภูตะวัน ยวนานนท์Mr. Phutawan Yawananont

นายช่างเทคนิค (โครงสร้าง)

คอ.บ. (ครุศาสตร์อุตสาหการ)
Tel: 02 470 9318
Email: phutawan.yaw@kmutt.ac.th


นายพีรพล อินทคล้าย

Mr. Peerapon Intaklay

นายช่างเทคนิค (คอนกรีต)

ทล.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
Tel: 02 470 9153,9136
Email: peerapon.int@kmutt.ac.th

น.ส.หิรัญญา ศิลาคุปต์Ms. Hirunya Silakub

นายช่างเทคนิค (เทคนิคธรณี)

วศ.บ. (โยธา-ชลประทาน)
Tel: 02 470 9155
Email: hirunya.slk@gmail.com

น.ส.ลลิดา สมานมิตรMs. Lalida Samanmit

นายช่างเทคนิค (สำรวจ)

วศ.บ. (เทคโนโลยีธรณี)
Tel: 02 470 9152
Email: ninglalidasamanmit@gmail.com

Educational Technologist

นายดนัย ดามาอู

Mr. Danai Damaau

นักเทคโนโลยีการศึกษา

คอ.บ. (ครุศาสตร์เทคโนโลยี)
คอ.ม. (ครุศาสตร์เทคโนโลยี)
Tel: 02 470 9306
Email: danai.dam@kmutt.ac.th

นายดนัย ดามาอูMr. Danai Damaau

นักเทคโนโลยีการศึกษา

คอ.บ. (ครุศาสตร์เทคโนโลยี)
คอ.ม. (ครุศาสตร์เทคโนโลยี)
Tel: 02 470 9306
Email: danai.dam@kmutt.ac.th

Support Staffs Other Program

น.ส.เพ็ญศรี ม่วงชุ่ม

Ms. Pensri Maungchum

นักบริหารงานทั่วไป โครงการวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตนานาชาติ

อบ. (ภาษาไทย)
Tel: 02 470 9307
Email: pensri.mau@kmutt.ac.th
pensri.mau@mail.kmutt.ac.th

น.ส.บุญนุช ศรีวรวรรณ์

Ms. Boonyanuch Sriworawan

นักบริหารงานทั่วไป โครงการวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตนานาชาติ

วท.บ. (เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์)
Tel: 02 470 9307
Email: boonyanuch.sri@kmutt.ac.th
boonyanuch.sri@mail.kmutt.ac.th

น.ส.อุษณา เลิศพลาชัย

Ms. Aussana Lertpalachai

นักบริหารงานทั่วไป โครงการวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง

วท.บ. (เทคโนโลยีมีเดีย)
Tel: 02 470 8313
Email: aussana1901@gmail.com

นางรังสิยา หวังรุ่งเจริญ

Mrs. Rangsiya Hwangrungcharoen

พนักงานสนับสนุนบริการ โครงการวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง

Tel: 02 470 8313
Email: rangsiya.hwa@kmutt.ac.th

น.ส.ปิยะวรรณ อยู่พ่วง

Ms. Piyawan Yoopoung

นักบริหารงานทั่วไป โครงการเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

วท.บ. (จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม)
Tel: 02 470 9133
Email: piyawan.pyw17@gmail.com

น.ส.ชโลมไว้ เชียงปาละ

Ms. Chalomwai Chiangpala

นักบริหารงานทั่วไป โครงการเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

วท.บ. (จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม)
Tel: 02 470 9133
Email: chalomwai.cpl@gmail.com


น.ส.เพ็ญศรี ม่วงชุ่ม

Ms. Pensri Maungchum

นักบริหารงานทั่วไป โครงการวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตนานาชาติ

อบ. (ภาษาไทย)
Tel: 02 470 9307
Email: pensri.mau@kmutt.ac.th
pensri.mau@mail.kmutt.ac.th


น.ส.บุญนุช ศรีวรวรรณ์

Ms. Boonyanuch Sriworawan

นักบริหารงานทั่วไป โครงการวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตนานาชาติ

วท.บ. (เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์)
Tel: 02 470 9307
Email: boonyanuch.sri@kmutt.ac.th
boonyanuch.sri@mail.kmutt.ac.th


น.ส.อุษณา เลิศพลาชัย

Ms. Aussana Lertpalachai

นักบริหารงานทั่วไป โครงการวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง

วท.บ. (เทคโนโลยีมีเดีย)
Tel: 02 470 8313
Email: aussana1901@gmail.com


นางรังสิยา หวังรุ่งเจริญ

Mrs. Rangsiya Hwangrungcharoen

พนักงานสนับสนุนบริการ โครงการวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง

Tel: 02 470 8313
Email: rangsiya.hwa@kmutt.ac.th


น.ส.ปิยะวรรณ อยู่พ่วง

Ms. Piyawan Yoopoung

นักบริหารงานทั่วไป โครงการเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

วท.บ. (จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม)
Tel: 02 470 9133
Email: piyawan.pyw17@gmail.com


น.ส.ชโลมไว้ เชียงปาละ

Ms. Chalomwai Chiangpala

นักบริหารงานทั่วไป โครงการเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

วท.บ. (จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม)
Tel: 02 470 9133
Email: chalomwai.cpl@gmail.com