เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา - ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา

Central Office

นางตวงพร ชินณะราศรี

Mrs. Tuangporn Chinnarasri

ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน (สำนักงานกลาง)

ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)
Tel: 02 470 9130
Email: tuangporn.chi@kmutt.ac.th
tuangporn.chi@gmail.com

น.ส. อังคณารัตน์ กาญจนมณีนิล

Ms. Angkanarat Kanjanamaneenil

นักบริหารงานทั่วไป (สำนักงานกลาง)

บธ.บ. (บัญชี) M.Sc. (Management)
Tel: 02 470 9135
Email: angkanarat.kan@kmutt.ac.th
angkanarat.kan@mail.kmutt.ac.th

น.ส. ฐิติพร มะรังสี

Ms. Thitiporn Marangsee

นักบริหารงานทั่วไป (สำนักงานกลาง)

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์)
Tel: 02 470 9135
Email: thitiporn.mar@mail.kmutt.ac.th

น.ส. ชนากานต์ สุขกันยา

Ms. Chanakarn Sukanya

นักบริหารงานทั่วไป (สำนักงานกลาง)

บัญชีบัณฑิต (การบัญชี)
Tel: 02 470 9134
Email: chanakarn.suk@mail.kmutt.ac.th

น.ส.จิราพร โสมแก้ว

Ms. Jiraporn Somkaew

นักบริหารงานทั่วไป
(ศูนย์วิจัยและปฏิบัติการทดสอบวัสดุ)

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
Tel: 02 470 9136
Email: jiraporn.som@kmutt.ac.th
jiraporn.som@mail.kmutt.ac.th

น.ส. รัตนา อัตถสาร

Ms. Rattana Auttasarn

พนักงานบริการ (สำนักงานกลาง)

Tel: 02 470 9306
Email: rattana.att@kmutt.ac.th

นางตวงพร ชินณะราศรี

Mrs. Tuangporn Chinnarasri

ผู้ปฏิบัติงานบริหารชำนาญงาน (สำนักงานกลาง)

ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)
Tel: 02 470 9130
Email: tuangporn.chi@kmutt.ac.th
tuangporn.chi@gmail.com

น.ส. อังคณารัตน์ กาญจนมณีนิล

Ms. Angkanarat Kanjanamaneenil

นักบริหารงานทั่วไป (สำนักงานกลาง)

บธ.บ. (บัญชี) M.Sc. (Management)
Tel: 02 470 9135
Email: angkanarat.kan@kmutt.ac.th
angkanarat.kan@mail.kmutt.ac.th

น.ส. ฐิติพร มะรังสี

Ms. Thitiporn Marangsee

นักบริหารงานทั่วไป (สำนักงานกลาง)

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์)
Tel: 02 470 9135
Email: thitiporn.mar@mail.kmutt.ac.th


น.ส. ชนากานต์ สุขกันยา
Ms. Chanakarn Sukanyaนักบริหารงานทั่วไป (สำนักงานกลาง)บัญชีบัณฑิต (การบัญชี)
Tel: 02 470 9134
Email: chanakarn.suk@mail.kmutt.ac.th

น.ส.จิราพร โสมแก้ว

Ms. Jiraporn Somkaew

นักบริหารงานทั่วไป
(ศูนย์วิจัยและปฏิบัติการทดสอบวัสดุ)

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
Tel: 02 470 9136
Email: jiraporn.som@kmutt.ac.th
jiraporn.som@mail.kmutt.ac.th

น.ส. รัตนา อัตถสาร

Ms. Rattana Auttasarn

พนักงานบริการ (สำนักงานกลาง)

Tel: 02 470 9306
Email: rattana.att@kmutt.ac.th

General Technician

นายรัชพล สุขจันทร์

Mr. Rachapol Sukjan

นายช่างเทคนิค (ทรัพยากรน้ำ)

ปวส. (ช่างกลโรงงาน)
Tel: 02 470 9300
Email: rachapol.suk@kmutt.ac.th

นายภูตะวัน ยวนานนท์

Mr. Phutawan Yawananont

นายช่างเทคนิค (โครงสร้าง)

คอ.บ. (ครุศาสตร์อุตสาหการ)
Tel: 02 470 9318
Email: phutawan.yaw@kmutt.ac.th

นายณัฐนันท์  วงศ์อนันต์

Mr. Natthanan Wonganan

นายช่างเทคนิค (สำรวจ)

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
Tel: 02 470 9152
Email: natthanan.won@kmutt.ac.th

นายพีรพล อินทคล้าย

Mr. Peerapon Intaklay

นายช่างเทคนิค (คอนกรีต)

ทล.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
Tel: 02 470 9153,9136
Email: peerapon.int@kmutt.ac.th

 

นายภูตะวัน ยวนานนท์

Mr. Phutawan Yawananont

นายช่างเทคนิค (โครงสร้าง)

คอ.บ. (ครุศาสตร์อุตสาหการ)
Tel: 02 470 9318
Email: phutawan.yaw@kmutt.ac.th

นายณัฐนันท์  วงศ์อนันต์

Mr. Natthanan Wonganan

นายช่างเทคนิค (สำรวจ)

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
Tel: 02 470 9152
Email: natthanan.won@kmutt.ac.th


นายพีรพล อินทคล้าย
Mr. Peerapon Intaklayนายช่างเทคนิค (คอนกรีต)ทล.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
Tel: 02 470 9153,9136
Email: peerapon.int@kmutt.ac.th
 

Educational Technologist

นายดนัย ดามาอู

Mr. Danai Damaau

นักเทคโนโลยีการศึกษา

คอ.บ. (ครุศาสตร์เทคโนโลยี)
คอ.ม. (ครุศาสตร์เทคโนโลยี)
Tel: 02 470 9306
Email: danai.dam@kmutt.ac.th

นายดนัย ดามาอู

Mr. Danai Damaau

นักเทคโนโลยีการศึกษา

คอ.บ. (ครุศาสตร์เทคโนโลยี)
คอ.ม. (ครุศาสตร์เทคโนโลยี)
Tel: 02 470 9306
Email: danai.dam@kmutt.ac.th

Support Staffs Other Program

น.ส.เพ็ญศรี ม่วงชุ่ม

Ms. Pensri Maungchum

นักบริหารงานทั่วไป โครงการวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตนานาชาติ

อบ. (ภาษาไทย)
Tel: 02 470 9307
Email: pensri.mau@kmutt.ac.th
pensri.mau@mail.kmutt.ac.th

น.ส.บุญนุช ศรีวรวรรณ์

Ms. Boonyanuch Sriworawan

นักบริหารงานทั่วไป โครงการวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตนานาชาติ

วท.บ. (เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์)
Tel: 02 470 9307
Email: boonyanuch.sri@kmutt.ac.th
boonyanuch.sri@mail.kmutt.ac.th

  น.ส.จิตเรศ ดำรงรัตน์

Ms. Jittaret Damrongrat

ผู้จัดการโครงการวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง

น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต)
วศ.บ. (โยธา)วศ.ม. (วิศวกรรมและบริหารงานก่อสร้าง)
Tel: 02 470 8313
Email: jittaret.dam@kmutt.ac.th
j.damrongrat@gmail.com

น.ส.อริสา นิ่มประคอง

Ms. Arisa Nimprakhong

นักบริหารงานทั่วไป โครงการวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั่วไป)
Tel: 02 470 8313
Email: Arisa.nim@kmutt.ac.th
arisa.nim@mail.kmutt.ac.th

นางรังสิยา หวังรุ่งเจริญ

Mrs. Rangsiya Hwangrungcharoen

พนักงานสนับสนุนบริการ โครงการวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง

Tel: 02 470 8313
Email: rangsiya.hwa@kmutt.ac.th

นางสุชาดา ไวยวุทธิ

Mrs. Suchada Vaiyawutthi

ผู้จัดการโครงการเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)
Tel: 02 470 9133
Email: suchada.vai@kmutt.ac.th

น.ส.ผุดสดี ราชานนท์

Ms. Putsadee Rachanon

นักบริหารงานทั่วไป โครงการเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

วท.บ. (เคมี)
Tel: 02 470 9133
Email: putsadee.rac@kmutt.ac.th
putsadee.rac@mail.kmutt.ac.th

น.ส.เพ็ญศรี ม่วงชุ่ม

Ms. Pensri Maungchum

นักบริหารงานทั่วไป โครงการวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตนานาชาติ

อบ. (ภาษาไทย)
Tel: 02 470 9307
Email: pensri.mau@kmutt.ac.th
pensri.mau@mail.kmutt.ac.th

น.ส.บุญนุช ศรีวรวรรณ์

Ms. Boonyanuch Sriworawan

นักบริหารงานทั่วไป โครงการวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตนานาชาติ

วท.บ. (เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์)
Tel: 02 470 9307
Email: boonyanuch.sri@kmutt.ac.th
boonyanuch.sri@mail.kmutt.ac.th

 

น.ส.จิตเรศ ดำรงรัตน์

Ms. Jittaret Damrongrat

ผู้จัดการโครงการวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง

น.บ. (นิติศาสตรบัณฑิต)
วศ.บ. (โยธา)วศ.ม. (วิศวกรรมและบริหารงานก่อสร้าง)
Tel: 02 470 8313
Email: jittaret.dam@kmutt.ac.th
j.damrongrat@gmail.com

น.ส.อริสา นิ่มประคอง

Ms. Arisa Nimprakhong

นักบริหารงานทั่วไป โครงการวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั่วไป)
Tel: 02 470 8313
Email: arisa.nim@kmutt.ac.th
arisa.nim@mail.kmutt.ac.th

นางรังสิยา หวังรุ่งเจริญ

Mrs. Rangsiya Hwangrungcharoen

พนักงานสนับสนุนบริการ โครงการวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง

Tel: 02 470 8313
Email: rangsiya.hwa@kmutt.ac.th

นางสุชาดา ไวยวุทธิ

Mrs. Suchada Vaiyawutthi

ผู้จัดการโครงการเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)
Tel: 02 470 9133
Email: suchada.vai@kmutt.ac.th

น.ส.ผุดสดี ราชานนท์

Ms. Putsadee Rachanon

นักบริหารงานทั่วไป โครงการเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

วท.บ. (เคมี)
Tel: 02 470 9133
Email: putsadee.rac@kmutt.ac.th
putsadee.rac@mail.kmutt.ac.th