คณะผู้บริหาร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา - ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คณะผู้บริหาร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

คณะผู้บริหาร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

รศ. ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์

Assoc. Prof. Dr. Sutat  Leelataviwat

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา

วศ.บ. โยธา, จุฬาฯ
M.S. (Civil , U. of Michigan)
Ph.D.(Civil , U. of Michigan)
Tel: 02 470 9131
Email: sutat.lee@kmutt.ac.th

ผศ. ดร.ดวงฤดี โฆษิตกิตติวงศ์ ก้องกิจกุล

Asst. Prof. Dr. Duangrudee  Kositgittiwong Kongkitkul

เลขานุการภาควิชาวิศวกรรมโยธา

วศ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 1)
โยธา, มจธ.
ปร.ด.(โยธา, มจธ.)
Tel: 02 470 9310
Email: duangrudee.kos@kmutt.ac.th

ผศ. ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

Asst. Prof. Dr. Santi  Charoenpornpattana

ผอ. โครงการวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง

วศ.บ.โยธา, มจธ.
M.Eng. (CM, AIT)
Ph.D. (Civil, U. of Tokyo.)
Tel: 02 470 9151
Email: santi.cha@kmutt.ac.th

ผศ. ดร.อภินัติ อัชกุล

Assist. Prof. Dr. Aphinat   Ashakul

ผอ. โครงการวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตนานาชาติ

วศ.บ. โยธา, จุฬาฯ
M.Eng (Civil, IIT)
Ph.D. (Civil, Virginia Tech)
Tel: 02 470 9148
Email: aphinat.ash@kmutt.ac.th

  รศ. ดร.อำพล การุณสุนทวงษ์

Assoc. Prof. Dr. Ampol   Karoonsoontawong

ผอ. โครงการเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

B.Eng. (Honors) Civil Engineering,Chulalongkorn University
M.S. Transportation Engineering,University of Texas at Austin
Ph.D.Transportation Engineering,University of Texas at Austin
Tel: 02 470 9150
Email: ampol.kar@kmutt.ac.th, ampolk@gmail.com

 

รศ. ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์

Assoc. Prof. Dr. Sutat  Leelataviwat

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา

วศ.บ. โยธา, จุฬาฯ
M.S. (Civil , U. of Michigan)
Ph.D.(Civil , U. of Michigan)
Tel: 02 470 9131
Email: sutat.lee@kmutt.ac.th

ผศ. ดร.ดวงฤดี โฆษิตกิตติวงศ์ ก้องกิจกุล

Asst. Prof. Dr. Duangrudee  Kositgittiwong Kongkitkul

เลขานุการภาควิชาวิศวกรรมโยธา

วศ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 1)
โยธา, มจธ.
ปร.ด.(โยธา, มจธ.)
Tel: 02 470 9310
Email: duangrudee.kos@kmutt.ac.th

ผศ. ดร.สันติ  เจริญพรพัฒนา

Asst. Prof. Dr. Santi  Charoenpornpattana

ผอ. โครงการวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง

วศ.บ.โยธา, มจธ.
M.Eng. (CM, AIT)
Ph.D. (Civil, U. of Tokyo.)
Tel: 02 470 9151
Email: santi.cha@kmutt.ac.th

ผศ. ดร.อภินัติ อัชกุล

Assist. Prof. Dr. Aphinat   Ashakul

ผอ. โครงการวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตนานาชาติ

วศ.บ. โยธา, จุฬาฯ
M.Eng (Civil, IIT)
Ph.D. (Civil, Virginia Tech)
Tel: 02 470 9148
Email: aphinat.ash@kmutt.ac.th

รศ. ดร.อำพล การุณสุนทวงษ์

Assoc. Prof. Dr. Ampol   Karoonsoontawong

ผอ. โครงการเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา

B.Eng. (Honors) Civil Engineering,Chulalongkorn University
M.S. Transportation Engineering,University of Texas at Austin
Ph.D.Transportation Engineering,University of Texas at Austin
Tel: 02 470 9150
Email: ampol.kar@kmutt.ac.th, ampolk@gmail.com