ผู้เชี่ยวชาญ/อาจารย์พิเศษ

Specialists

  ผศ.อุดมศักดิ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ผู้เชี่ยวชาญชาวไทย ประจําสาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ

วศ.บ. (โยธา, จุฬาฯ)
M.Eng. (U. of Alberta, Canada)
Tel: 02 470 9142

อ. เอกชัย ภัทรวงศ์ไพบูลย์

Aj. Aikachai Pattarawongpiboon

หัวหน้าศูนย์ทดสอบภาควิชาวิศวกรรมโยธา

วศ.บ.โยธา, มอ.
วศ.ม. โยธา, มจธ.
Tel: 02 470 9301
Email: aikachai.pat@kmutt.ac.th

 
ผศ.อุดมศักดิ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ผู้เชี่ยวชาญชาวไทย ประจําสาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ

วศ.บ. (โยธา, จุฬาฯ)
M.Eng. (U. of Alberta, Canada)
Tel: 02 470 9142

อ. เอกชัย ภัทรวงศ์ไพบูลย์

Aj. Aikachai Pattarawongpiboon

หัวหน้าศูนย์ทดสอบภาควิชาวิศวกรรมโยธา

วศ.บ.โยธา, มอ.
วศ.ม. โยธา, มจธ.
Tel: 02 470 9301
Email: aikachai.pat@kmutt.ac.th