ขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร.ดวงฤดี โฆษิตกิตติวงศ์ ก้องกิจกุล ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพจากประเทศอังกฤษ (UK PSF)

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ
ผศ. ดร.ดวงฤดี โฆษิตกิตติวงศ์ ก้องกิจกุล
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
ได้รับการรับรองคุณภาพด้านการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพจากประเทศอังกฤษ
The United Kingdom Professional Standards Framework (UK PSF) ในระดับ Senior Fellow
คนที่สองของมหาวิทยาลัยจากสถาบัน Advance HE

Categories: ข่าวสาร,ความสำเร็จ,งานศิษย์เก่า