admin_civil_kmutt, Author at ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา มจธ. ห่วงใยนักศึกษา แม้ได้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 ไปแล้ว ความคุ้มครองประกันภัยส่วนบุคคลคุ้มครองการติดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงคุ้มครองถึง 24 มี.ค. 2565 เวลา 24.00 น. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานกิจการนักศึกษา 0-2470-8110 สำนักงานกิจการนักศึกษา มจธ.
Read More

📢📢ประชาสัมพันธ์ทุน📍📍 ❗️ทุนช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อการศึกษาเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 (COVID-19 Emergency Relief Bursary) ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 ) เพื่อสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายที่มีความจำเป็นต่อการศึกษา สำหรับรองรับการศึกษาจากระยะไกล❗️ 🔰มจธ. จะช่วยเหลือนักศึกษาตามความจำเป็นเหมาะสม จำนวนเงินไม่เกินเดือนละ 2,000 บาท ทั้งนี้หากนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ส่งเสียตนเองเรียนมาระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี เห็นควรได้รับพิจารณาสูงสุด เดือนละสูงสุด 4,000 บาท ระยะเวลาการสนับสนุนทุนการศึกษาไม่เกิน 3 เดือนต่อภาคการศึกษา (เริ่มให้ทุนเดือนแรก ในเดือนสิงหาคม 2564) 🔰คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน 1. เป็นนักศึกษาวศ.โยธาทุกระดับการศึกษาของ มจธ. 2. ขาดรายได้จากการทำงานพิเศษหรือผู้อุปการะขาดรายได้ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 3. ต้องแสดงข้อมูลความจำเป็นประกอบการพิจารณาเพื่อรับทุน 📌ลิงก์รับสมัครสำหรับนศ.วศ.โยธา https://forms.gle/VakcHPvZsiaDXUwE6 🤍 📌หมดเขตรับสมัครรอบที่ 3.1 ในวันศุกร์ที่ 6 ส.ค. 64 เวลา 16:30 น.📌 📝พร้อมแล้วกรอกข้อมูลอัพโหลดได้เลย 💙💙💙
Read More

เมื่อวันพุธที่ 21 กรกฏาคม 2564 โครงการวิศวกรอาสา มูลนิธิเพื่อการพัฒนา มจธ. จัดบรรยายพิเศษในรูปแบบออนไลน์ให้กับ บมจ. คริสเตียนี แอนด์นีลเส้นท์ (ประเทศไทย) ในหัวข้อ การบริหารโครงการ ประเภทงานก่อสร้างอาคารสูง สำหรับผู้รับเหมาก่อสร้าง..มีผู้เข้ารับฟังจำนวน 242 ท่าน..(ผู้รับฟังคือ.วิศวกร สถาปนิกและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆจำนวน 8 สถาบัน รวมทั้งนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.จำนวน 30 คน) โดยได้รับรับเกียรติจาก อาจารย์ณัฐนนท์ รัตนไชย ประธานหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมทมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคง ธัญบุรี และอนุกรรมการสาขาบริหารงานก่อสร้าง ของ วิศวกรรมสถายแห่งประเทศไทย(วสท.) และคุณอังคาร จินโรจน์ ผู้อำนวยการโครงการก่อสร้าง บริษัทแสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด และอนุกรรมการสาขาบริหารงานก่อสร้าง ของ วิศวกรรมสถายแห่งประเทศไทย(วสท.) ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรและบรรยายในครั้งนี้
Read More

โครงการวิศวกรอาสา มูลนิธิเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอนำเสนอวิดีโอองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมในหัวข้อ "EP.21 การดัดแปลงอาคารอย่างไรให้ถูกกฎหมาย" วารสาร : https://issuu.com/fkmutt/docs/final
Read More

ในเทอม 1/2564 การลงทะเบียนปกติและเพิ่ม-ลดเปลี่ยนกลุ่มเรียน นักศึกษาจะเลือกได้ที่Step1 เท่านั้น แต่จะมีชื่อเข้าเรียนก่อน โดยต้องเข้าระบบเพื่อยืนยันการลงทะเบียนให้สมบูรณ์ ในวันที่ 25-30 ส.ค. 2564 หากนักศึกษาไม่มากดยืนยันการลงทะเบียนในช่วงเวลาดังกล่าว จะถือว่าลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ ข้อมูลการเลือกรายวิชาจะถูกยกเลิก ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนเรียน กำหนดการลงทะเบียน TH : https://regis.kmutt.ac.th/enroll/regis-Acayear2021TH.jpg EN : https://regis.kmutt.ac.th/enroll/regis-Acayear2021EN.jpg New ACIS (students) : https://sinfo.kmutt.ac.th/ Download Form : https://regis.kmutt.ac.th/web/form/ FAQ : https://sites.google.com/view/qa-ro-kmutt/
Read More

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา “มูลนิธิชิน โสภณพนิช” ประจำปีการศึกษา 2564 https://sfa.kmutt.ac.th/sfanews060764_1/ มูลนิธิชิน โสภณพนิช มีความประสงค์สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่มีความประพฤติเรียบร้อย ขยันหมั่นเพียร มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี และขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีโอกาสได้ศึกษาในระดับอุดมศึกษาจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร จำนวน 3 ทุน มูลค่าทุนละ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน ศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ในปีการศึกษา 2564 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.75 ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา หรือมีปัญหาทางการเงินที่เกี่ยวกับการศึกษา มีความประพฤติดี เป็นผู้มีจริยธรรม และไม่เคยมีพฤติกรรมกระทำผิดวินัย ต้องไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาอื่น ยกเว้นกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา **สามารถเข้าร่วม/ช่วยเหลือกิจกรรมตามที่กำหนดได้ มิฉะนั้นจะขอพิจารณาระงับทุนการศึกษา** กำหนดการรับสมัครขอรับทุนการศึกษา เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 5 – 20 กรกฎาคม 2564 ยื่นเอกสารการสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ ภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564
Read More

📢📢ประชาสัมพันธ์ช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ 📍การติดต่อเจ้าหน้าที่ภาควิชาฯ (ตรี โท เอก) 📍ลิงก์สำหรับนักศึกษาส่งเอกสารใบคำร้อง และเอกสารอื่นถึงภาควิชาฯ https://forms.gle/VakcHPvZsiaDXUwE6 เริ่มใช้ 2/2563 เป็นต้นไป 🤍 Website: https://ce.kmutt.ac.th FB: CIVIL KMUTT Instagram: CEKMUTT LINE Official Account: @CEKMUTT
Read More