admin_civil_kmutt, Author at ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประกาศภาควิชาวิศวกรรมโยธา ที่ 29/2566 รายชื่อนักเรียนโครงการค่ายวิศวกรโยธารุ่นเยาว์ 2B-KMUTT : Civil Camp รุ่นที่ 17 และรุ่นที่ 18 ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา ประจำปีการศึกษา 2567 ได้กำหนดให้มีการสอบสัมภาษณ์ในวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2566 ผ่านโปรแกรม ZOOM เวลา 9.00 - 12.00 น. ซึ่งนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องนำหลักฐานแสดงผลการเรียน ตั้งแต่ชั้น ม. 4 – ม. 6 (ภาคการศึกษาที่ 1) รวมทั้งสิ้น 5 ภาคการศึกษา ส่งมายังอีเมล์ angkanarat.kan@mail.kmutt.ac.th ภายในวันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2566 และเตรียม Portfolio นำเสนอผ่านโปรแกรม ZOOM ในวันสอบสัมภาษณ์ด้วย
Read More

On November 21, 2023 Mr. Yoshida Taku (CEO) and Mr.Jose Froilan (Engineer) from Yoshida survey and design Co., Ltd. visited Department of Civil Engineering, KMUTT, and were welcome by Dr.Julapot Chiravachradej, Head of Department, and his colleagues. The needs of students in the university to have experiences and OJT (On-the-Job Training) programs were discussed along with examples of OJT programs that Yoshida Survey and Design…
Read More

“เดินคนเดียวเดินได้เร็ว เดินพร้อมกันเดินได้ไกล” ….. คุณวิชัย ประมวญสมบัติ แนะนำตัว “รุ่นพี่” สวัสดีครับ พี่ “วิชัย ประมวญสมบัติ” เข้าบางมดปี 2532 รุ่นที่ 30 ครับ สมัยนั้นเรียกสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา เป็นหลักสูตร 4 ปีรุ่นแรก เข้ามาเลยเจอรุ่นพี่ปี 2,3,4,5 และ 6,7,8 ประปรายครับ และเป็นรุ่นแรกที่แยกภาควิชาตั้งแต่สอบ Entrance รู้เลยว่าได้เรียนช่างอะไร ปัจจุบันทำงานที่ บริษัท อาคาร 33 จำกัด ตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการ เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างงานอาคารกับทางราชการครับ ความทรงจำสมัยเรียนที่ “บางมด” เป็นอย่างไร สมัยเรียน บางมดเป็นสถาบันเฉพาะทาง มีนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ รุ่นละประมาณ 400 คน คณะวิทยาศาสตร์รุ่นละ 160 คน ทำให้รู้จักกันแทบหมด แล้วใช้เวลาที่บางมดกันตลอดวัน เพราะลงช็อปกันทั้งวัน พี่ๆ ทั้งในภาค และต่างภาคก็ช่วยเหลือรุ่นน้องตลอด ในรุ่นเดียวกันรู้จักจำหน้ากันได้ทุกคน แต่เรียนกันหนักมาก อาจารย์เก่งๆ เยอะมาก แต่ยังเชิญอาจารย์เฉพาะทางมาอีก ทั้งจากกรมทางหลวง กรมชลประทาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำได้ว่าเพื่อนที่เครื่องกล อุตสาหการ ไฟฟ้าเรียนกัน 170 กว่าหน่วยกิต ใน…
Read More

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้จัดแนะแนวการฝึกงานให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 โดยได้รับเกียรติจากบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และบรัษัท 27 วิศวกรรม จำกัด ผู้นำด้านการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย มาประชาสัมพันธ์ให้นิสิตนักศึกษาทั้งชายและหญิง ระดับชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา ร่วมฝึกงาน เรียนรู้กระบวรการปฏิบัติงานจริงที่เกี่ยวข้องกับทักษะความรู้ด้านวิศวกรรม และการดำเนินกิจการ โดยกิจกรรมครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 60 คน ณ อาคารเรียนรวม5 ชั้น 5 ห้อง  CB50511
Read More

ภาควิชาโยธาจัดค่ายวิศวกรโยธารุ่นเยาว์ “Civil Camp” ภายใต้เครือข่ายของโครงการ 2B-KMUTT ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 18 โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษา ปีที่   5 - 6 สายวิทยาศาสตร์ ได้เข้ามาร่วมกันทำกิจกรรมกับคณาจารย์และรุ่นพี่นักศึกษาปัจจุบันของภาควิชา ฯ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนเหล่านี้ได้เข้ามาสัมผัสกับวิถีชีวิตด้านวิศวกรโยธา ได้รู้แนวทางในการทำงานรวมถึงความก้าวหน้าในอาชีพการงาน กิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะทำให้นักเรียนเหล่านี้ได้รับความรู้เพิ่มเติมอย่างมากแล้ว ยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะใช้ในการคัดเลือกนักศึกษาโดยให้สมัครตรงที่ภาควิชาวิศวกรรมโยธาด้วย โดยในกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมโพธิ อยู่ไว ประธานโครงการฯ กล่าววัตถุประสงค์โครงการ ผศ. ดร.อภินัติ อัชกุล ผู้อำนวยการโครงการวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตนานาชาติ กล่าวต้อนรับ และ คุณธีระ ทองวิไล กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจทาวน์เฮ้าส์ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) กล่าวเปิดงาน กิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนักเรียน นักศึกษาพี่เลี้ยง รวมไปถึงบุคลากร ทั้งสิ้นกว่า 60 คน โดยได้มีกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 ถึง วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565
Read More

***สอบวิชา CVE 401 Civil Engineering Capstone Project Proposal 1/2566 วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2566*** เอกสารที่ต้องจัดส่ง 1. รูปเล่มฉบับสมบูรณ์ โดยมีบทที่ 1-3 2. บทสรุปผู้บริหาร โดยมีรายละเอียด ดังนี้ รายละเอียด หลักสูตรปกติ - ภาพรวม ที่มาของปัญหา ขอบเขตของงาน และผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ - วิธีการที่ใช้ในการทำงาน อุปกรณ์/โปรแกรมที่ใช้ - ผลกระทบที่โปรเจ็คมีต่อวงการวิศวกรรม สังคมและสิ่งแวดล้อม รายละเอียด หลักสูตรนานาชาติ - Overall, history/project statement, scope and expected results of the project - Project methodology and equipment/tools/program used in the project - Expected project impact on engineering, society, and…
Read More

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 คณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) นำโดย ศ.ดร.สมชาย ชูชีพสกุล รศ.เกษม เพชรเกตุ และ รศ.เอนก  ศิริพานิชกร ร่วมเป็นเจ้าภาพงานทอดกฐินประจำปี พ.ศ. 2566 โดยยอดบริจาคจากสาธุชนทั่วทุกทิศเป็นเงิน 1,599,474.81 บาท และมีเงินจากชมรมฯ และ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ร่วม 242,553.81 บาท ณ วัดแทนวันดีเจริญสุข แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
Read More

นักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฯ กรอกแบบฟอร์มตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ ที่ลิ้งก์ https://forms.gle/UPgqxipKbs1iAJnN7 และอัพโหลดแบบฟอร์มตอบรับที่กรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยผู้ปกครองต้องเซ็นชื่ออนุญาตให้นักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ลิงก์ตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ ข้างต้น แบบฟอร์มตอบรับโครงการเข้าค่ายวิศวกรโยธารุ่นเยาว์ 2B-KMUTT : Civil Camp รุ่นที่ 18 หมายเหตุ : สแกนแบบฟอร์มตอบรับผ่านเครื่องสแกนเนอร์ ไฟล์นามสกุล PDF หรือ ถ่ายรูปให้สามารถมองเห็นข้อความได้ชัดเจน ขนาดไม่เกิน 10 MB เท่านั้น
Read More

วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2566 น้องๆนักเรียนจากโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 61 คน  เข้าเยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมโยธาและห้องปฏิบัติการต่างๆของภาควิชาวิศวกรรมโยธา โดยมี ดร.พีรสิทธิ์        มหาสุวรรณชัย  อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมโครงสร้าง บรรยายให้ความรู้และแนะนำข้อมูลต่างๆของภาควิชาฯให้แก่น้องๆนักเรียน หลังจากบรรยายเสร็จสิ้นได้พาเยี่ยมชมตามห้องปฏิบัติการต่างๆ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการโครงสร้าง ห้องปฏิบัติการสำรวจ ห้องปฏิบัติการชลศาสตร์ ห้องปฏิบัติการเทคนิคธรณี  ห้องปฏิบัติการคอนกรีต และห้องปฏิบัติการทดสอบแรงดึงเหล็ก กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเพิ่มพูมความรู้มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ผ่านกิจกรรมต่างๆและค่านิยมที่พึงประสงค์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (SMART) ของโรงเรียนฯ เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของน้องๆนักเรียนต่อไป โดยที่น้องๆนักเรียนจะได้เข้ามาดูสถานศึกษาจริง ห้องปฎิบัติการจริง และได้พูดคุยสอบถามกับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ โดยตรงโดยมีบรรยากาศเป็นแบบกันเอง
Read More