admin_civil_kmutt, Author at ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) และ สนข. จัดการอบรม และ Workshop ในโครงการ Thailand Clean Mobility Program หัวข้อ การขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำด้วยนโยบายคมนาคม ขอเชิญเยาวชน นิสิต นักศึกษาทุกระดับเข้าร่วมการอบรมและกิจกรรม Workshop ในวันที่ 5 และ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00-16.00 น. ที่ศูนย์กลางนวัตกรรมทางสังคมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU Social Innovation Hub) อาคารวิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ (ติดกับคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ) โดยมีกำหนดการดังนี้ 5 ก.ค. 2565 -ปัญหาจราจรและผลกระทบในด้านต่างๆ (การบรรยาย/วิดีทัศน์) -ทำไมการแก้ปัญหาในอดีตจึงไม่ประสบความสำเร็จ (กิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น) -นโยบายทางเลือก: Congestion Charge และความเป็นไปได้ในไทย (การบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญชาวไทย/ต่างประเทศ) -กิจกรรมกลุ่ม 7 ก.ค. 2565 -นโยบาย Congestion Charge เพื่อลดปัญหาจราจรและมลภาวะในกรุงเทพมหานคร (นำเสนองานกลุ่ม) -วิสัยทัศน์ร่วมเกี่ยวกับนโยบาย Congestion Charge ในกรุงเทพมหานคร…
Read More

เปิดรับสมัครทุนการศึกษาสิริวิริยา ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักศึกษาสู้ชีวิต ที่มีความขยันหมั่นเพียร วิริยะอุตสาหะ มุ่งมั่นในการศึกษาเล่าเรียน แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ได้มีโอกาสทางการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี วศ.โยธา ชั้นปีที่ 2-4 สามารถสมัครขอรับทุนการศึกษาสิริวิริยา ประจำปีการศึกษา 2565 ได้ตั้งแต่บัดนี้ – หมดเขตรับสมัคร พฤหัสบดีที่ 7 ก.ค. 65 ดาวน์โหลดใบสมัครและคุณสมบัติ: (Link) ลิงก์ส่งใบสมัคร https://forms.gle/RjHCEyyn4CKXwTVW8 หลักฐานการสมัคร 1. ใบสมัครขอรับทุน (วิธีแนบรูปถ่ายในไฟล์ PDF ให้ นศ.บันทึกรูปตนเองจาก NewACIS) จากนั้น กด Add image ในไฟล์ PDF 2. ขอใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ผ่าน Mod Link ด้วยตนเอง: https://regis.kmutt.ac.th/web/ModLink/ หรือ https://www.facebook.com/KMUTT/posts/10157088285573581/ 3. แบบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมจากระบบ NewACIS: Export จากระบบหรือ CapturePageได้ (ถ้ามี) 4. ใบรับรองของอ.ที่ปรึกษาหน้าสุดท้าย ให้ นศ. กรอกเพียง 2 บรรทัดแรก และยังไม่ต้องเสนอ อ.ที่ปรึกษาลงนาม 4.…
Read More

ใบสมัครขอรับทุนการศึกษามูลนิธิชิน โสภณพนิช ปีการศึกษา 2565 สามารถสมัครได้ที่ (ลิงก์สำหรับสมัคร) หมดเขตรับสมัคร วันที่ 7 กรกฏาคม 2565 หมายเหตุ :  ให้นักศึกษาส่งเอกสารมายังลิงก์ที่กำหนด เพื่อพิจารณาอนุมัติจากทางภาควิชาฯก่อน
Read More

ช่องทางส่งเอกสารมายังภาควิชาฯ หมายเหตุ : ขอให้นักศึกษาทำการส่งเอกสารมายังที่ภาควิชาฯก่อน เพื่อให้คณะกรรมตรวจสอบและคัดเลือกก่อน รับสมัคร 6-15 พฤษภาคม 2565 คัดเลือก 17-18 พฤษภาคม 2565 ประกาศรายชื่อ+เข้าไปกรอกระบบ New Acis 19-20 พฤษภาคม 2565 ข้อมูลจากงานทุนการศึกษา มจธ.
Read More

แบบคำขอรับทุนการศึกษา ตัวอย่าง VDO ส่งเอกสารรับสมัครทุนและ Clip VDO ได้ที่
Read More

ครม.ตั้ง "สันติ เจริญพรพัฒนา" นั่งผอ.สถาบันวิจัยระบบรางฯ องค์การมหาชนสังกัด "คมนาคม" ลุยภารกิจพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางทั้งผลิตชิ้นส่วน ซ่อมบำรุง พัฒนาองค์ความรู้ รถไฟ EV ภายในประเทศ รายงานข่าวแจ้งว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 2565 ได้มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งนายสันติ เจริญพรพัฒนา เป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (สทร.) ตามที่คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนเสนอ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป โดยสัญญาจ้างมีระยะเวลา 4 ปี สำหรับสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (สทร.) ถือเป็นองค์การมหาชนแรกภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคม ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวคมนาคม โดยมีหน้าที่ 1. จัดทำยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีระบบรางของประเทศ 2. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 3. พัฒนามาตรฐานระบบทดสอบ 4. ร่วมมือกับองค์กรทั้งในและต่างประเทศในการพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง 5. พัฒนาบุคลากรด้านระบบราง และ 6. จัดทำฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีระบบราง โดยมีเป้าหมายในการดำเนินการ ได้แก่ การวิจัยชิ้นส่วนในระบบรางเพื่อให้สามารถผลิตรถไฟในประเทศ (Local Content) ได้ตามนโยบาย Thai First รวมทั้งการวิจัยเพื่อสร้างรถไฟ EV มาใช้ในประเทศไทย พร้อมกับการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน และโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน สำหรับ นายสันติ เจริญพรพัฒนา ว่าที่ผอ.สถาบันวิจัยฯ ระบบราง มีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา…
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ขอขอบคุณนักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม จนได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับหนึ่งในด้าน Civil and Structural Engineering ในประเทศไทย จาก Scimago Institutions Ranking
Read More