SEISMIC & SUSTAINABILITY ACADEMY CONFERENCE สัมมนาวิชาการ ความปลอดภัยจากแผ่นดินไหว และก่อสร้างอย่างไรให้โลกยั่งยืน วันสัมมนา : 13 กันยายน 2566 (พุธ) เช้า : 08:45 – 12:00 น.  “ความปลอดภัยจากแผ่นดินไหว” บ่าย : 13:30 – 16:30 น.  “ก่อสร้างอย่างไรให้โลกยั่งยืน” รายละเอียดเพิ่มเติม
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จัดพิธีไหว้ครูขึ้น ณ ลานอเนกประสงค์ชั้น 1 อาคารวิศววัฒนะโดยมี รศ. ดร.ชัยณรงค์ อธิสกุลหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมรองหัวหน้าภาควิชาฯ ด้านยุทธศาสตร์พันธมิตรวิจัย เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยคณาจารย์ของภาควิชาฯกล่าวให้โอวาทและข้อคิดต่างๆในการศึกษาหาความรู้ โดยมีนักศึกษาปัจจุบันทุกชั้นปี เข้าร่วมพิธี เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคณาจารย์ผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้และเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป และในปีนี้มีการมอบรางวัลนักศึกษาหลายรางวัลได้แก่ รางวัลพัฒนาผลการเรียนดีเด่น รางวัลผลการเรียนดีประจำปี เกียรตินิยมอันดับ 1  รวมไปถึงการมอบทุนการศึกษา ทุนศิษย์เก่าวิศวกรรมโยธา จำนวน 15 ทุน ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ได้แก่ ทุนPlatinum(full) ทุนPlatinum(Half) ทุนOutstanding หลังจากเสร็จพิธีมอบรางวัล ได้มีการถ่ายภาพหมู่ของนักศึกษาแต่ละชั้นปีเป็นที่ระลึก  กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566 โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 200 คน VDO พิธีไหว้ครู 4/9/2566 รูปภาพกิจกรรมไหว้ครูช่าง 2566
Read More

ประกาศรับสมัคร “ทุนต้นกล้าโซโนม่า” สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 รายละเอียดทุน 1.สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 ทุน มูลค่า 50,000 บาท 2.หลังจบการศึกษาชั้นปีที่ 4 ผู้รับทุนต้องทำงานกับ บจก.โซโนม่า เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ต่อเนื่องอย่างน้อย 1 ปี 6 เดือน โดยได้รับอัตราเงินเดือนเริ่มต้นที่เดือนละ 20,000 บาท คุณสมบัติของผู้สมัครทุน 1. เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาในภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 2. มีผลการเรียนสะสม ชั้นปี 1-3 ไม่ต่ำกว่า 2.50 3. มีความประพฤติดี โดยผ่านการรับรองจากสถาบันการศึกษา 4. ไม่อยู่ในระหว่างการรับทุนการศึกษาอื่นใด ยกเว้นเงินกู้ยืมของรัฐบาล 5. พร้อมปฏิบัติตามสัญญาการรับทุนสนับสนุนของบริษัท 6. มีบุคลิกภาพดี สุขภาพแข็งแรง หลักฐานประกอบการสมัคร 1. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว 2. สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 3. สำเนาบัตรนักศึกษา 4. สำเนาผลการเรียนสะสม…
Read More

ขอแสดงความยินดีกับ ทีมวิจัยจากภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ. ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ รศ. ดร.ชัยณรงค์ อธิสกุล รศ. ดร.วีรชาติ ตั้งจิรภัทร ผศ. ดร.รักติพงษ์ สหมิตรมงคล และ ดร.พีรสิทธิ์ มหาสุวรรณชัย ได้รับรางวัลระดับ Silver Award พร้อมถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และเงินรางวัล 50,000 บาท ผลงานโครงการพัฒนาข้อมูลดิจิทัล 3 มิติ เพื่อการตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐานและการรักษามรดกทางวัฒนธรรม ในงานมหกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2566 พิธีมอบรางวัลจัดขึ้นวันที่ 11 สิงหาคม 2566 จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
Read More

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ขอขอบคุณ รุ่นพี่ศิษย์เก่าโยธา บางมด รุ่น 32 ที่มอบโต๊ะพูลไว้ให้น้อง ๆ ใช้เพื่อการสันทนาการ ในโอกาสครบรอบ 32 ปี รุ่น 32 เมื่อวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 ณ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มจธ.
Read More

ทีมวิจัย มจธ. โชว์ผลงานเทคโนโลยีอนุรักษ์โบราณสถานโดยใช้ความรู้ทางวิศวกรรมและการเก็บข้อมูลดิจิทัล 3 มิติเพื่อตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรักษามรดกทางวัฒนธรรมของชาติ พร้อมขยายผลพัฒนาฐานข้อมูลดิจิทัลในสถานที่สำคัญให้กับหน่วยงานรัฐระดับประเทศและเอกชนมากมาย รศ. ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีโลยีพระจอมเกล้า เปิดเผยถึงการนำผลงานวิจัยมาร่วมจัดแสดงในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 ในฐานะหัวหน้าโครงการพัฒนาข้อมูลดิจิทัล 3 มิติ เพื่อการตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐานและการรักษามรดกทางวัฒนธรรม ว่าโครงการนี้เป็นโครงการวิจัยที่ได้รับสนับสนุนจากหลายภาคส่วน โดยเริ่มต้นจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในช่วงปี 2561-2562 และได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยอย่างต่อเนื่องจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ผ่านหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) รวมถึงสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ทีมวิจัยได้มุ่งพัฒนากระบวนการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางวิศวกรรมร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อจัดทำข้อมูลดิจิทัล 3 มิติสำหรับการตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐานและการอนุรักษ์โบราณสถาน ผลงานวิจัยนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการประเมินและติดตามสภาพโครงสร้างพื้นฐาน โบราณสถาน และอาคารสำคัญต่างๆ โดยได้รับการยอมรับและนำไปใช้กับหน่วยงานสำคัญต่าง ๆ อาทิ กรมศิลปากร กรมโยธาธิการและผังเมือง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่น ๆ อีกมาก นอกจากนี้ทีมวิจัยได้ยื่นขอสิทธิบัตร 1 เรื่อง ได้แก่ กระบวนการประเมินแรงดึงในสายเคเบิ้ลขนาดใหญ่โดยอาศัยเทคโนโลยีการสแกนวัตถุสามมิติด้วยแสงเลเซอร์ เลขที่คำขอ 2101003678 ขณะที่ รศ. ดร.ชัยณรงค์ อธิสกุล เผยถึงโครงการการพัฒนาข้อมูลดิจิทัล 3 มิติ เพื่อการตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐานและการรักษามรดกทางวัฒนธรรม ว่าทีมวิจัยได้พัฒนาฐานข้อมูลดิจิทัลและองค์ความรู้สำหรับการประเมินทางวิศวกรรมและติดตามสภาพเจดีย์ของไทย โดยมีกรณีศึกษาประกอบด้วย เจดีย์วัดราชบูรณะ วัดพระราม…
Read More

ประกาศรับสมัคร “ทุน 27 วิศวกรรม” สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ชั้นปีที่ 3-4 ประจำปีการศึกษา 2566 รายละเอียดทุน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 ทุน มูลค่า 50,000 บาท/ปีการศึกษา เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่าย ภาคการศึกษาละ 25,000 บาท คุณสมบัติของผู้สมัครทุน 1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 และ 4 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2. มีผลการเรียนในเกณฑ์ดีและเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือได้รับการพิจารณาจากภาควิชาฯ เป็นกรณีพิเศษ 3. ขาดแคลนทุนทรัพย์ 4. มีผลงานในด้านกิจกรรมและจิตอาสาดีเด่น จะได้รับการพิจารณาจากภาควิชาฯ เป็นกรณีพิเศษ 5. ไม่อยู่ระหว่างลาพักการศึกษาหรือถูกสั่งพักการศึกษา 6. มีความประพฤติเรียบร้อย เคารพและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 7. ไม่มีประวัติถูกลงโทษทางวินัยขั้นร้ายแรง และไม่ต้องโทษทางกฎหมาย 8. ไม่เคยได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่อง และทุนอื่น ๆ เต็มจำนวนในขณะสมัคร ยกเว้น ทุนเงินยืมเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัย กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล ทุนจ้างงานระยะสั้น ทุนช่วยเหลือเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 จากมหาวิทยาลัย หลักฐานประกอบการสมัคร 1.…
Read More

ประกาศภาควิชาวิศวกรรมโยธา **เรื่อง การรับสมัครทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี ** ประจำปีการศึกษา 2566 ************************************* ด้วยภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษากับนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก “นักศึกษาเก่าวิศวกรรมโยธา” เพื่อเป็นทุนการศึกษา จำนวนทุนละ 20,000 บาท รวม 15 ทุน รายละเอียดเพิ่มเติม
Read More

ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปี 2- 4 ด้วยภาควิชาฯ เปิดรับสมัครนักศึกษาทุนจ้างงานนักศึกษา ประเภท Applied Learning (2) ภาคการศึกษาที่ 1/2566 จำนวนทั้งหมด 7 คน - งานเอกสาร จำนวน 5 คน - งานออกแบบสื่อ จำนวน 2 คน สนใจสมัครได้ที่ https://forms.gle/8L2u648g8QqeJo8v7 โดยเลือกประเภทเอกสารที่ต้องการแจ้งข้อมูลเป็น "เปิดรับสมัคร-สมัครทุนจ้างงานของภาควิชา/งานทุน" ตั้งแต่วันนี้-14 สิงหาคม 2566 รายละเอียดเพิ่มเติม
Read More