admin_civil_kmutt, Author at ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รายละเอียดเพิ่มเติม ปิดรับสมัคร 11 กุมภาพันธ์ 2565 สามารถส่งเอกสารได้ที่ คุณผุดสดี ราชานนท์ (พี่อาย) e-mail putsadee.rac@mail.kmutt.ac.th
Read More

1. กำหนดการส่งแบบเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์  (แบบ บ-1) ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2564 2. กำหนดการสอบจบของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2564 3. ปฏิทินการสอบวิทยานิพนธ์ ภาคการศึกษาที่ 2/2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์
Read More

น้องๆที่มีรายชื่อตรวจสอบอีเมล์และข้อความจากส่วนคัดเลือกในวันศุกร์ที่ 21 มค. 2564
Read More

เนื่องด้วยสำนักงานกิจการนักศึกษาร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่  สำนักงานวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มการช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา ศูนย์ส่งเสริมนวัตกรรมสำหรับนักศึกษา (Hatch) ศูนย์จัดการด้านพลังงานเเละสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยเเละชีวอนามัย (EESH)  เเละสำนักบริหาร    อาคารเเละสถานที่ จัดโครงการ Innovation for KMUTT Sustainability 2022 : “KMUTT SDGs Transformation Contest” จึงขอความอนุเคราะห์ภาควิชาเชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปี /เชิญชวนคณาจารย์ที่สนใจส่งผลงานนักศึกษานวัตกรรมในรูปแบบสิ่งประดิษฐ์ โครงการกิจกรรม หรือโปรเจคในรายวิชา เข้าประกวดการสร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาคม มจธ. พัฒนาสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย และมีส่วนร่วมในการก้าวไปสู่ SDGs Goal เเละส่งเสริมนโยบายการเป็นมหาวิทยาลัยที่ยั่งยืน ดังนี้  Values Innovation with Execution For KMUTT Sustainability  KMUTT Carbon Neutrality 2040  ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วม Incubation Program โดย KMUTT Hatch พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ และแนวคิดในการพัฒนานวัตกรรมอย่างเข้มข้น เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ - 11 ก.พ.65 นักศึกษาที่เข้าร่วมจะได้รับชั่วโมงกิจกรรมสูงสุด 15 ชั่วโมง   รายละเอียดการส่งโครงการและเงื่อนไขการรับสมัคร http://tiny.cc/tosmuz
Read More

วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 สำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ได้จัด “การประกวดพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” (BSRU Royal Trophy English Speech Competition 2022) ผ่านระบบ ZOOM และถ่ายทอดสดผ่าน FACEBOOK LIVE ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จึงขอแสดงความยินดีกับ นายอัครพันธ์​ ทวีศักดิ์​ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 (หลักสูตรนานาชาติ) ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันในครั้งนี้ โดยได้ เงินเป็นจำนวน 7,000 บาท พร้อมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
Read More

ทุนช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อการศึกษาเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 (COVID-19 Emergency Relief Bursary) ในภาคการศึกษาที่ 2/2564 ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 พ.ค. 65 ลิงก์รับสมัครสำหรับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา https://forms.gle/VakcHPvZsiaDXUwE6 
Read More

ขอแสดงความชื่มชมและยินดีกับ นายอัครพันธ์ ทวีศักดิ์ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา(หลักสูตรนานาชาติ) ผู้ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภทนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ในโอกาสนี้ได้เข้าเฝ้าฯ เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา
Read More

ทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือค่าบำรุงการศึกษาและค่าหน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2/2564 ขยายเวลาการดำเนินงานการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของนักศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายภายใต้กรอบวงเงินเดิมที่ได้รับการอนุมัติ ประกาศ ณ วันที่ 7 มกราคม 2565 • ให้ทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือค่าบำรุงการศึกษา และค่าหน่วยกิตจำนวน 10 % ได้แก่ รายการค่าบำรุงการศึกษา ค่าบำรุงโครงการพิเศษ ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย ค่าหน่วยกิต และค่าหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ให้แก่นักศึกษาทุกระดับทุกหลักสูตร และทุกชั้นปี ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 • นักศึกษาที่มีความประสงค์ในการรับทุนการศึกษานี้ ต้องยืนยันสิทธิ์ในระบบก่อนการชำระเงิน โดยระบบจะหักทุนการศึกษานี้จากยอดที่ต้องชำระเต็ม กรณีที่นักศึกษาได้ชำระค่าเล่าเรียนก่อนประกาศนี้ มหาวิทยาลัยจะดำเนินการคืนค่าเล่าเรียน ตามกำหนดการที่มหาวิทยาลัยกำหนด • ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษา 2/2564 ตามกำหนดการลงทะเบียนปกติ ทั้งนี้ไม่รวมกับกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนแบบรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา • มหาวิทยาลัยขยายเวลาการชำระเงินค่าลงทะเบียนภาคการศึกษา 2/2564 จากเดิมวันที่ 31 มกราคม 2565 เป็นวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 กรณีนักศึกษาที่มีความเดือดร้อนทางการเงินไม่สามารถชำระเงินตามกำหนดการของมหาวิทยาลัยได้ ขอให้ติดต่อกลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา เพื่อการผ่อนผันการชำระเงินหรือพิจารณาให้ความช่วยเหลือด้วยทุนอื่นตามความเหมาะสม อ่านประกาศฉบับเต็ม https://bit.ly/GrantstoAssistStudents
Read More