ประชาสัมพันธ์สมัครขอรับทุนการศึกษา “วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษาและสังคม”

📢📢ประชาสัมพันธ์สมัครขอรับทุนการศึกษา “วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษาและสังคม”☄️☄️☄️

🔰ด้วยคุณทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท
พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ได้พิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษา “วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา
การศึกษาและสังคม” ให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) จำนวน 1 ทุน ต่อภาควิชา ทั้งนี้สามารถพิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษา เป็นค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆที่
เกี่ยวกับการศึกษา ให้แก่นักศึกษาตามความเหมาะสม โดยครอบคลุมเป็นค่าใช้จ่ายในภาคการศึกษาที่ 2/2564 เท่านั้น
ข้อมูลทุน: https://www.pruksa.com/about-us/csr-vijitpongpun

🔰คุณสมบัติของผู้สมัครขอทุนเบื้องต้น
1. ศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่กำหนดชั้นปีและสาขาวิชา
2. มีผลการเรียนที่สามารถศึกษาให้สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร
3. ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา หรือมีปัญหาทางการเงินที่เกี่ยวกับการศึกษา หรือนักศึกษาขาด
รายได้จากการทำงานพิเศษหรือผู้อุปการะขาดรายได้ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสภาวะการระบาด
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
4. มีจิตอาสา ช่วยเหลืองานและกิจกรรม ของภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย/หน่วยงานภายนอก
5. มีความประพฤติดี และไม่เคยมีพฤติกรรมกระทำผิดวินัย
6. ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาอื่น ยกเว้น ทุน กยศ. และ ทุน กรอ.

📌ลิงก์รับสมัครสำหรับนศ.วศ.โยธา https://forms.gle/yy7VETRSBVNjQHta6 🤍

📌❗️เปิดรับสมัครถึงวันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 16.30 น. 🔥🔥🔥🔥 และจะส่งรายชื่อผู้สมัครให้คณะกรรมการพิจารณาในเย็นวันเดียวกัน📌

📝ข้อมูลที่ต้องเตรียมพร้อมก่อนกรอกใบสมัคร📝
1. ไฟล์ข้อมูลประวัติและครอบครัวนักศึกษา (พร้อมแนบเรียงความบรรยายชีวิตครอบครัวนักศึกษาด้วย) รับเฉพาะไฟล์ PDF ขนาดไม่เกิน 10 MB เท่านั้น
2. ไฟล์กิจกรรมจิตอาสา ช่วยเหลืองานและกิจกรรม ของภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย/หน่วยงานภายนอก (ถ้ามี) รับเฉพาะไฟล์ PDF ขนาดไม่เกิน 10 MB เท่านั้น
3. ภาพถ่ายรูปบ้านของนักศึกษา (อัพโหลดสูงสุดได้ 5 ภาพ) รับเฉพาะไฟล์ PDF, image เท่านั้น ขนาดไม่เกิน 10 MB

📝พร้อมแล้วกรอกข้อมูลอัพโหลดได้เลยนะคะ 💙💙💙

 

Categories: ทุนการศึกษา,ประกาศ